При­чи­ни і на­слід­ки сер­пне­во­го па­ді­н­ня грив­ні

Бан­кі­ри: «На­се­ле­н­ня за­раз не є основ­ним грав­цем на ва­лю­тно­му рин­ку»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

При­чи­ною сер­пне­вої де­валь­ва­ції грив­ні бу­ли одно­ча­сно кіль­ка чин­ни­ків. За сло­ва­ми чле­нів « Фі­нан­со­во­го клу­бу » , зі­гра­ли на збіль­ше­н­ня кур­су іно­зем­ної ва­лю­ти в обмін­ни­ках зде­біль­шо­го іно­зем­ні ін­ве­сто­ри й вкла­дни­ки збан­кру­ті­лих бан­ків. Але аж ні­як не пе­ре­сі­чний спо­жи­вач, який, як ча­сто мо­жна по­чу­ти від пред­став­ни­ків вла­ди, ки­нув­ся до обмін­ни­ків ску­по­ву­ва­ти до­ла­ри, щой­но НБУ збіль­шив гра­ни­чну су­му ку­пів­лі іно­зем­ної ва­лю­ти в одні ру­ки. Як пи­сав « День » , з 9 черв­ня до 14 ве­ре­сня 2016 ро­ку ку­пи­ти ва­лю­ту або бан­ків­ські ме­та­ли про­тя­гом одно­го дня в одні ру­ки мо­жна на 12 ти­сяч гри­вень. До цьо­го бу­ло обме­же­н­ня в 6 ти­сяч гри­вень. Клі­єнт бан­ку про­тя­гом до­би мо­же зня­ти зі сво­го ра­хун­ку в іно­зем­ній ва­лю­ті й бан­ків­ських ме­та­лах су­му 100 ти­сяч гри­вень. До цьо­го бу­ло обме­же­н­ня в 50 ти­сяч гри­вень.

У дру­гій де­ка­ді сер­пня зро­ста­н­ня кур­су до­ла­ра бу­ло спро­во­ко­ва­не ку­пів­лею іно­зем­ної ва­лю­ти з бо­ку іно­зем­них ін­ве­сто­рів, за­зна­чи­ла на­чаль­ник від­ді­лу ка­зна­чей­ських опе­ра­цій бан­ку «Фор­вард» Ган­на Тан­цю­ра. «10 сер­пня бу­ло ве­ли­ке по­га­ше­н­ня ін­де­ксних ОВДП — близь­ко 6 млрд гри­вень, ви­пу­ще­них 5 ро­ків то­му. Во­ни бу­ли про­ін­де­ксо­ва­ні за по­то­чним кур­сом, хо­ча ви­пуск був у зна­чно мен­шо­му об­ся­зі. Са­ме це по­га­ше­н­ня, а та­кож той факт, що 4,2 млрд гри­вень бу­ло у не­ре­зи­ден­тів — іно­зем­них ін­ве­сто­рів, які, отри­мав­ши велику су­му в грив­ні, ма­ли мо­жли­вість ку­пи­ти про­тя­гом 5 днів на між­бан­ку іно­зем­ну ва­лю­ту. От як раз 11 сер­пня у нас ста­ло­ся зро­ста­н­ня кур­су на між­бан­ку, а го­тів­ко­вий ри­нок по­тя­гнув­ся за ним», — ска­за­ла Ган­на Тан­цю­ра.

Дру­гою при­чи­ною бан­кі­ри на­зи­ва­ють ви­пла­ти вкла­дни­кам збан­кру­ті­лих бан­ків «Хре­ща­тик», «Фінанси і Кре­дит», «Ми­хай­лів­ський » і « Єв­ро­банк » . « Фонд га­ран­ту­ва­н­ня про­во­див ви­пла­ти вкла­дни­кам збан­кру­ті­лих до­сить ве­ли­ких бан­ків. Лю­ди отри­му­ва­ли ком­пен­са­ції в грив­ні й одра­зу мі­ня­ли її на до­ла­ри, — роз­по­вів го­ло­ва прав­лі­н­ня Ве­ктор Бан­ка Ва­дим Бе­ре­зо­вик. — Крім то­го, ста­ло­ся за­го­стре­н­ня си­ту­а­ції на сході Укра­ї­ни й у Кри­му. Це та­кож пі­ді­грі­ло ін­те­рес на­се­ле­н­ня до ку­пів­лі до­ла­рів».

