Орен­ду про­дов­жи­ли на 5 ро­ків

Пі­сля три­ва­ло­го зво­лі­ка­н­ня на Дні­про­пе­тров­щи­ні під­три­ма­ли уні­каль­ний Центр ко­бзар­сько­го ми­сте­цтва

Den (Ukrainian) - - Культура -

Умі­сте­чку Пі­дго­ро­дньо­му під Дні­пром діє один із трьох в Укра­ї­ні цен­трів ко­бзар­сько­го ми­сте­цтва. Не­зва­жа­ю­чи на те, що існує він ба­га­то ро­ків, остан­нім ча­сом нав­ко­ло ньо­го роз­го­рі­ли­ся при­стра­сті. Де­які мі­сце­ві де­пу­та­ти зво­лі­ка­ли з про­дов­же­н­ням тер­мі­ну орен­ди при­мі­ще­н­ня. Ке­рів­ник Цен­тру Ал­ла Ган­жа-Ро­дзян­ко на­пи­са­ла на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці»: «Центр ко­бзар­сько­го ми­сте­цтва» — це гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція, що збе­рі­гає істо­рію та тра­ди­ції на­ше­го рі­дно­го краю, і во­на по­трі­бує до­по­мо­ги, а не в то­таль­но­го зни­ще­н­ня». Дні­пров­ські во­лон­те­ри за­кли­ка­ли гро­мад­ськість від­сто­я­ти уні­каль­ний центр.

Слід за­зна­чи­ти, що в Пі­дго­ро­дньо­му не­має му­зи­чної шко­ли — її за­кри­ли ще два де­ся­ти­лі­т­тя то­му. То­му Центр ко­бзар­сько­го ми­сте­цтва — це єди­не мі­сце, в яко­му під­ро­ста­ю­че по­ко­лі­н­ня мо­же до­лу­чи­ти­ся до му­зи­ки та співу. До то­го ж, це чи не єди­ний в ре­гіо­ні укра­їн­ський центр, де не тіль­ки ви­хо­ву­ють юних ко­бза­рів, але й ро­блять бан­ду­ри. Сам Центр став осе­ред­ком куль­тур­но­го жи­т­тя, який від­ві­ду­ють мі­сце­ві жи­те­лі, го­сті, і на­віть пе­ре­се­лен­ці з Дон­ба­су.

То­му чу­тки, що він мо­же при­пи­ни­ти своє існу­ва­н­ня, збен­те­жив ба­га­тьох. У Цен­трі ко­бзар­сько­го ми­сте­цтва по­ясню­ють, що пи­та­н­ня орен­ди — це на­сам­пе­ред про­бле­ма ви­жи­ва­н­ня. Центр існує як гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція за ра­ху­нок член­ських вне­сків і спон­сор­ської до­по­мо­ги. При­мі­ще­н­ня в ко­ли­шній бу­дів­лі се­ли­щної ра­ди бан­ду­ри­стам в орен­ду пе­ре­да­ли мі­сце­ві де­пу­та­ти май­же де­сять ро­ків то­му.

Ми­ну­ло­го ро­ку ке­рів­ник Цен­тру ко­бзар­сько­го ми­сте­цтва ви­рі­ши­ла взя­ти участь у кон­кур­сі гран­тів для гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій. У ра­зі ви­гра­шу центр міг отри­ма­ти 40 ти­сяч гри­вень, які пла­ну­ва­ли спря­му­ва­ти на роз­ви­ток і вдо­ско­на­ле­н­ня ма­те­рі­аль­но-те­хні­чної ба­зи. Одні­єю з умов кон­кур­су бу­ло на­да­н­ня до­го­во­ру про дов­го­стро­ко­ву орен­ду при­мі­ще­н­ня. До­ку­мент тре­ба бу­ло укла­сти до кін­ця 2015 ро­ку. Але се­ред де­пу­та­тів по­ча­лись чва­ри. Як на­слі­док — Центр не встиг по­да­ти за­яв­ку на кон­курс. Па­ли­ці в ко­ле­са ні­би­то став­лять де­які на­ро­дні обран­ці. Бан­ду­ри­сти при­пу­ска­ють, що хтось при­гле­дів це при­мі­ще­н­ня, але спо­ді­ва­ю­ться, що здо­ро­вий глузд ві­зьме го­ру.

Мо­жли­во, про­бле­ма з дов­го­стро­ко­вою арен­дою тя­гла­ся б ще дов­го, як­би в си­ту­а­цію не втру­тив­ся го­ло­ва обл­ра­ди Гліб При­гу­нов. За по­ві­дом­ле­н­ням прес-слу­жби обл­ра­ди, сто­ро­ни кон­флі­кту сі­ли за стіл пе­ре­го­во­рів, а Центр отри­мав дов­го­о­чі­ку­ва­ну орен­ду на пять ро­ків. Те­пер у пла­нах обла­сної ра­ди — ство­ри­ти ко­му­наль­не під­при­єм­ство в скла­ді Цен­тру ко­бзар­сько­го ми­сте­цтва. Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.