Лю­би­ти і дба­ти

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

31 сер­пня втре­тє від­зна­ча­є­ться Все­укра­їн­ський день за­хи­сту тва­рин. «Охо­ро­на прав тва­рин — це озна­ка де­мо­кра­ти­чно­го су­спіль­ства», — на­го­ло­сив член Спіл­ки віль­них жур­на­лі­стів «При­ро­да над усе» Олег Ан­дрос під час бри­фін­гу в Укра­їн­сько­му кри­зо­во­му ме­діа-цен­трі.

На дум­ку зоо­за­хи­сни­ків, сьо­го­дні одною з клю­чо­вих проблем в Укра­ї­ні є пи­та­н­ня без­при­туль­них тва­рин. За сло­ва­ми Оле­га Ан­дро­са, жо­ден укра­їн­ський при­ту­лок для тва­рин не від­по­від­ає стан­дар­там утри­ма­н­ня, які існу­ють в Єв­ро­пі та США. Дру­га про­бле­ма — за­хист ви­дів, за­не­се­них до Чер­во­но­ї­кни­ги. І тре­тій ви­клик — те, що лю­дям, які зну­ща­ли­ся над тва­ри­на­ми, ча­сто вда­є­ться уни­кну­ти від­по­від­аль­но­сті.

До ре­чі, 1 ве­ре­сня від­зна­ча­є­ться День пам’яті ви­дів, ви­ни­ще­них лю­ди­ною. В цей день 1914 ро­ку в зоо­пар­ку аме­ри­кан­сько­го мі­ста Цин­цин­на­ті по­мер остан­ній ман­дрів­ний го­луб — на­йма­со­ві­ший вид тва­рин з ко­ли-не­будь зни­ще­них лю­ди­ною.

Сим­во­лі­чно, що обидві да­ти так близь­ко в ча­сі: ма­є­мо пі­клу­ва­ти­ся про на­ших, зда­є­ться, та­ких зви­чних ко­тів, со­бак, кіз, ко­рів, го­лу­бів та ба­га­тьох ін­ших тва­рин, щоб одно­го ра­зу во­ни не зни­кли на­зав­жди.

ФОТО ТЕТЯНИ ЯНЧУК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.