«Укра­їн­ські лі­де­ри» vs «про­пу­тін­ський Трамп»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Сві­то­ві ЗМІ про­дов­жу­ють роз­кру­чу­ва­ти те­му за­лу­че­н­ня Укра­ї­ни в аме­ри­кан­ську ви­бор­чу кам­па­нію, що є без­пре­це­ден­тним. «День» уже пи­сав про це у ма­те­рі­а­лі «Укра­їн­ський слід» в аме­ри­кан­ських ви­бо­рах» (http://day.kyiv.ua/uk/article/denplanety/ukrayinskyy-slid-v-amerykanskyh-vyborah) від 22 сер­пня. Зокре­ма, там йшло­ся про те, що в опу­блі­ко­ва­ній укра­їн­ською вла­дою «чор­ній бух­гал­те­рії» Пар­тії ре­гіо­нів 22 ра­зи зга­ду­є­ться прі­зви­ще гла­ви ви­бор­чої кам­па­нії ре­спу­блі­кан­сько­го кан­ди­да­та До­наль­да Трам­па По­ла Ма­на­фор­та, яко­му про­тя­гом 2007—2012 рр. бу­ло ви­пла­че­но $12,7 млн. І в ре­зуль­та­ті цьо­го скан­да­лу Трамп звіль­нив Ма­на­фор­та.

Ін­ший скан­дал сто­су­вав­ся кан­ди­да­та від Де­мо­кра­ти­чної пар­тії Гіл­ла­рі Клін­тон, яка під час пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді держ­се­кре­та­ря ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла свій вплив для на­пов­не­н­ня фон­ду Клін­то­нів. У стат­ті під на­звою «Зв’яз­ки сі­мей­но­го фон­ду за­тьма­рю­ють пре­зи­дент­ську кам­па­нію Гіл­ла­рі Клін­тон» йшло­ся, що укра­їн­ський олі­гарх Ві­ктор Пін­чук, зять ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Ле­о­ні­да Ку­чми, уряд яко­го під­да­ва­ли ши­ро­кій кри­ти­ці че­рез ко­ру­пцію і обме­же­н­ня сво­бо­ди сло­ва, на­пра­вив у фонд Клін­то­нів від 10 до $25 млн.

Дня­ми до обго­во­ре­н­ня те­ми «укра­їн­сько­го слі­ду» в аме­ри­кан­ських ви­бо­рах під­клю­чи­лась бри­тан­ська Financial Times. «Пер­спе­кти­ва то­го, що Трамп, який ви­хва­ляє за­кля­то­го во­ро­га Укра­ї­ни Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на, ста­не лі­де­ром її го­лов­но­го со­ю­зни­ка, спо­ну­ка­ла не тіль­ки Ле­щен­ко, а й більш ши­ро­ке ко­ло по­лі­ти­чних лі­де­рів у Ки­є­ві зро­би­ти те, чо­го во­ни ні­ко­ли не про­бу­ва­ли ра­ні­ше: втру­ти­ти­ся, не­хай і опо­се­ред­ко­ва­но, у ви­бо­ри в США», йде­ться у стат­ті під на­звою «Укра­їн­ські лі­де­ри ве­дуть кам­па­нію про­ти про­пу­тін­сько­го Трам­па».

Втім, ви­кли­кає зди­ву­ва­н­ня, чо­му впли­во­ве бри­тан­ське ви­да­н­ня на­зва­ло ли­ше одно­го на­ро­дно­го де­пу­та­та з фра­кції «БПП», за­лу­че­но­го до без­пре­це­ден­тної спро­би по­сла­би­ти Трам­па у стат­ті з та­кою гу­чною на­звою. Financial Times пи­ше: « Пан Ле­щен­ко та ін­ші по­лі­ти­чні ді­я­чі в Ки­є­ві го­во­рять, що во­ни бу­дуть про­дов­жу­ва­ти ро­би­ти все, щоб не да­ти кан­ди­да­ту, який не­що­дав­но за­кли­кав ви­зна­ти при­на­ле­жність Кри­му Ро­сії, до­сяг­ти вер­ши­ни аме­ри­кан­ської по­лі­ти­чної вла­ди » . І тут ви­ни­кає пи­та­н­ня, як цьо­го зби­ра­ю­ться до­сяг­ти «укра­їн­ські лі­де­ри » , на яких по­си­ла­є­ться ви­да­н­ня, і чи вза­га­лі мо­же Укра­ї­на впли­ну­ти на ре­зуль­та­ти ви­бо­рів у США.

