Ко­ле­кто­ри з но­вою си­лою по­ча­ли те­ро­ри­зу­ва­ти по­зи­чаль­ни­ків

Юрист: «Лю­дям, у яки­хє борг з іпо­те­ки, кра­ще сфор­му­ва­ти і три­ма­ти при со­бі «па­кет без­пе­ки»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ро­зу­мі­ю­чи, що шан­си на по­вер­не­н­ня бор­гів укра­їн­ців за ва­лю­тни­ми кре­ди­та­ми в пра­во­во­му по­лі мі­ні­маль­ні, ко­ле­кто­ри по­ча­ли жорс­ткий тиск на по­зи­чаль­ни­ків. Про це за­явив пре­зи­дент ЮК «Головко і пар­тне­ри» Дми­тро Головко.

За сло­ва­ми пра­во­за­хи­сни­ка, за­раз най­агре­сив­ні­ше по­во­дя­ться спів­ро­бі­тни­ки та­ких фа­кто­рин­го­вих ком­па­ній, як «Кей-Кол­лект», «УкрБорг», «Ве­ктор Плюс», « Кре­декс Фі­нанс » . При цьо­му, окрім «кла­си­чно­го» пси­хо­ло­гі­чно­го ти­ску, ко­ле­кто­ри по­стій­но ви­на­хо­дять вла­сні ноу-хау. На­при­клад, «УкрБорг», «Кей-Кол­лект» і «Ве­ктор Плюс» по­ча­ли за до­по­мо­гою окре­мих но­та­рі­у­сів, ігно­ру­ю­чи всі пра­во­ві ню­ан­си, пе­ре­ре­є­стро­ву­ва­ти жи­тло бор­жни­ків на свої ком­па­нії.

«За осно­ву бе­руть до­го­вір іпо­те­ки як пра­во­уста­нов­чий до­ку­мент, хо­ча він і не є та­ким. Так от, на під­ста­ві до­го­во­ру іпо­те­ки ці но­та­рі­у­си в ре­є­стрі май­но­вих прав на не­ру­хо­ме май­но пе­ре­ре­є­стро­ву­ють жи­тло бор­жни­ка на кре­ди­то­ра і ви­да­ють ко­ле­кто­рам від­по­від­ну ви­пи­ску з ре­є­стру. Цей до­ку­мент — на блан­ку і з пе­ча­ткою но­та­рі­у­са. Да­лі ко­ле­кто­ри при­хо­дять до лю­дей, по­ка­зу­ють цей па­пі­рець і го­во­рять: «Те­пер ця квар­ти­ра на­ша». Ось так про­сто, без рі­ше­н­ня су­ду, без ви­пи­ски лю­дей — во­ни при­хо­дять уран­ці і ври­ва­ю­ться в квар­ти­ри. Ін­ко­ли їм вда­є­ться на­віть ви­пи­су­ва­ти лю­дей із квар­тир. Та­кож із ці­єю ви­пи­скою з ре­є­стру во­ни мо­жуть ви­кли­ка­ти по­лі­цію і по­ча­ти роз­по­від­а­ти, що це їхня вла­сність. По­лі­ція не зав­жди зна­є­ться на цих пра­во­вих ню­ан­сах і то­му ча­сто по­го­джу­є­ться з ко­ле­кто­ра­ми. А стра­жда­ють че­сні лю­ди — по­зи­чаль­ни­ки», — роз­по­від­ає Дми­тро Головко.

За сло­ва­ми пре­зи­ден­та ЮК «Головко і пар­тне­ри», ко­жен по­зи­чаль­ник, який на­ра­зі має борг пе­ред бан­ком з іпо­те­ки, має бу­ти го­то­вий до по­ді­бної си­ту­а­ції. Про­ти­сто­я­ти та­ким ко­ле­кто­рам мо­жна і тре­ба. Пер­ше, що по­ви­нен зро­би­ти по­зи­чаль­ник, — сфор­му­ва­ти «па­кет без­пе­ки» і зав­жди три­ма­ти йо­го під ру­кою.

« До « па­ке­ту без­пе­ки » по­вин­ні вхо­ди­ти ко­пії пра­во­уста­нов­чих до­ку­мен­тів, фор­ма № 3, яка під­твер­джує, що по­зи­чаль­ник про­пи­са­ний і про­жи­ває на цій жи­тло­пло­щі. У ра­зі ви­ни­кне­н­ня кри­зо­вої си­ту­а­ції — ви­кли­ка­ти по­лі­цей­ських і по­ка­за­ти їм ці до­ку­мен­ти, які по­ка­зу­ють, ко­му на­справ­ді на­ле­жить ця квар­ти­ра. Го­во­ри­ти по­лі­цей­ським: «Ми тут жи­ве­мо, ось на­ша про­пи­ска, ось на­ше май­но, на­ші ре­чі. Що це за ви­пи­ска з ре­є­стру — ми не зна­є­мо, а що­до цьо­го спір­но­го пи­та­н­ня ми звер­та­ти­ме­мось до су­ду. Та­кож до­бре ма­ти під ру­кою юри­ста, який усім по­пу­ляр­но роз­ка­же, що при­му­со­ве ви­се­ле­н­ня з квар­ти­ри в на­шій дер­жа­ві мо­жли­ве ли­ше за рі­ше­н­ням су­ду і ли­ше ор­га­на­ми ви­ко­нав­чої слу­жби, а не ко­ле­кто­ра­ми і по­лі­сме­на­ми. Го­лов­не — не па­ні­ку­ва­ти і не бо­я­ти­ся. Ко­ли во­ни від­чу­ють гі­дну від­січ, по­во­ди­ти­му­ться на­ба­га­то скром­ні­ше», — ре­зю­мує Головко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.