«Не­ймо­вір­ні укра­їн­ці»

У Хер­со­ні по­ка­жуть се­рію філь­мів про ре­фор­ми в Укра­ї­ні очи­ма гро­мад­ських акти­ві­стів

Den (Ukrainian) - - День України -

«Ucrazyans («Не­ймо­вір­ні укра­їн­ці») — се­рія до­ку­мен­таль­них філь­мів про смі­ли­вих лю­дей, ко­трі від­мов­ля­ю­ться під­ко­ря­ти­ся існу­ю­чій ре­аль­но­сті і об’єд­ну­ю­ться, що­би ство­рю­ва­ти но­ві пра­ви­ла жи­т­тя для на­шої кра­ї­ни», — так анон­су­ють свої стрі­чки ор­га­ні­за­то­ри кі­но­по­ка­зів, які з 3 ве­ре­сня прой­дуть у де­ся­ти мі­стах Укра­ї­ни. Пер­ши­ми філь­ми по­ка­жуть у За­по­ріж­жі, Хер­со­ні та Кро­пив­ни­цько­му. У не­ді­лю, 4 ве­ре­сня, в ми­сте­цько­му клу­бі Kherson Art Hub (вул. Гім­на­зи­чна 30а), по­чи­на­ю­чи з 17.30 гля­да­чам пред­став­лять три філь­ми.

«Про­ти­Дія» (ре­жи­сер Сер­гій Ан­дру­шко) — до­ку­мен­таль­на стрі­чка про про­цес від­бо­ру пра­ців­ни­ків спе­ці­а­лі­зо­ва­ної ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­ку­ра­ту­ри. Зйом­ки ве­ду­ться під час за­сі­дань кон­кур­сних ко­мі­сій, ге­рої філь­му го­во­рять про про­бле­ми в ре­фор­мі си­ло­во­го ві­дом­ства і основ­ні пе­ре­по­ни на шля­ху бо­роть­би з ко­ру­пці­єю.

«Силь­ні гро­ма­ди До­неч­чи­ни» (Дми­тро Ко­но­ва­лов) — фільм роз­по­від­ає про ро­бо­ту мі­сце­вих рад у До­не­цькій обла­сті, які при­йшли до вла­ди пі­сля ви­бо­рів у 2015 ро­ці. Фа­кти­чно, в ра­дах за­ли­ши­ли­ся ті са­мі пред­став­ни­ки Пар­тії ре­гіо­нів, а де­пу­та­ти­но­ва­чки не во­ло­ді­ють до­ста­тні­ми зна­н­ня­ми, аби про­ти­ді­я­ти ста­рим ко­ру­пцій­ним схе­мам. ге­рої філь­му — Ва­лен­тин Кра­сно­пьо­ров та Оле­ксандр Дмі­трі­єв, акти­ві­сти гро­мад­сько­го ру­ху «Силь­ні гро­ма­ди До­неч­чи­ни» — на­вча­ють гро­мад­ських акти­ві­стів До­неч­чи­ни кон­тро­лю­ва­ти мі­сце­ву вла­ду, а но­вих де­пу­та­тів — спів­пра­цю­ва­ти з акти­ві­ста­ми та бо­ро­ти­ся з ко­ру­пці­єю.

«Об’єд­на­ні ре­фор­ма­ми» (Дми­тро Тя­жлов). Ге­ро­єм філь­му є ек­сперт Ре­а­ні­ма­цій­но­го па­ке­ту ре­форм із су­до­вої ре­фор­ми Ми­хай­ло Жер­на­ков. Ра­зом із ко­ле­га­ми він шу­кає від­по­віді на пи­та­н­ня що­до акту­аль­но­сті і пер­шо­чер­го­во­сті одні­єї з най­скла­дні­ших ре­форм в Укра­ї­ні — су­до­вої.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.