Укра­їн­ці за­па­са­ю­ться кри­шка­ми для кон­сер­ва­ції

Ана­лі­ти­ки: «Зни­же­н­ня цін на аграр­ну про­ду­кцію да­ли зде­біль­шо­го... го­ро­ди»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Улі­тку ці­на на «го­лов­ний» укра­їн­ський про­дукт — са­ло — впа­ла на 15% біль­ше, ніж це бу­ло 2015 ро­ку у цей час, ко­ли са­ло за­зви­чай де­шев­шає. Від­по­від­ні ре­зуль­та­ти ана­лі­ти­чно­го до­слі­дже­н­ня спо­жив­чих цін пред­ста­вив дня­ми пре­зи­дент Укра­їн­сько­го ана­лі­ти­чно­го цен­тру Оле­ксандр Охрі­мен­ко. «Цьо­го ро­ку, — за­явив він, — вда­лі­ше скла­да­ю­ться в Укра­ї­ні ці­ни на ово­чі. Пра­кти­чно всі во­ни зни­зи­ли­ся, на­віть на ка­пу­сту, хо­ча до­щі йшли не так вже й ча­сто. У ли­пні ці­ни пра­кти­чно на всі ово­чі — мор­кву, ци­бу­лю, бу­ряк — бу­ли на 5, 7, 10 від­со­тків ниж­чи­ми, ніж то­рік».

« Га­даю, що й во­се­ни не бу­де ве­ли­ких про­блем з ово­ча­ми, — пе­ре­хо­дить він до про­гно­зу­ва­н­ня, — ово­чів на рин­ку ви­ста­ча­ти­ме, а ці­ни, на­віть якщо й зро­ста­ти­муть, то не­істо­тно. Кар­то­плі вже то­чно ви­ста­чить усім. Уро­жай нор­маль­ний. До то­го ж кар­то­плю ми, як пра­ви­ло, не екс­пор­ту­є­мо — все з’їда­є­мо са­мі». «А по­мі­до­ри цьо­го ро­ку на 23%, за да­ни­ми Держ­ста­ту, де­шев­ші, ніж у ли­пні ми­ну­ло­го ро­ку. Ці­на у них цьо­го ро­ку, я б ска­зав, люд­ська, — із за­до­во­ле­н­ням за­зна­чає ек­сперт і кон­ста­тує: — Це чу­до­во, що укра­їн­ці на­вчи­ли­ся пе­ре­жи­ва­ти кри­зу. Чо­му ці­ни впа­ли? Уже 2014 ро­ку якась ча­сти­на укра­їн­ців за­ве­ла го­ро­ди, 2015-го на­род уже сер­йо­зно до цьо­го пі­ді­йшов, а 2016-го «го­ро­ди» пра­цю­ва­ли. Якщо ви са­мі ви­ро­щу­є­те ово­чі, то на­ві­що вам ба­зар? А ри­нок одра­зу ре­а­гує: не­має по­ку­пця — тре­ба зни­зи­ти ці­ну».

■ Крім то­го, Охрі­мен­ко роз­по­від­ає про спо­сте­ре­же­н­ня зна­йо­мо­го пра­ців­ни­ка « Аша­ну » , який за­ува­жив, що цьо­го ро­ку ду­же ба­га­то й біль­ше, ніж за­зви­чай, ку­пу- ють кри­шок і ба­нок для кон­сер­ва­ції. « Це ду­же пра­виль­не рі­ше­н­ня, — під­три­мує до­мо­го­спо­да­рок еко­но­міст, — якщо ово­чі сьо­го­дні де­ше­ві, то чом би сво­ї­ми си­ла­ми не розв’яза­ти про­бле­му з ві­та­мі­на­ми взим­ку, хо­ча ви­ро­бни­кам та­ка са­мо­ді­яль­ність не ду­же й ви­гі­дна».

