За зни­же­ни­ми став­ка­ми роз­ми­тне­но біль­ше 1300 ав­то­мо­бі­лів У Хар­ків­ській обла­сті за­ре­є­стро­ва­но ви­па­док афри­кан­ської чу­ми сви­ней

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Пі­сля зни­же­н­ня став­ки акци­зно­го збо­ру на вжи­ва­ні ав­то­мо­бі­лі бу­ло роз­ми­тне­но біль­ше 1300 ім­порт­них ав­то. Про це за­явив го­ло­ва Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Укра­ї­ни Ро­ман На­сі­ров. «З мо­мен­ту на­бу­т­тя чин­но­сті за­ко­ну Укра­ї­ни №3251 про тим­ча­со­ве зни­же­н­ня став­ки акци­зу на вжи­ва­ні ав­то­мо­бі­лі про­це­ду­ру роз­ми­тне­н­ня за но­ви­ми пра­ви­ла­ми вже про­йшли 1315 вжи­ва­них ав­то. Най­біль­ше оформ­лень ав­то за зни­же­ни­ми став­ка­ми від­бу­ло­ся на ми­тни­цях за­хі­дних обла­стей. Зокре­ма, з 1 сер­пня Львів­ська ми­тни­ця офор­ми­ла 199 та­ких ав­то­мо­бі­лів, Іва­но-Фран­ків­ська — 161, Во­лин­ська — 118», — за­зна­чив Ро­ман На­сі­ров. На­га­да­є­мо, від­по­від­но до За­ко­ну №1389 тим­ча­со­во до 31 гру­дня 2018 ро­ку вста­нов­ле­ні зни­же­ні став­ки акци­зно­го по­да­тку на лег­ко­ві ав­то­мо­бі­лі, що ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся. На та­кі ав­то під час їх ми­тно­го оформ­ле­н­ня у гра­фі 36 ми­тної де­кла­ра­ції за­зна­ча­є­ться код піль­ги з опо­да­тку­ва­н­ня то­ва­ру акци­зним по­да­тком «172».

У Дер­га­чів­сько­му ра­йо­ні Хар­ків­ської обла­сті за­ре­є­стро­ва­но пер­ший ви­па­док афри­кан­ської чу­ми сви­ней. Як по­ві­дом­ля­ють на сай­ті Го­с­прод­по­треб­слу­жби, в 300 ме­трах від се­ла Про­то­по­пов­ка бу­ло ви­яв­ле­но 2 тру­пи до­ма­шніх сви­ней. «При до­слі­джен­ні ві­ді­бра­них проб біо­ма­те­рі­а­лу в Дер­жав­но­му на­у­ко­во-до­слі­дно­му ін­сти­ту­ті з ла­бо­ра­тор­ної ді­а­гно­сти­ки та ве­те­ри­нар­но-са­ні­тар­ної екс­пер­ти­зи (Ки­їв) 30.08.2016 вста­нов­ле­но ді­а­гноз на афри­кан­ську чу­му сви­ней (АЧС)», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні. З ме­тою ко­ор­ди­на­ції дій з ло­ка­лі­за­ції та лі­кві­да­ції спа­ла­ху АЧС про­ве­де­но за­сі­да­н­ня Дер­жав­ної над­зви­чай­ної про­ти­е­пі­зоо­ти­чної ко­мі­сії при Дер­га­чів­ської рай­держ­адмі­ні­стра­ції, рі­ше­н­ням якої за­твер­дже­ний план по лі­кві­да­ції АЧС, ви­зна­че­ні ме­жі епі­зоо­ти­чно­го во­гни­ща, зон за­хи­сту та на­гля­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.