Зем­ле­трус в Iта­лії –

Уро­ки, які не­об­хі­дно ви­вчи­ти

Den (Ukrainian) - - День Планети - Єв­ген ПЕРЕЛИГІН, по­сол Укра­ї­ни в Іта­лії, спе­ці­аль­но для «Дня»

Не­що­дав­ній зем­ле­трус в Іта­лії був най­силь­ні­шим за остан­ні шість ро­ків. Іно­ді жи­те­лям Іта­лії до­ко­ря­ють у пев­ній не­до­лу­го­сті й не­роз­то­ро­пно­сті в пов­сяк­ден­но­му жит­ті, але ко­ли спра­ва до­хо­дить до по­ря­тун­ку бли­жньо­го, то іта­лій­ці швид­ко мо­бі­лі­зу­ю­ться і про­яв­ля­ють ви­со­кий про­фе­сіо­на­лізм у про­ве­ден­ні ря­ту­валь­них ро­біт, зі­бра­ність та згур­то­ва­ність. Сер­пне­ве сти­хій­не ли­хо в Цен­траль­ній Іта­лії ста­ло на­о­чним при­кла­дом цьо­го. У лі­че­ні го­ди­ни пі­сля тра­ге­дії при Ра­ді мі­ні­стрів Іта­лії бу­ло ор­га­ні­зо­ва­но опе­ра­тив­ний штаб із ко­ор­ди­на­ції по­шу­ко­во-ря­ту­валь­них ро­біт та лі­кві­да­ції на­слід­ків зем­ле­тру­су. З про­фе­сій­ної то­чки зо­ру іта­лій­ські ря­ту­валь­ни­ки ду­же до­бре осна­ще­ні, а рі­вень їхньої під­го­тов­ки і ор­га­ні­за­ції вва­жа­є­ться одним із кра­щих у сві­ті. Більш ніж 5400 осіб, а са­ме — 1000 спів­ро­бі­тни­ків по­лі­ції, 400 вій­сько­вих, по­над 1000 по­же­жних і 3000 до­бро­воль­ців бра­ли участь у ря­ту­валь­ній опе­ра­ції та в роз­бо­рі за­ва­лів. У ці­ло­му іта­лій­ський на­род у важ­кий для кра­ї­ни пе­рі­од про­де­мон­стру­вав ве­ли­ко­ду­шність, ми­ло­сер­дя, а та­кож єд­ність та вза­єм­ну під­трим­ку.

У пер­ший же день пі­сля уда­ру сти­хії до цен­трів зда­чі кро­ві ви­ши­ку­ва­ли­ся чер­ги. На на­сту­пний день за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції по­ві­до­ми­ли, що за­па­су кро­ві біль­ше ніж до­ста­тньо. Вла­сни­ки ре­сто­ра­нів ста­ли від­прав­ля­ти по 2 єв­ро з ко­жно­го від­ві­ду­ва­ча (до­да­тко­вий єв­ро до ра­хун­ку і один єв­ро — від вла­сни­ків за­кла­ду) в Фонд по­стра­жда­лих від силь­но­го зем­ле­тру­су. Пе­ре­сі­чні лю­ди на сво­їх ма­ши­нах, за­ван­та­же­них одя­гом, по­стіль­ною бі­ли­зною та про­ду­кта­ми хар­чу­ва­н­ня, ки­ну­ли­ся до мі­сця тра­ге­дії на до­по­мо­гу по­стра­жда­лим.

На мою дум­ку, від­мін­но спра­цю­ва­ли і за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції. З са­мо­го ран­ку по ТБ вже йшли ре­пор­та­жі жур­на­лі­стів з мі­сця по­дій, а пред­став­ни­ки офі­цій­ної вла­ди та вче­ні-сей­смо­ло­ги в ін­терв’ю да­ва­ли роз’ясне­н­ня. При­чо­му всі го­во­ри­ли від­кри­то, без при­крас і при­хо­ву­ва­н­ня не­при­єм­них фа­ктів, по­ка­зу­ю­чи ре­аль­ну дій­сність. Бу­ли і не­при­єм­ні фа­кти. Один із ке­рів­ни­ків на­ціо­наль­ної га­зе­ти «Лі­бе­ро», який осо­би­сто по­бу­вав на мі­сці тра­ге­дії, по­ві­до­мив, що по­стра­жда­лі ви­слов­лю­ва­ли своє обу­ре­н­ня та не­вдо­во­ле­н­ня ді­я­ми де­яких по­лі­ти­ків, які ви­рі­ши­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти тра­гі­чну си­ту­а­цію в сво­їх по­лі­ти­чних ці­лях. Роз­ча­ру­ва­н­ня у мі­сце­вих жи­те­лів ви­кли­ка­ла та­кож і по­ве­дін­ка де­яких жур­на­лі­стів, спра­глих до сен­са­цій. А ось ро­бо­та во­лон­те­рів та ря­ту­валь­ни­ків бу­ла ду­же ви­со­ко оці­не­на жи­те­ля­ми по­стра­жда­лих ра­йо­нів.