■ Як і будь-яко­го чо­ло­ві­ка, Охрі­мен­ка хви­лює ці­на на м’ ясо. Але цьо­го ро­ку, за йо­го сло­ва­ми, сви­ни­на пра­кти­чно не по­до­рож­ча­ла, а яло­ви­чи­на у нас зав­жди бу­ла до­ро­гою. У той же час він звер­тає ува­гу на те, що до­рож­чає м’ясо пти­ці. Що ста­ло­ся? Від­по­від­а­ю­чи на своє за­пи­та­н­ня, ек­сперт ви­нить у цьо­му на­се­ле­н­ня, яке від­дає пе­ре­ва­гу де­ше­во­му м’ясу пти­ці, ство­рює під­ви­ще­ний по­пит, що у свою чер­гу ви­кли­кає зро­ста­н­ня цін на ку­ря­ти­ну. «Але все одно сьо­го­дні м’ ясо пти­ці де­шев­ше, ніж будь- яке ін­ше, зокре­ма й сви­ни­на » , — кон­ста­тує він. « А во­се­ни сви­ни­на, зві­сно, по­до­рож­чає, — пе­ред­ба­чає ек­сперт, — і вза­га­лі м’ясо по­до­рож­чає. Тут усе про­сто: ці­на на фу­ра­жне зер­но для ху­до­би під­ні­ма­є­ться, і її вже тре­ба вклю­ча­ти в ці­ну м’яса, іна­кше ви­тра­ти на ви­ро­бни­цтво не оку­пля­ться. От­же, во­се­ни та­ко­го де­ше­во­го са­ла, як за­раз, не бу­де. Ці­на на ньо­го мо­же по­вер­ну­ти­ся до тих по­зи­цій, з яких улі­тку по­ча­ло­ся зде­шев­ле­н­ня».

■ Про­те Охрі­мен­ко пе­ред­ба­чає, що яло­ви­чи­на й сви­ни­на ду­же не по­до­рож­ча­ють: «Ці­на на них уже ді­йшла до то­го рів­ня, що ви­ще — вже ні­як». «Та й спо­жи­ва­н­ня м’яса в кра­ї­ні на ду­шу на­се­ле­н­ня змен­ши­ло­ся, хо­ча ра­ні­ше во­но зро­ста­ло. 2013-го ми з’їда­ли 5,1 кі­ло­гра­ма, за­раз — 4,3 кі­ло­гра­ма на одно­го жи­те­ля кра­ї­ни. І це ду­же ба­га­то. Ці­на тут, дій­сно, ти­сне. Її зро­ста­н­ня не бу­де то­му, що не бу­де й по­ку­пця», — впев­не­ний ек­сперт. Ін­ша си­ту­а­ція, на йо­го дум­ку, з мо­ло­чною про­ду­кці­єю. Ці­на на неї під­ні­ма­є­ться, але фер­ме­ри скар- жа­ться на низь­кі за­ку­пі­вель­ні ці­ни, а ви­ро­бни­ки — на низь­кі ці­ни в ма­га­зи­нах.

■ По­я­сне­н­ня цьо­му, як він вва­жає, в то­му, що ра­ні­ше ду­же ба­га­то « мо­ло­чки » йшло на екс­порт. То­ді ви­ро­бни­ки мо­гли со­бі до­зво­ли­ти до­ту­ва­ти вну­трі­шній ри­нок за ра­ху­нок екс­пор­ту. « За­раз з екс­пор­том про­бле­ми. У нас ку­пу­ють ли­ше вер­шко­ве ма­сло та су­хе мо­ло­ко, твер­ді си­ри — ду­же ма­ло, й укра­їн­ські ви­ро­бни­ки зму­ше­ні за­ро­бля­ти в Укра­ї­ні, — кон­ста­тує ек­сперт. — Різ­ко під­ня­ти ці­ни не мо­жна. Але по­сту­по­во — ви­хо­дить. На­віть улі­тку, хо­ча, як пра­ви­ло, влі­тку «мо­ло­чка» па­дає, а тут зро­ста­ла: від сме­та­ни до вер­шко­во­го ма­сла. І во­се­ни ця тен­ден­ція про­дов­жи­ться. То­му що ви­ро­бни­ки ка­жуть: ми за­раз пра­цю­є­мо май­же на зби­ток. Тим па­че, що спо­жи­ва­н­ня мо­ло­ко­про­ду­ктів, на від­мі­ну від м’яса, на ду­шу на­се­ле­н­ня в Укра­ї­ні зро­сло».

■ А най­бо­лю­чі­ше пи­та­н­ня на спо­жив­чо­му аграр­но­му рин­ку, на дум­ку Охрі­мен­ка, — це фру­кти. Ци­тру­со­ві, за йо­го сло­ва­ми, зро­ста­ють у ці­ні слі­дом за кур­сом до­ла­ра. До но­во­го ро­ку ман­да­ри­ни мо­жуть під­ня­ти­ся до 100 гри­вень за кі­ло­грам. « Це з на­ши­ми зар­пла­та­ми аб­со­лю­тно не­по­рів­нян­но, — за­зна­чає він, — ли­мо­ни вже 85 гри­вень, а ман­да­ри­ни за 100 гри­вень — це зву­чить якось стра­шно для на­шо­го ву­ха». Чо­му мо­жна ра­ді­ти, то це то­му, що у нас пра­кти­чно не по­мі­ня­ли­ся ці­ни на роз­ва­ги й у сфе­рі по­слуг.