«КИ­Є­ВУ МО­ЖЕ ДАВАТИСЬ, ЩО УКРА­Ї­НА ВІДІГРАЄ ВЕЛИКУ РОЛЬ В АМЕРИКАНСЬКІЙ КАМ­ПА­НІЇ» Лін­кольн МIТЧЕЛЛ, аме­ри­кан­ський по­лі­то­лог, ав­тор кни­ги The Democracy Promotion Paradox, Ва­шинг­тон:

— Ки­є­ву мо­же зда­ва­тись, що Укра ї на ві ді грає ве ли ку роль в аме ри кансь кій кам па нії, але це не ви гля дає так са мо із бо ку США. Три­ку­тник Пу­тін—Ма­на­форт— Трамп є проб ле мою, яка де що при глу ша лась пі сля то го, як Ма­на­форт по­ки­нув кам­па­нію. З дру­го­го бо­ку, Укра­ї­на мо­же по­біч но ві ді гра ва ти роль, як що аме ри кан ці з ук ра їнсь ким по - хо­дже­н­ням, які, як пра­ви­ло, го­ло су ва ли за рес пуб лі кан ців, мож ли во, біль ше не за хо чуть під три ма ти Трам па че рез йо го по гля ди на Укра ї ну і Ро сію. Ці ви бор ці мо жуть усклад ни ти шан­си Трам­па в та­ких ва­жли­вих шта тах, як Ога йо, Мі чи ган або Пен­сіль­ва­нія.

І зре­штою ця про­бле­ма бу­де й на­да­лі зав­да­ва­ти Трам­пу шко­ди. Ба­га­то зов­ні­шньо­по­лі­ти­чних яст ру бів, які праг нуть силь ної Аме ри ки, від штов ху ють по гля - ди Трам­па що­до Пу­ті­на.

«МИ ОЧІКУЄМО, ЩО МАЙБУТНЄ КЕ­РІВ­НИ­ЦТВО США БУ­ДЕ ВІДПОВІДАЛЬНИМ» Оле­ксандр МОЦИК, екс-по­сол Укра­ї­ни у США, Ки­їв:

— Ме­ні важ­ко ска­за­ти, що в Укра ї ні три ває кам па нія про ти про пу тінсь ко го Трам па. Але та - ке пи­та­н­ня справ­ді існує, і во­но ду­же тур­бує укра­їн­ських по­лі­ти­ків. Осо­бли­во пі­сля за­яв ре­спу­блі кансь ко го кан ди да та, у яких під сум­нів ста­ви­ться ста­тус Кри­му як су­ве­рен­ної те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Це ля­кає укра­їн­ських по­лі­ти­ків. Ціл­ком зро­зумі­ло, що ні­хто в Укра­ї­ні із сер­йо­зних по­лі­ти­ків не мо же сприй ня ти про ро - сій­ські за­яви Трам­па як май­бу­тню по лі ти ку що до Укра ї ни. Ми по­тре­бу­є­мо по­стій­ної під­трим­ки США, перш за все, у про­ти­сто­ян­ні агре­сії, а та­кож у то­му, щоб у май­бу­тньо­му Укра­ї­на мо­гла від­но ви ти свою те ри то рі аль ну ці - лі­сність. Пи­та­н­ня сьо­го­дні­шньої агре сії про ти Укра ї ни — це не тіль­ки укра­їн­ське, а й за­галь­но­єв­ро­пей­ське пи­та­н­ня, і сто­су­є­ться во но гло баль ної без пе ки. Не мо же бу ти у ХХІ сто літ ті так, щоб од на кра ї на, яка іг но рує між­на­ро­дне пра­во, мо­гла без­кар­но ві ді бра ти шма ток те ри то рії ін­шої кра­ї­ни, розв’яза­ти вій­ну, в ре­зуль­та­ті якої за­ги­ну­ло біль­ше де­ся­ти ти­сяч укра­їн­ців.

