I суд – не на­каз...

По­при рі­ше­н­ня Фе­мі­ди, за­бу­дов­ник про­дов­жує зни­щу­ва­ти за­плав­не ур­очи­ще Би­чок у Ки­є­ві

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

30 сер­пня у Го­спо­дар­сько­му су­ді мі­ста Ки­є­ва від­бу­ло­ся за­сі­да­н­ня, де роз­гля­ну­ли по­зов про­ку­ра­ту­ри про ви­зна­н­ня до­го­во­ру про орен­ду 2,6 ге­кта­ра ур­очи­ща ком­па­ні­єю «Аве­ста­Буд» не­дій­сним. На­га­да­є­мо, на­при­кін­ці сер­пня за­бу­дов­ник по­чав ви­ру­бу­ва­ти де­ре­ва у Би­чку, ко­трий є ча­сти­ною На­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку «Го­ло­сі­їв­ський», щоб, як ствер­джу­ють акти­ві­сти, збу­ду­ва­ти ав­то­за­прав­ку (біль­ше про си­ту­а­цію — у ма­те­рі­а­лі «Спро­ба «від­ку­си­ти» шма­ток лі­су» у №153 «Дня» за 30 сер­пня).

«Не­ве­ли­ка та­кти­чна пе­ре­мо­га! Го­спо­дар­ський суд мі­ста Ки­є­ва в про­це­сі по за­по­від­но­му ур­очи­щу Би­чок за­до­воль­нив кло­по­та­н­ня по­зи­ва­ча що­до за­без­пе­че­н­ня су­до­во­го по­зо­ву! Будь-які ро­бо­ти до су­до­во­го рі­ше­н­ня там за­бо­ро­не­ні», — по­ді­лив­ся ра­ді­стю у Facebook акти­віст «Еко­за­го­ну» Ми­хай­ло По­гре­би­ський.

Але «Аве­ста-Буд» про­дов­жує ро­бо­ти в ур­очи­щі. Більш то­го, як роз­по­вів Ми­хай­ло По­гре­би­ський, за­бу­дов­ник стя­гує ту­ди кри­мі­наль­них еле­мен­тів. «Рі­ше­н­ня су­ду всту­пає у за­кон­ну си­лу з мо­мен­ту ого­ло­ше­н­ня в су­ді. Пред­став­ни­ки ком­па­нії бу­ли при­су­тні на за­сі­дан­ні і рі­ше­н­ня не оскар­жи­ли. Як мі­ні­мум, по­ру­шу­є­ться ста­т­тя 382 Кри­мі­наль­но­го ко- де­ксу Укра­ї­ни «Не­ви­ко­на­н­ня су­до­во­го рі­ше­н­ня», і по­лі­ція має на це ре­а­гу­ва­ти», — ко­мен­тує Ми­хай­ло По­гре­би­ський.

На мо­мент спіл­ку­ва­н­ня По­гре­би­ський ра­зом з ін­ши­ми акти­ві­ста­ми якраз скла­дав за­яву до по­лі­ції. «Га­даю, си­ту­а­ція мо­же бу­ти до­сить на­пру­же­ною», — до­дав він. На­сту­пне за­сі­да­н­ня по спра­ві що­до Би­чка за­пла­но­ва­не на 20 ве­ре­сня.

Акти­ві­сти звер­та­ють ува­гу й на ін­шу про­бле­му, пов’яза­ну з НПП «Го­ло­сі­їв­ський». «В ур­очи­щі Те­рем­ки, яке є ча­сти­ною «Го­ло­сі­їв­сько­го», на ме­жі Ки­є­ва і се­ли­ща Ча­ба­ни, пла­ну­ють бу­ду­ва­ти ав­то­мо­біль­ну розв’яз­ку, і під це бу­дів­ни­цтво зни­щи­ти ча­сти­ну на­цпар­ку, — ка­же Ми­хай­ло По­гре­би­ський. — За­бу­дов­ни­ки хо­чуть отри­ма­ти по­го­дже­н­ня на цей про­ект від ке­рів­ни­цтва на­цпар­ку і ба­лан­со­у­три­му­ва­ча ур­очи­ща, Ін­сти­ту­ту зоо­ло­гії НАН Укра­ї­ни. Та­ке не­при­пу­сти­мо, бо Те­рем­ки — ча­сти­на за­по­від­но­го фон­ду, ме­жі на­цпар­ку мо­же змі­ни­ти тіль­ки указ Пре­зи­ден­та».

31 сер­пня у Ки­їв­ській мі­ській дер­жав­ній адмі­ні­стра­ції ма­ла від­бу­ти­ся на­ра­да що­до по­бу­до­ви розв’яз­ки. Як за­пев­няє Ми­хай­ло По­гре­би­ський, ке­рів­ни­цтво «Го­ло­сі­їв­сько­го» та Ін­сти­ту­ту зоо­ло­гії ка­те­го­ри­чно про­ти про­е­кту, але са­ма по­ста­нов­ка пи­та­н­ня — зни­щи­ти ча­сти­ну на­цпар­ку в об­хід усіх за­ко­нів — вра­жає.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.