«Ор­кестр» — 11 ве­ре­сня, Хар­ків­ський дра­ма­ти­чний те­атр ім. Т. Шев­чен­ка (Ма­ла сце­на)

Den (Ukrainian) - - Культура -

По­пу­ляр­ну п’єсу Жа­на Ануя у пе­ре­кла­ді Ле­о­ні­да То­ми по­ста­вив Олег Тру­сов, і вже два де­ся­ти­лі­т­тя ви­ста­ва-кон­церт про­хо­дить з ан­шла­га­ми (сце­но­граф — Те­тя­на Ме­двідь, ху­до­жник по ко­стю­мах — Алі­на Гор­бу­но­ва, му­зи­ка — Ігор Гай­ден­ко, пла­сти­ка — Ра­ї­са Ткач, хор­мей­стер — Іри­на Го­ло­брод­ська). Дія «Ор­ке­стру» пе­ре­не­се пу­блі­ку до за­ти­шно­го ка­фе у Фран­ції, а «сюр­при­зи» під­го­ту­ють екс­цен­три­чні пер­со­на­жі му­зи­чно­го ко­ле­кти­ву, бо ор­кестр — жі­но­чий, а єди­ний чо­ло­вік — пі­а­ніст мо­сьє Ле­он. Са­ме че­рез ньо­го і від­бу­ва­є­ться тра­ге­дія у ан­тра­кті... Але зав­сі­дни­ки ка­фе про це не здо­га­ду­ю­ться, бо кон­церт ор­ке­стру «Па­ризь­кі тро­ян­ди» про­дов­жу­є­ться... Ко­жна жін­ка — окре­ма ме­ло­дія: ве­се­ла, сум­на, ме­лан­хо­лій­на, жи­ва, су­во­ра, з на­дри­вом, з на­дло­мом, а ра­зом — це ор­кестр, який грає на сво­їй хви­лі.

Пі­дго­ту­ва­ла Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

ФОТО З САЙТА THEATRE-SHEVCHENKO.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.