То­му ми сто­ї­мо за той мі­жна­ро­дний мир і між­на­ро­дну без­пе­ку, яка ба­зу­є­ться на прийня­тих між на род ним спів то ва рис т вом до ку мен тах, на ста ту ті ООН, Гель сін­сько му за ключ но му Акті, у роз роб ці яких ак тив ну участь бра­ла Мо­сква. Ми очікуємо, що май бут нє ке рів ниц т во США бу­де відповідальним що­до гло баль ної си ту а ції і зок ре ма що­до аб­со­лю­тно без­за­кон­ної про­ти­прав­ної по­ве­дін­ки Ро­сії про­ти нас і її агре­сії.

Що сто­су­є­ться то­го, чи змо­же Укра ї на впли ну ти на ре зуль тат ви бо рів. Це пи тан ня ви рі шать са­мі аме­ри­кан­ці. Я зав­жди го­во­рив, що Аме ри ка спи ра єть ся на ві ко ві тра ди ції де мо кра тії, зок - ре­ма і у ви­бор­чих спра­вах. То­му бу де мо ви хо ди ти з то го, що там бу­де обра­но кан­ди­да­та, який від­по­від­аль­но ста­ви­ти­ме­ться до си­ту а ції, що скла лась в Укра ї ні, і про дов жу ва ти ме під три му ва ти Укра ї ну у на шо му пра во му, спра вед ли во му ді лі від бит тя агре сії і від нов лен ня те ри то рі - аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни.

— Як і біль­шість аме­ри­кан­ських ви­бо­рів, ни­ні­шні пе­ре­го­ни бу­дуть за­ле­жа­ти зна­чною мі­рою від вну­трі­шніх про­блем. Але че­рез низ­ку при­чин за­кор­дон­ні спра­ви бу­дуть ві­ді­гра­ва­ти біль­шу роль, ніж за­зви­чай. По-пер­ше, за остан­ні 15 ро­ків аме­ри­кан­ська зов­ні­шня по­лі­ти­ка за­зна­ла нев­да­чі в Іра­ку, Аф­га­ні­ста­ні та Лі­вії, але зов­ні­шньо­по­лі­ти­чна елі­та в обох по­лі­ти­чних пар­ті­ях, як і ра­ні­ше, го­то­ва роз­гля­ну­ти по­ді­бні ри­зи­ко­ва­ні ін­тер­вен­ції. І біль­шість аме­ри­кан­ців ске­пти­чно ста­ви­ться до цьо­го. Пер­спе­кти­ви Гіл­ла­рі Клін­тон ба­га­то за­ле­жать від та­кої ді­яль­но­сті. Одна з при­чин, чо­му До­нальд Трамп ви­грав но­мі­на­цію як кан­ди­дат Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії, по­ля­гає в то­му, що він зро­зу­мів, що нам по­трі­бно мен­ше втру­ча­ти­ся в не­розв’язні си­ту­а­ції. Це дає Трам­пу пе­ре­ва­гу над Клін­тон, що він ефе­ктив­но й ви­ко­ри­сто­вує. Але во­дно­час Трамп про­я­вив се­бе без­від­по­від­аль­но при обго­во­рен­ні пи­та­н­ня НАТО і Ро­сії. Це, в свою чер­гу, хо­ро­ша па­ли­ця, якою Клін­тон мо­же зав­да­ва­ти уда­рів Трам­пу.

Укра­ї­на ста­ла чин­ни­ком у кам­па­нії час­тко­во че­рез три­во­жні ко­мен­та­рі Трам­па що­до Ро­сії, а та­кож че­рез найм Трам­пом По­ла Ма­на­фор­та, який був близь­ким ра­дни­ком Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча. Зро­зумі­ло, що для Пу­ті­на Трамп — це ви­бір ста­ти на­сту­пним пре­зи­ден­том США. Є оче­ви­дним і те, що лі­де­ри Укра­ї­ни та схі­дно­єв­ро­пей­ських кра­їн НАТО роз­гля­да­ють Трам­па як за­гро­зу сво­їй без­пе­ці. Ціл­ком мо­жли­во, що аме­ри­кан­ці, ви­хід­ці з кра­їн Схі­дної Єв­ро­пи мо­жуть у ма­со­во­му по­ряд­ку го­ло­су­ва­ти за Клін­тон че­рез не­роз­су­дли­ві за­яви Трам­па що­до НАТО, Ро­сії та Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.