НБУ лі­кві­дує «КСГ Банк»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни (НБУ) ви­рі­шив від­кли­ка­ти бан­ків­ську лі­цен­зію та лі­кві­ду­ва­ти ПАТ «КСГ Банк» (Ки­їв) за си­сте­ма­ти­чні по­ру­ше­н­ня в сфе­рі про­ти­дії та за­по­бі­га­н­ня ле­га­лі­за­ції (від­ми­ва­н­ня) до­хо­дів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом, зокре­ма, за здійснення ри­зи­ко­вої ді­яль­но­сті в сфе­рі фі­нан­со­во­го мо­ні­то­рин­гу, по­ві­дом­ля­є­ться на веб-сай­ті ре­гу­ля­то­ра. Від­по­від­не рі­ше­н­ня №239-рш НБУ ухва­лив 30 сер­пня 2016 ро­ку. Так, Нац­банк під час остан­ньої пе­ре­вір­ки вста­но­вив, що ПАТ «КСГ Банк» вті­лю­вав схе­ми, пов’яза­ні з кон­вер­та­ці­єю без­го­тів­ко­вих ко­штів у го­тів­ку. У цих операціях бу­ло за­ді­я­но юри­ди­чних осіб, фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців та кре­ди­тних спі­лок. Уча­сни­ки схем про­во­ди­ли низ­ку тран­за­кцій, ме­тою яких бу­ли ба­га­то­міль­йон­ні пе­ре­ка­зи на ра­хун­ки клі­єн­тів бан­ку-фі­зи­чних осіб та подаль­ше пе­ре­ве­де­н­ня ко­штів у го­тів­ку. За на­яв­ною в бан­ку ін­фор­ма­ці­єю що­до фі­нан­со­во­го ста­ну, ці клі­єн­ти бу­ли не­спро­мо­жні здій­сню­ва­ти фі­нан­со­ві опе­ра­ції в та­ких об­ся­гах. Крім то­го, ви­яв­ле­но низ­ку осіб, па­спор­ти яких зна­ча­ться як втра­че­ні, або за се­рі­єю та но­ме­ром па­спор­та зна­чи­ться ін­ша осо­ба. Основ­ні акціо­не­ри бан­ку — Сер­гій і Ксе­нія Ка­сья­но­ви (по 33,46%) та Оле­ксандр Ше­пе­лєв (16,39%).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.