Ре­шта на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни швид­ше мов­чки спо­сте­рі­га­ли за де­валь­ва­ці­єю, не бе­ру­чи уча­сті в кур­со­утво­рен­ні.

«Оче­ви­дно, що на­се­ле­н­ня за­раз не є основ­ним грав­цем на ва­лю­тно­му рин­ку. При­чи­на в то­му, що за­па­си грив­ні у гро­ма­дян не­до­ста­тньо ве­ли­кі, щоб ма­со­во ску­по­ву­ва­ти іно­зем­ну ва­лю­ту», — го­во­рить го­ло­ва прав­лі­н­ня Ін­ду­стрі­ал­бан­ка Ми­хай­ло Букре­єв.

Екс­пер­ти пор­та­лу finance.ua ствер­джу­ють, що вже во­се­ни ми по­ба­чи­мо збіль­ше­н­ня цін у ма­га­зи­нах. Оскіль­ки від кур- су грив­ні за­ле­жить вар­тість усьо­го укра­їн­сько­го ім­пор­ту, зокре­ма й енер­го­ре­сур­сів. На­при­клад, ці­на на бен­зин на 70% за­ле­жить від кур­су до­ла­ра. Як по­яснює за­сту­пник ди­ре­кто­ра НТЦ «Пси­хея» Ген­на­дій Ряб­цев, 85% сві­тлих на­фто­про­ду­ктів Укра­ї­на ім­пор­тує, крім то­го, у ва­лю­ті до­во­ди­ться пла­ти­ти по­да­тки — в ре­зуль­та­ті один з го­лов­них чин­ни­ків, що впли­ває на вар­тість бен­зи­ну на АЗС, — курс ва­лют. При цьо­му ек­сперт уто­чнює: но­вий курс має за­крі­пи­ти­ся що­най­мен­ше на два ти­жні.

Якщо до­лар ко­шту­ва­ти­ме 27 гри­вень, бен­зин мо­же по­до­рож­ча­ти на 1,2 грив­ні. Якщо курс під­ні­ме­ться до 30 гри­вень — бен­зин мо­же по­до­рож­ча­ти на 3,2 грив­ні.

Ра­зом з до­ла­ром по­до­рож­чає ім­порт­на те­хні­ка та про­ду­кти. За сло­ва­ми екс-міністра еко­но­мі­ки Ві­кто­ра Су­сло­ва, ці­ни на ім­порт збіль­шу­ю­ться про­пор­цій­но зро­стан­ню кур­су до­ла­ра. Так, якщо до­лар по­до­рож­чає до 27 гри­вень, то й ім­порт­ні то­ва­ри ста­нуть до­рож­че на 10%. А це, у свою чер­гу, впли­не на ін­декс ін­фля­ції.

Від кур­су грив­ні за­ле­жить і ці­на на газ для укра­їн­ських ко­ри­сту­ва­чів. Згі­дно з роз­ра­хун­ка­ми Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку та тор­гів­лі Укра­ї­ни, вар­тість ім­порт­но­го га­зу кон­вер­ту­ва­ли в грив­ню за кур­сом 26,7 (стіль­ки, згі­дно з про­гно­зом, ко­шту­ва­ти­ме до­лар в Укра­ї­ні 2017 р.) і до­да­ли до неї ПДВ, та­риф на транс­пор­ту­ва­н­ня й тор­гі­вель­ну на­цін­ку «На­фто­га­зу». Якщо курс до­ла­ра пе­ре­ви­щить 26,7 грив­ні, газ мо­же по­до­рож­ча­ти.

ФОТО АРТЕМА СЛIПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.