«Афе­ра під при­кри­т­тям» — на екра­нах Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Культура -

В ори­гі­на­лі фільм на­зи­ва­є­ться The infiltrator, що мо­жна пе­ре­ве­сти як «роз­ві­дник, шпи­гун, агент». За сю­же­том, агент фе­де­раль­ної слу­жби з обі­гу нар­ко­ти­ків Ро­берт Мей­зур (цю роль грає Брайан Крен­стон) — кра­щий у сво­їй спра­ві. Він п’ять ро­ків пра­цює під при­кри­т­тям ду­же аку­ра­тно, ре­тель­но го­ту­ю­чи ко­жну спра­ву. Але з но­вим на­пар­ни­ком (той ла­ти­нос, лю­бля­чий пра­цю­ва­ти кар­ди­наль­но ін­ши­ми ме­то­да­ми) йо­му до­ве­де­ться зви­кну­ти до ри­зи­ку ... Ма­зур до­бу­вав ві­до­мо­сті про весь лан­цю­жок, по яко­му бру­дна го­тів­ка пе­ре­тво­рю­ва­ла­ся в... чи­сті міль­йо­ни на ра­хун­ках ви­со­ко­по­став­ле­них чи­нов­ни­ків і бан­кі­рів. Ви­йшло до­сить ці­ка­ве кі­но, яке на­си­че­не по­ді­я­ми, смі­шни­ми діа­ло­га­ми і ра­пто­ви­ми по­во­ро­та­ми сю­же­ту... Фільм за­сно­ва­ний на ав­то­біо­гра­фі­чній кни­зі Ро­бер­та Ма­зу­ра The Infiltrator: My Secret Life Inside the Dirty Banks Behind Pablo Escobar’s Medellнn Cartel. Бри­тан­ський ре­жи­сер Бред Фур­ман вже звер­тав­ся до Ма­зу­ру в 2013 р. за кон­суль­та­ці­єю з при­во­ду ма­хі­на­цій у сфе­рі граль­но­го бі­зне­су, ко­ли зні­мав свій по­пе­ре­дній про­ект «Ва-банк» з Джа­сті­ном Тім­бер­лей­ком і Бе­ном Аф­фле­ком.

ФОТО З САЙТА KINOAFISHA.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.