«Chernihiv Jazz Open» — 10 та 11 ве­ре­сня (Чер­ні­гів)

Den (Ukrainian) - - Культура -

Цьо­го­річ на Во­сьмий фе­сти­валь про­гре­сив­но­го джа­зу Chernihiv Jazz Open за­ві­тає ба­га­то го­стей, не ли­ше з Укра­ї­ни, а й за­ру­біж­жя, зокре­ма, Гру­зії, Фран­ції та Аме­ри­ки. Го­лов­ним го­стем фо­ру­му ста­не зна­на спів­а­чка Ні­но Ка­та­ма­дзе ( на фо то) & INSIGHT ( Гру зія), які ви - сту­па­ти­муть ра­зом із му­зи­кан­та­ми струн­но­го квар­те - ту. Та­кож на сце­ні ви­сту­плять Samuel Berthod & Stanko Marinkovic (Фран­ція), Усе­ін Бе­кі­ров Band & Іван­ка Чер­він­ська (Укра­ї­на). Пра­цю­ва­ти­муть два сце­ні­чних май­дан­чи­ки (у Те­а­трі ім. Т. Шев­чен­ка і на «Зе­ле­ній сце­ні»). Ор­га­ні­за­то­ри фо­ру­му та­кож, крім кон­цер­тів, обі­ця - ють джа­зо­вий яр­ма­рок із роз­ва­га­ми, ви­ро­ба­ми май­стрів та фуд­кор­том.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.