Чим по­ра­дує гля­да­чів пер­ша сце­на кра­ї­ни?

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

За тра­ди­ці­єю це бу­де укра­їн­ська кла­си­ка. Ви­ста­ва «Пе­ре­хре­сні стеж­ки» — зна­ко­ва по­ста­нов­ка, яку ко­ле­ктив те­а­тру при­свя­чує 160-рі­чно­му юві­лею І. Я. Фран­ка, йо­го ім’ям на­зва­но ко­ле­ктив. Су­ча­сне про­чи­та­н­ня ві­до­мо­го тво­ру здій­сни­ли: по­ста­нов­ник і ав­тор п’єси Дми­тро Чи­ри­пюк, ху­до­жник Ан­дрій Але­ксан­дро­ви­чДо­чев­ський і ком­по­зи­тор Юрій Шев­чен­ко. Сю­жет по­ві­сті І. Фран­ка ре­жи­сер ско­ро­тив до чо­ти­рьох лі­ній, де в ті­сний клу­бок спле­ли­ся та­кі одві­чні те­ми, як по­шук іде­а­лу жін­ки і ко­ха­н­ня, хво­ро­бли­ві алю­зії, до­ма­шня ти­ра­нія, скла­дна вну­трі­шня бо­роть­ба між бо­же­ствен­ним і ди­я­воль­ським...

Ко­ли ж бра­кує слів, ге­рої ви­ста­ви ду­же ор­га­ні­чно «роз­мов­ля­ють» мо­вою пла­сти­ки (хо­ре­о­гра­фія Оль­ги Се­мьо­шкі­ної, пла­сти­ка — Во­ло­ди­мир Аба­зо­пу­ло). За­кцен­ту­вав­ши ува­гу на Сталь­сько­му (Пе­тро Пан­чук), Ре­гі­ні (Оле­на Іва­сі­ва-Фе­су­нен­ко), Ра­фа­ло­ви­чі (Оле­ксандр Фор­ман­чук) та Ба­ра­ні (Олег Сталь­чук), ре­жи­сер під­кре­слює, на­скіль­ки ва­жли­во в лю­ди­ні від­чу­т­тя вну­трі­шньої по­ря­дно­сті, ро­зу­мі­н­ня швид­ко­плин­но­сті жи­т­тя, йо­го мит­тє­во­сті та не­мо­жли­во­сті про­жи­ти йо­го на­но­во... До ре­чі, пі­сля прем’єри, яка від­бу­ла­ся 2012 ро­ку, онук кла­си­ка Ро­ланд Та­ра­со­вич Фран­ко (кан­ди­дат те­хні­чних на­ук, ди­пло­мат, гро­мад­ський ді­яч, по­пу­ля­ри­за­тор твор­чо­сті І.Я. Яко­ви­ча) за­зна­чив, що «Чи­ри­пюк та йо­го ко­ман­да вда­ло про­чи­та­ли «Пе­ре­хре­сні стеж­ки» під сце­ні­чним ку­том зо­ру, бо Фран­ко­вий ре­а­лізм зо­се­ре­дже­ний у то­му, ко­ли «ста­ре» ор­га­ні­чно спо­лу­ча­є­ться з «мо­дер­ним».

До юві лею Іва на Яко ви ча го ту - єть ся й но вин ка афі ші. П’ єсу Те тя ни Іва­щен­ко «Та­ї­на бу­т­тя», яка опо­від­ає про дра­ма­ти­чну до­лю Фран­ка і йо­го не­про­сті сто­сун­ки з жін­ка­ми, по­ста­вить Ан­дрій Май.

■ У жов­тні фран­ків­ці зга­да­ють сво­го ко­ле­гу, ле­ген­дар­но­го акто­ра і ексху­до­жньо­го ке­рів­ни­ка те­а­тру Бо­г­да­на Силь­ве­стро­ви­ча Сту­пку, яко­му 27 сер­пня ви­пов­ни­лось би 75, але, на жаль, чо­ти­ри ро­ки то­му зем­не жи­т­тя май­стра обір­ва­ло­ся... Пла­ну­є­ться, що бі­ля вхо­ду до те­а­тру уста­нов­лять пам’ятник ( скуль­пто­ри Во­ло­ди­мир і Оле­ксій Че­пе­ли­ки) май­стру сце­ни і кі­не­ма­то­гра­фу, а гля­да­чів за­про­сять на юві­лей­ний ве­чір під на­звою «Кри­ла». Сим­во­лі­чно, що цей одно­ймен­ний вірш Лі­ни Ко­стен­ко актор ду­же лю­бив і чу­до­во чи­тав на зу­стрі­чах із пу­блі­кою...

■ 11 ли­сто­па­да пла­ну­є­ться прем’ єра ви­ста­ви « Три то­ва­ри­ша » , над якою пра­цює ре­жи­сер Юрій Оди­но­кий. Одну з клю­чо вих ро лей у ви ста ві зі грає ак тор і ни ніш - ній мі ністр куль ту ри Єв­ген Ни­щук.

На Ка мер ній сце ні вже роз по ча ли ся ре - пе­ти­ції ви­ста­ви за п’єсою ві­до­мо­го су час но го ні мець ко мов но го ав то - ра Лу­ка­са Бер­фу­са «Алі­си­на по­до­рож до Швей ца рії » ( ре жи сер Ста ніс лав Мой­се­єв).

На Го­лов­ній сце­ні ре­жи­сер Пе­тро Іль чен ко пра цює над по ста нов кою « Ску по го » за Мо льє ром. А Гри го рій Гла­дій (Ка­на­да) за­про­по­ну­вав звер­ну­ти­ся до істо­ри­чної дра­ми «Хри­сти­на — дів­чи­на-ко­роль» за сце­на­рі­єм Мі­ше­ля Мар­ка Бу­ша­ра (про екс­тра­ва­ган­тну мо­нар­шу осо­би­стість, яка пра­ви­ла у Шве­ції в XVI ст.).

На­ве­сні на­сту­пно­го ро­ку у ре­пер­ту а рі фран ків ців мо же з’ яви ти ся «Ма­са­ра» су­ча­сно­го ли­тов­сько­го ав­то­ра Ма­рі­у­са Іва­шкя­ві­чу­са у по­ста­нов­ці ху дож ньо го ке рів ни ка Те ат ру іме­ні І. Фран­ка Ста­ні­слав Мой­се­є­ва.

ФОТО КОСТЯНТИНА ГРИШИНА

У ВИСТАВІ «ПЕ­РЕ­ХРЕ­СНІ СТЕЖ­КИ» «СТА­РЕ» ОР­ГА­НІ­ЧНО СПО­ЛУ­ЧА­Є­ТЬСЯ З «МО­ДЕР­НИМ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.