У Львів­ській фі­лар­мо­нії – но­вий го­лов­ний ди­ри­гент

Та­рас Кри­са від­криє се­зон тво­ра­ми Ва­гне­ра, Грі­га та Брам­са

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

По­са­ду ке­рів­ни­ка Ака­де­мі­чно­го сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру обійняв Та­рас Кри­са — син все­сві­тньо ві­до­мо­го скри­па­ля, екс-львів’яни­на Оле­га Кри­си.

Та­рас Кри­са ба­га­то ро­ків пра­цю­вав у США, про­те, як і ба­тько, ча­сто при­їжджав до Льво­ва і спів­пра­цю­вав з фі­лар­мо­ні­єю — як за­про­ше­ний ди­ри­гент. Те­пер-от офіційно отри­мав по­са­ду.

Се­зон роз­по­чне­ться 2 ве­ре­сня і, за сло­ва­ми ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра Львів­ської фі­лар­мо­нії Во­ло­ди­ми­ра Си­во­хо­па, по­ті­шить слу­ха­чів ці­ка­ви­ми про­е­кта­ми та про­гра­ма­ми про­від­них ко­ле­кти­вів фі­лар­мо­нії, тра­ди­цій­ни­ми та но­ви­ми фе­сти­ва­ля­ми, та­кож — ви­сту­па­ми іме­ни­тих со­лі­стів.

У про­гра­мі на від­кри­т­тя но­во­го се­зо­ну — ви­ступ сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру під ди­ри­гу­ва­н­ням Та­ра­са Кри­си. Зву­ча­ти­муть тво­ри Ва­гне­ра, Грі­га та Брам­са. Со­ліст — бель­гій­ський пі­а­ніст Сті­вен Ван­га­у­ерт.

Із 9 по 13 ве­ре­сня у фі­лар­мо­нії пред­став­ля­ти­муть но­вий фе­сти­валь «Львів­ські прем’єри», при­свя­че­ний твор­чо­сті львів­ських ком­по­зи­то­рів ХХ і ХХІ стст. Із 15 по 17 ве­ре­сня пу­блі­ку за­про­сять на фе­сти­валь твор­чо­сті ком­по­зи­то­ра і пе­да­го­га Лю­до­мі­ра Ру­жи­цько­го, який Львів­ська фі­лар­мо­нія ор­га­ні­зо­вує ра­зом із поль­ськи­ми ко­ле­га­ми. На 18 ве­ре­сня за­пла­но­ва­но кон­церт-ма­ра­фон Бе­тхо­ве­на за уча­стю ка­мер­но­го ор­ке­стру «Вір­ту­о­зи Льво­ва». І це — тіль­ки по­ча­ток. По­пе­ре­ду — Мі­жна­ро­дний фе­сти­валь су­ча­сної му­зи­ки «Кон­тра­сти» та ба­га­то-ба­га­то ін­шо­го — ва­жли­во­го і ці­ка­во­го.

ФОТО З САЙТА WWW.PHILHARMONIA.LVIV.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.