Си­ня мрія По­ліс­ся

Фе­сти­валь льо­ну як свя­то від­ро­дже­них укра­їн­ських аграр­них тра­ди­цій

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Сві­тла­на БОЖКО, спе­ці­аль­но для «Дня»

Ми­ну­ли­ми ви­хі­дни­ми в по­лі­сько­му се­лі з по­е­ти­чною на­звою Стре­ми­го­род, що в Ко­ро­стен­сько­му ра­йо­ні Жи­то­мир­сько­ї­о­бла­сті, від­був­ся Все­укра­їн­ський фе­сти­валь льо­ну.

Мі­сце для свя­та бу­ло обра­но не­ви­пад­ко­во. Са­ме на зем­лях ці­є­ї­се­ли­щно­ї­ра­ди пра­цює агро­ком­па­нія «Зо­ря», яка одні­єю з перших на Жи­то­мир­щи­ні від­ро­ди­ла ви­ро­щу­ва­н­ня та пе­ре­роб­ку тра­ди­цій­ної для По­ліс­ся куль­ту­ри, за два ро­ки до­сяг­ши 49 від­со­тків рен­та­бель­но­сті ви­ро­щу­ва­н­ня. Це те­пер си­ній льон на по­лях — ди­ви­на. А ко­лись він ра­зом із кар­то­плею та хме­лем був основ­ною куль­ту­рою краю. Ма­буть, у це те­пер важ­ко по­ві­ри­ти, але двад­цять ро­ків то­му Жи­то­мир­ська область да­ва­ла п’ять від­со­тків сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва во­ло­кна із льо­ну. Сьо­го­дні Жи­то­мир­сько­го льо­но­ком­бі­на­ту, на яко­му пра­цю­ва­ло по­над сім ти­сяч ро­бі­тни­ків, не існує, вер­ста­ти по­рі­за­но на ме­та­ло­брухт. Та­ка ж са­мо ситуація в ін­ших обла­стях.

«На­ша ме­та — при­вер­ну­ти ува­гу до від­ро­дже­н­ня ви­ро­щу­ва­н­ня льо­ну, а в подаль­шо­му — й ви­ро­бни­цтва то­ва­рів з ньо­го в Укра­ї­ні, — за­зна­чи­ла ор­га­ні­за­тор і за­снов­ник фе­сти­ва­лю Іри­на Ко­стю­шко.

Во­на пе­ре­ко­на­на, що льон справ­ді мо­же ста­ти і стра­те­гі­чним про­ду­ктом, і стра­те­гі­чною га­луз­зю сіль­сько­го го­спо­дар­ства, а го­лов­не — йо­го ви­ро­щу­ва­н­ня до­по­мо­же від­ро­ди­ти се­ло.

Про під­трим­ку дер­жа­вою ці­єї іні­ці­а­ти­ви го­во­рив сам за се­бе факт при­їзду на фе­сти­валь ві­це-прем’єр­мі­ні­стра Укра­ї­ни Ген­на­дія Зуб­ка та мі­ні­стра аграр­но­ї­по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Та­ра­са Ку­то­во­го.

І по­ки про­сто не­ба біля сіль­сько­го клу­бу на спе­ці­аль­но по­бу­до­ва- ній су­ча­сній сце­ні го­стей і се­лян роз­ва­жа­ли ар­ти­сти Жи­то­мир­сько­го обла­сно­го му­зи­чно-дра­ма­ти­чно­го те­а­тру іме­ні І. Ко­чер­ги, са­мо­ді­яль­ні фоль­клор­ні ко­ле­кти­ви, ко­за­ки на ко­нях, за­про­ше­ні на­у­ков­ці­а­гра­рі­ї­та ви­со­ко­по­са­дов­ці обго­во­рю­ва­ли се­кре­ти успі­шно­го ви­ро­щу­ва­н­ня льо­ну, мо­жли­вість йо­го екс­пор­ту, збіль­ше­н­ня до­хо­дів га­лу­зі на на­у­ко­во-пра­кти­чній кон­фе­рен­ції, яка від­бу­ва­ла­ся в па­віль­йо­ні біля сіль­сько­ї­ра­ди, де за крі­сла та стіль­ці слу­гу­ва­ли вкри­ті ря­дном тю­ки го­то­во­го до пе­ре­роб­ки льо­ну.

А по­тім ко­жний охо­чий міг взя­ти участь у май­стер- кла­сах з пря­ді­н­ня лля­но­го по­ло­тна, ви­чав­лю­ва­н­ня олі­їз лля­но­го на­сі­н­ня, по­ку­шту­ва­ти ку­лі­нар­ні ше­дев­ри з обов’ яз­ко­вим ви­ко­ри­ста­н­ням лля­но­ї­о­лії , які при­го­ту­ва­ли і при­ве­зли на фе­сти­валь го­спо­ди­ні з рі­зних сіл ра­йо­ну.

У сіль­сько­му клу­бі від­кри­ли ви­став­ку ви­ши­тих до­мо­тка­них ру­шни­ків і со­ро­чок. Та й біль­шість ме­шкан­ців се­ла і го­стей бу­ли вдя­гну­ті, від­по­від­но до дре­ско­ду, в лля­ний одяг.

Де­мон­стру­ва­ли на фе­сти­ва­лі й ко­ле­кцію одя­гу з льо­ну ві­до­мої ди­зай­не­ри Окса­ни По­ло­нець. При­кро, що всі ці су­кні по­ши­то з ім­порт­них тка­нин, за­ве­зе­них до Укра­ї­ни з Бі­ло­ру­сі та кра­їн Бал­тії. У нас, на жаль, ви­ро­бни­цтво лля­них тка­нин ще не від­ро­дже­не. Спо­сте­рі­га­ли за всі­ма дій­ства­ми на сце­ні ба­бу­сі в хус­тках, які ко­лись при­мно­жу­ва­ли сла­ву По­ліс­ся, пра­цю­ю­чи на по­лях, за­сі­я­них льо­ном, і мо­лодь, для яких від­ро­дже­не ви­ро­бни­цтво ста­ло пер­шим ро­бо­чим мі­сцем.

ФОТО ОЛЕ­КСАН­ДРА БУРКОВСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.