«Во­се­ни слід че­ка­ти по­до­рож­ча­н­ня хлі­ба, що пов’яза­но зі зро­ста­н­ням вар­то­сті зер­на, — за­зна­чає ек­сперт аграр­них рин­ків Асо­ці­а­ції «Укра­їн­ський клуб аграр­но­го бі­зне­су» Єв­ген Двор­ник, — про­до­воль­ча пше­ни­ця за­раз ви­ща, ніж на цей час то­рік при­бли­зно на 20—30 від­со­тків. І це ли­ше один із чин­ни­ків. Але різ­ких стриб­ків не бу­де. Бу­де по­сту­по­ве зро­ста­н­ня цін упро­довж двох- трьох мі­ся­ців » . « У сер­пні- ве­ре­сні у нас ти­по­ве яви­ще — зде­шев­ле­н­ня гре­чки, — про­дов­жує ек­сперт. — Це пов’яза­но зі зби­ра­н­ням но­во­го вро­жаю. Пло­щі під нею цьо­го ро­ку біль­ші, ніж то­рік. Вро­жай­ність теж ви­ща. І про­по­зи­ція на рин­ку у ве­ре­сні, жов­тні й ли­сто­па­ді бу­де до­ста­тньою. Але під кі­нець се­зо­ну мо­жли­ве зро­ста­н­ня цін. Бу­де це 15—20 від­со­тків чи 50 — вже за­ле­жить від ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті на­се­ле­н­ня».

« По­до­рож­ча­н­ня низ­ки про­ду­ктів, що вхо­дять у зви­чай­ну спо­жив­чу кор­зи­ну укра­їн­ців, — як вва­жає ек­сперт аграр­но­го бі­зне­су Де­нис Мар­чук, — не на­звеш ви­пад­ко­ві­стю. Річ у тім, що у 2016-й рік сіль­го­спви­ро­бни­ки всту­пи­ли з но­вою си­сте­мою опо­да­тку­ва­н­ня, з но­ви­ми фі­скаль­ни­ми ви­мо­га­ми що­до го­спо­да­рю­ва­н­ня, й, від­по­від­но, все це в су­ку­пно­сті впли­ва­ло на під­ви­ще­н­ня со­бі­вар­то­сті про­ду­кції. Крім то­го, ми зна­є­мо про по­лі­ти­ку уря­ду що­до ко­му­наль­них та­ри­фів. Їх по­до­рож­ча­н­ня у 2,5 ра­зу тя­гне й зро­ста­н­ня со­бі­вар­то­сті про­ду­кції, що ви­ко­ри­сто­ву­є­ться в сіль­сько­му го­спо­дар­стві, а от­же, й ті­єї, що спо­жи­ва­є­ться укра­їн­ця­ми».

■ Ви­ро­би з бо­ро­шна — хліб, ма­ка­ро­ни, до осе­ні по­до­рож­ча­ють ще й то­му, що хлі­бо­пе­кар­ськи­ми під­при­єм­ства­ми ви­ко­ри­сто­ву­є­ться еле­ктро­енер­гія й газ, які істо­тно по­до­рож­ча­ли, по­яснює Мар­чук. До цьо­го, на йо­го дум­ку, слід до­да­ти ви­тра­ти на ло­гі­сти­ку, що різ­ко збіль­ши­ли­ся. «От­же, ми в се­ре­дньо­му про­гно­зу­є­мо по­до­рож­ча­н­ня хлі­ба на 20 від­со­тків. За бу­ха­нець чор­но­го хлі­ба до­ве­де­ться ви­кла­сти при­бли­зно 10 гри­вень » , — го­во­рить ек­сперт. « По­до­рож­ча­н­ня м’ яса пти­ці, — за йо­го сло­ва­ми, — ста­не­ться у зв’яз­ку з тим, що цьо­го ро­ку в Укра­ї­ні вро­ди­ло біль­ше до­ро­го­го про­до­воль­чо­го, ніж фу­ра­жно­го зер­на, й пти­ця отри­му­ва­ти­ме до­рож­чі кор­ми. От­же, ку­ря­ти­на по­до­рож­чає на 5%. І во­се­ни слід че­ка­ти її ці­ну в ме­жах від 45 до 50 гри­вень за кі­ло­грам » . Але і яло­ви­чи­на, як вва­жає ек­сперт, та­кож до­рож­ча­ти­ме — у всьо­му сві­ті по­ши­рю­є­ться дер­ма­тит ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би. У ре­зуль­та­ті ви­рі­зу­є­ться по­го­лів’ я, щоб всти­гну­ти своє­ча­сно ре­а­лі­зу­ва­ти про­ду­кцію. «Сьо­го­дні на­віть не­має про­гно­зів, чи змо­же­мо ми вбе­рег­ти своє ста­до», — ви­знає Мар­чук.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.