Тра­ге­дія ще раз під­твер­ди­ла оче­ви­дний факт, що про­бле­мою Іта­лії за­ли­ша­є­ться ве­ли­ка кіль­кість ба­га­то­ві­ко­вих ста­ро­вин­них бу­ді­вель, які ду­же вра­зли­ві в сей­смі­чних ра­йо­нах. У ці­ло­му в ре­зуль­та­ті силь­но­го зем­ле­тру­су зав­да­но зби­тків близь­ко 300-м істо­ри­чним бу­дів­лям. Ба­га­то з них пе­ре­тво­ри­ли­ся на ру­ї­ни. Про не­об­хі­дність ство­ре­н­ня ефе­ктив­ної си­сте­ми по­пе­ре­джу­валь­них за­хо­дів за­явив прем’єр-мі­ністр Іта­лії Мат­тео Рен­ці. Він ви­сту­пив з іні­ці­а­ти­вою ре­а­лі­за­ції про­е­кту Casa Italia (Іта­лій­ський дім). Пе­ре­дба­ча­є­ться, що ре­а­лі­за­ція ці­єї іні­ці­а­ти­ви бу­де фі­нан­су­ва­ти­ся за ра­ху­нок дер­жав­но­го бю­дже­ту, при­ва­тних ка­пі­та­ло­вкла­день та фон­дів ЄС. Ві­дро­дже­н­ня зруй­но­ва­них зем­ле­тру­сом істо­ри­чних мі­сте­чок, на дум­ку Рен­ці, є мо­раль­ним обов’яз­ком ке­рів­ни­цтва кра­ї­ни. Їх від­нов­ле­н­ня є прі­о­ри­те­том для іта­лійсь ко го уря ду і всі­єї кра ї ни. «Зруй­но­ва­ні мі­ста ма­ють пра­во на майбутнє, а не тіль­ки на спо­га­ди», — пе­ре­ко­на­ний М. Рен­ці.

25 сер­пня По­соль­ство Укра­ї­ни в Іта­лії про­ве­ло кон­суль­та­ції в Кри­зо­во­му цен­трі МЗС Іта­лії, під час яких іта­лій­ській сто­ро­ні бу­ло ви­слов­ле­но про­по­зи­цію що­до кон­кре­тних кро­ків для на­да­н­ня до­по­мо­ги по­стра­жда­ло­му на­се­лен­ню цен­траль­них іта­лій­ських ре­гіо­нів. Укра­їн­ська сто­ро­на ви­сло­ви­ла го­тов­ність на­ді­сла­ти до Іта­лії ві­тчи­зня­них ря­ту­валь­ни­ків для по­шу­ко­вих ро­біт, а та­кож мо­біль­ний го­спі­таль МНС Укра­ї­ни. Цьо­го ж ве­чо­ра за­зна­че­ні про­по­зи­ції бу­ли пе­ре­да­ні на роз­гляд Опе­ра­тив­но­го шта­бу Мі­ні­стер­ства ци­віль­но­го за­хи­сту на­се­ле­н­ня Іта­лії, ке­рів­ни­цтво яко­го ви­сло­ви­ло гли­бо­ку вдя­чність Укра­ї­ні за со­лі­дар­ність та за­про­по­но­ва­ні за­со­би до­по­мо­ги. За­раз спе­ци­фі­ка­ція мо­жли­вої до­по­мо­ги уза­галь­ню­є­ться і ви­вча­є­ться опе­ра­тив­ним шта­бом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.