Сім «ки­тів» бю­дже­ту-2017

Во­ло­ди­мир ГРОЙСМАН: «Клю­чо­вим пи­та­н­ням для нас є фі­нан­су­ва­н­ня без­пе­ки та обо­ро­ни на рів­ні 5% ВВП»

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИКРОХОВА, «День»

Ка­бмін вне­се в Ра­ду про­ект че­сно­го держ­бю­дже­ту на 2017 рік вже в ве­ре­сні. Про це за­явив прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Гройсман, від­кри­ва­ю­чи учо­ра­шнє за­сі­да­н­ня уря­ду. « Наш обов’язок вне­сти дер­жав­ний бю­джет на 2017 рік у ве­ре­сні цьо­го ро­ку», — ска­зав він.

Дер­жбю­джет на 2017 рік уряд пи­ше, зі слів Грой­сма­на, за но­вим під­хо­дом: від­по­від­но до прі­о­ри­те­тів роз­ви­тку Укра­ї­ни. Пер­шим і клю­чо­вим, як за­зна­чив під час сво­го ви­сту­пу прем’єр, є фі­нан­су­ва­н­ня без­пе­ки та обо­ро­ни на рів­ні 5% ВВП.

Дру­гим прі­о­ри­те­том для уря­ду на 2017 рік Гройсман на­звав до­ро­ги.

Тре­тім — де­цен­тра­лі­за­цію. «Нам по­трі­бно за­раз змі­цню­ва­ти мі­сце­ве са­мов­ря­ду­ва­н­ня, мі­сце­ві бю­дже­ти», — за­явив Гройсман.

Че­твер­тий прі­о­ри­тет — енер­го­ефе­ктив­ність. «У 2017 ро­ці в Укра­ї­ні бу­де ство­ре­но Фонд енер­го­ефе­ктив­но­сті, кон­це­пція яко­го бу­ла не­що­дав­но за­твер­дже­на уря­дом», — від­зна­чив прем’єр.

Крім то­го прі­о­ри­те­том бю­дже­ту на 2017 рік, на дум­ку гла­ви уря­ду, має ста­ти під­трим­ка аграр­но­го се­кто­ру. Ка­бі­нет Мі­ні­стрів зби­ра­є­ться за­кла­сти в ста­т­тю ви­трат 1% над­хо­джень від АПК (а це при­бли­зно 5 мі­льяр­дів гри­вень) на під­трим­ку не­ве­ли­ких фер­мер­ських го­спо­дарств.

Шо­стий прі­о­ри­тет — це між­на­ро­дна по­лі­ти­ка. За сло­ва­ми Грой­сма­на, уряд про­по­ну­ва­ти­ме пар­ла­мен­ту збіль­ши­ти фі­нан­су­ва­н­ня укра­їн­ських ди­пло­ма­ти­чних пред­став­ництв, а та­кож вже до кін­ця ро­ку утво­ри­ти пов­но­цін­ні тор­го­вель­ні пред­став­ни­цтва Укра­ї­ни в ко­жній кра­ї­ні. «Я вва­жаю, що наш екс­порт­ний по­тен­ці­ал не­до­ро­з­ви­не­ний. Нам по­трі­бні до­по­мі­жні стру­кту­ри в ко­жній кра­ї­ні», — по­яснив прем’єр.

І, на­о­ста­нок, сьо­мим прі­о­ри­те­том бю­дже­ту на 2017 рік го­ло­ва КМУ на­звав осві­ту. Окрім пе­ре­гля­ну­ти під­хо­ди до фі­нан­су­ва­н­ня до­шкіль­ної та шкіль­ної осві­ти, Гройсман по­обі­цяв у на­сту­пно­му ро­ці збіль­ши­ти за­ро­бі­тну пла­ту укра­їн­ським вчи­те­лям.

Ан­дрій НОВАК, еко­но­міст:

— 5% ВВП на обо­ро­ну — це не за­ба­ган­ка, а ви­му­ше­ний крок на­шо­го уря­ду. Укра­ї­на по­вин­на за­хи­ща­ти­ся від пря­мої зброй­ної агре­сії Ро­сії. За­без­пе­чи­ти цю су­му мо­жна рі­зни­ми ме­то­да­ми: і за ра­ху­нок ко­штів дер­жав­но­го бю­дже­ту, і шля­хом пря­мої вій­сько­вої до­по­мо­ги, яку нам на­да­ють США, Ка­на­да, ЄС... Ми вже отри­му­є­мо з 2014 ро­ку 300 міль­йо­нів до­ла­рів що­ро­ку вій­сько­вої до­по­мо­ги від США. Як мі­ні­мум на та­ку ж су­му ми мо­же­мо роз­ра­хо­ву­ва­ти і в на­сту­пно­му ро­ці, а мо­жли­во — й збіль­ше­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня.

Що ж до ін­ших прі­о­ри­те­тів держ­бю­дже­ту, то я пе­ре­ко­на­ний що уряд за­кла­да­ти­ме опти­мі­сти­чний роз­ви­ток еко­но­мі­чної си­ту­а­ції в Укра­ї­ні. Та й у прин­ци­пі, усі про­гно­зи як вну­трі­шні так і зов­ні­шні ствер­джу­ють, що ми ма­ти­ме­мо не­ве­ли­чкий ріст ВВП вже в цьо­му ро­ці, а на­сту­пно­го ця ци­фра, ні­би­то, по­вин­на ще збіль­ши­тись. Але йде­ться все одно про умов­ний ріст 1% ВВП. За на­шої низь­кої еко­но­мі­чної ба­зи цей ріст ні­хто з нас — ні гро­ма­дя­ни, ні бі­знес — не від­чує.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.