«Це бу­де ще одне енер­ге­ти­чне раб­ство»

Ек­сперт — про но­ву уря­до­ву про­гра­му ре­фор­му­ва­н­ня ву­гіль­ної га­лу­зі

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Мі­ні­стер­ство енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті про­по­нує за­про­ва­ди­ти про­гра­му ре­фор­му­ва­н­ня ву­гіль­ної га­лу­зі до 2020 ро­ку. Із 32 дер­жав­них ву­гіль­них під­при­ємств Мі­н­енер­го пла­нує 8 пер­спе­ктив­них шахт за­ли­ши­ти у сво­їй вла­сно­сті, 14 — при­ва­ти­зу­ва­ти, а 11 — лі­кві­ду­ва­ти.

Член На­гля­до­вої ра­ди Ін­сти­ту­ту енер­ге­ти­чних стра­те­гій Юрій КОРОЛЬЧУК пе­ре­ко­на­ний: та­ка по­лі­ти­ка уря­ду при­зве­де до чер­го­во­го зро­ста­н­ня ко­му­наль­них та­ри­фів і со­ці­аль­ної де­гра­да­ції:

— Еко­но­мі­чний зби­ток бу­де ви­кли­ка­ний подаль­шим зро­ста­н­ням за­ле­жно­сті Укра­ї­ни від ім­порт­но­го ву­гі­л­ля. Укра­ї­на що­ро­ку і на­да­лі пе­ре­пла­чу­ва­ти­ме за ім­порт­не ву­гі­л­ля, і це бу­де ще одне енер­ге­ти­чне раб­ство. Це зму­сить уряд і на­да­лі істо­тно під­ви­щу­ва­ти та­ри­фи на еле­ктро­енер­гію як для на­се­ле­н­ня, так і про­ми­сло­во­сті. Еко­ло­гі­чні та со­ці­аль­ні про­бле­ми ста­нуть на­слід­ком те­хні­чно­го про­це­су за­кри­т­тя шахт.

Про­гра­ма пе­ред­ба­чає, що 11 шахт, які від­пра­цьо­ву­ють свої за­па­си або бу­дуть від­не­се­ні до без­на­дій­но зби­тко­вих, пла­ну­є­ться лі­кві­ду­ва­ти — ім. Ди­ми­тро­ва, «Ро­дин­ська», «Пів­ні­чна», «Пів­ден­на», «Зо­ло­те», «То­шков­ська», «При­воль­нян­ська», «Но­во­дру­же­ська», «№9 Но­во­во­лин­ська», «На­дія» і «За­рі­чна».

При цьо­му по­ка­зо­во, що про­по­зи­ція за­кри­ти 11 шахт не під­крі­пле­на жо­дни­ми фі­нан­со­ви­ми га­ран­ті­я­ми уря­ду. Від­по­від­но, йде­ться не про ци­ві­лі­зо­ва­не за­кри­т­тя, яке пе­ред­ба­чає прое­кт­ні ро­бо­ти, при­ро­до­охо­рон­ні за­хо­ди, по­стлі­кві­да­цій­ні за­хо­ди що­до за­кри­т­тя шахт, бу­дів­ни­цтво ко­му­наль­них і со­ці­аль­них об’єктів, бу­дів­ни­цтво жи­тла для звіль­не­них ша­хта­рів та їхніх ро­дин то­що. Окре­мо від усіх сто­їть пункт ви­пла­ти гро­шо­вих ком­пен­са­цій, і йде­ться не про одно­ра­зо­ві ви­пла­ти, а про­гра­му до­та­цій для ша­хта­рів як мі­ні­мум на 15—20 ро­ків.

В уря­ді та мі­ні­стер­стві ба­наль­но бо­я­ться озву­чи­ти, що ні­чо­го «ци­ві­лі­зо­ва­но­го» по від­но­шен­ню до шахт і ша­хта­рів не бу­де. А об­сяг ви­трат для ко­жної ша­хти є ко­ло­саль­ним. За на­яв­ною ін­фор­ма­ці­єю 2002— 2003 рр., між­на­ро­дні бан­ків­ські стру­кту­ри, які пра­цю­ють зі Сві­то­вим бан­ком і ЄБРР, про­ве­ли до­слі­дже­н­ня і роз­ра­ху­ва­ли, що в се­ре­дньо­му за­кри­т­тя ша­хти в Укра­ї­ні обі­йде­ться мі­ні­маль­но в 200 млн до­ла­рів. У цю су­му вхо­ди­ла ли­ше ча­сти­на з пе­ре­лі­че­них за­хо­дів, а бу­дів­ни­цтво й еко­ло­гі­чні пи­та­н­ня не бу­ли вра­хо­ва­ні. Ра­зом із ци­ми на­прям­ка­ми, а та­кож де­ся­ти­рі­чний пе­рі­од ви­пла­ти «ци­ві­лі­зо­ва­них» ком­пен­са­цій су­ма за­кри­т­тя скла­ла від 350 млн до­ла­рів і біль­ше.

За та­ких умов у бю­дже­ті Укра­ї­ни по­вин­но бу­ти пе­ред­ба­че­но на лі­кві­да­цію 11 шахт мі­ні­маль­ні 3,85 млрд дол. (96 млрд грн.). На­віть якщо не вра­хо­ву­ва­ти ін­фля­цій­ні по­ка­зни­ки та ва­лю­тні змі­ни за остан­ні 10 ро­ків, то на­віть су­ма в май­же 4 млрд до­ла­рів зда­є­ться не­ре­аль­ною.

Уре­шті-решт, ні­хто в Укра­ї­ні і не пла­нує ви­тра­ча­ти та­кі ко­шти. Про­гра­ма лі­кві­да­ції та кон­сер­ва­ції ча­сти­ни шахт пе­ред­ба­чає ви­тра­ти на рів­ні 11 мі­льяр­дів гри­вень на на­сту­пні 4 ро­ки. Ско­рі­ше за все, йде­ться про фі­зи­чний про­цес за­кри­т­тя. Со­ці­аль­ні й еко­ло­гі­чні аспе­кти за­ли­ша­ться без ува­ги. Від­по­від­но, в со­ці­аль­ній сфе­рі по­трі­бно бу­де че­ка­ти ли­ше по­гли­бле­н­ня де­гра­да­ції та де­за­да­пта­ції ву­гіль­них ре­гіо­нів.

У ни­ні­шній си­ту­а­ції опти­маль­ним рі­ше­н­ням мо­жна вва­жа­ти подаль­ше ви­ко­ри­ста­н­ня існу­ю­чо­го ша­хтно­го фон­ду для мі­ні­мі­за­ції за­ле­жно­сті від ім­порт­но­го ву­гі­л­ля. Ціл­ком за­ко­но­мір­ною та про­гно­зо­ва­ною є до­та­цій­ність ви­до­бу­тку ву­гі­л­ля. Але від­мо­ва від агре­сив­ної та жор­сто­кої, за гу­ма­ні­тар­ною по­зи­ці­єю, лі­кві­да­ції шахт не при­зве­де до різ­кої со­ці­аль­ної де­гра­да­ції ра­йо­нів ву­гле­ви­до­бу­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.