ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1898 — у Ки­є­ві від­кри­то Ки­їв­ський по­лі­те­хні­чний ін­сти­тут (ни­ні — На­ціо­наль­ний по­лі­те­хні­чний уні­вер­си­тет) у скла­ді ме­ха­ні­чно­го, хі­мі­чно­го, і нже­нер­но­го та сіль­сько­го­спо­дар­сько­го фа­куль­те­тів.

1935 — ка­ді­їв­ський ша­хтар Оле­ксій Ста­ха­нов вста­но­вив ре­корд із ви­до­бу­тку ву­гі­л­ля — 102 т. за змі­ну ( 5 го­дин 45 хви­лин). По­чав­ся «ста­ха­нів­ський» рух в СРСР. Ли­ше в ро­ки пе­ре­бу­до­ви бу­ло офі­цій­но ви­зна­но, що Ста­ха­нов пра­цю­вав не сам: за ним йшли два ро­бі­тни­ки, які роз­ши­рю­ва­ли за­бій і крі­пи­ли сті­ни.

1939 — Адольф Гі­тлер під­пи­сав на­каз про на­пад на Поль­щу. Вве­че­рі то­го ж дня вна­слі­док гран­діо­зної про­во­ка­ції, ін­спі­ро­ва­ної на­ци­ста­ми, роз­по­ча­лась Дру­га сві­то­ва вій­на.

1986 — при ви­хо­ді з пор­ту Но­во­ро­сій­ська «Адмі­рал На­хі­мов», най­біль­ше па­са­жир­ське су­дно Чор­но­мор­сько­го па­ро­плав­ства, зі­ткну­лось із су­хо­гру­зом «Пе­тро Ва­сєв » і за де­кіль­ка хви­лин за­то­ну­ло. За­ги­ну­ло 359 ту­ри­стів та 64 чле­ни екі­па­жу.

1997 — у Па­ри­жі вна­слі­док ав­то­ка­та­стро­фи під ав­то­мо­біль­ною еста­ка­дою за­ги­ну­ла 36-рі­чна Ді­а­на Спен­сер, прин­це­са Уель­ська. Не­про­зо­рі об­ста­ви­ни її за­ги­бе­лі ста­ли пре­дме­том три­ва­ло­го 10-рі­чно­го роз­слі­ду­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.