П’ять пе­ре­ваг,

Які отри­ма­ла Він­ни­ця з пе­ре­їздом До­нНУ

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Єв­ген СЕРЕДА

Май­же два ро­ки то­му у Він­ни­ці по- рі­зно­му сприйня­ли но­ви­ну, що ту­ди пе­ре­їде До­не­цький на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет. Ске­пти­ки по­бо­ю­ва­ли­ся не­щи­ро­сті па­трі­о­ти­чної по­зи­ції «до­не­цьких», го­во­ри­ли на­віть про се­па­ра­тизм, який во­ни на­чеб­то при­ве­зуть із со­бою. Не­зро­зумі­лим бу­ло, де мі­сто ві­зьме стіль­ки адмі­ні­стра­тив­них при­мі­щень для ви­шу- пе­ре­се­лен­ця, а ще жи­тло, гур­то­жи­тки... Хтось зра­дів шан­су і пер­спе­кти­ві отри­ма­ти осві­ту в одно­му з най­кра­щих уні­вер­си­те­тів Укра­ї­ни, а де­хто в ду­сі сприйня­т­тя тра­ди­цій­ною гро­ма­дою чо­гось но­во­го від­ка­зу­вав: «Хай бу­де, як бу­ло».

Ба­зу­ю­чись на да­них, отри­ма­них від він­ни­цьких дже­рел, ми спро­бу­ва­ли ро­зі­бра­ти­ся, що ж здо­бу­ла Він­ни­ця че­рез пе­ре­їзд До­нНУ.

ПРИБУТКИ ДЛЯ ВІННИЦЬКОЇ ЕКО­НО­МІ­КИ

На по чат ку жов т ня 2014 ро­ку в ЗМІ по­ши­рю­ва­ли рі­зні да­ні що­до то­го, яким скла­дом пе­ре­їде уні­вер­си­тет. По­ві­дом­ля­ло­ся про 50—70% ви­кла­да­чів і спів ро біт ни ків, що вже не­ма­ло в аб­со­лю­тно­му зна­чен­ні. У пе ред чут ті та ко го зро - ста­н­ня по­пи­ту він­ни­цький ри­нок не ру хо мос ті ви бух нув, від ре а гу вав ши, на че тіс то на сві­жі дрі­жджі. Ці­ни на жи­тло у мі­сті ви­ро­сли удві­чі, в окре­мих ви пад ках зрів ня ли ся зі сто лич ни ми. На віть як що за - кри ти очі на під ви щен ня цін на опе­ра­ції з не­ру­хо­мі­стю, ви - кли­ка­не ко­ли­ва­н­ням кур­су до­ла­ра, ре­а­кція мі­сце­во го рин­ку на при їзд « до нець ких » бу ла блис ка вич ною, а вста нов ле ні ці­ни — не­су­мір­ні з кур­сом ва­лют та се ред ньою за ро біт ною пла­тою ви­кла­да­ча ВНЗ.

За остан ні ми да ни ми, у До­нНУ пра цю ють май же 900 ви кла да чів і спів ро біт ни ків. Близь­ко 200 з них — пред­став­ни ки він ниць кої гро ма ди. При­бли­зно 700 - пе­ре­се­лен­ці. Су ма кош тів, спла че на ни ми за орен­ду жи­тла, має скла­да­ти на рік при близ но 1,8 млн грн (ви­хо­дя­чи з се­ре­дньої вар­то­сті орен­ди в 3000 грн). Вра­хо­ву­ю­чи, що ли­ше 2% орен­до­дав­ців зай ма ють ся цим біз не сом ле­галь но, не важ ко по ра ху ва - ти, скіль ки кош тів не до ра ху - вав ся міс це вий бюд жет. А от ті ньо­вий ри нок от ри мав над­при­бу­тки.

Крім со ці аль но го жит ла уні вер си тет ви най має три ад - мі­ні­стра­тив­ні кор­пу­си за­галь­ною пло щею близь ко 20 тис. кв. м. У пе ре січ но го він ни ча­ни на ця циф ра ви кли кає по - див, а по де ку ди й заз д рість, ко ли не зро зу мі ло, що орен да цих трьох кор пу сів об хо дить - ся ви шу більш ніж у 600 тис. грн на мі сяць. При чо му кош - ти за орен­ду го­лов­но­го кор­пу­су До­нНУ, а це 250 тис. грн (у то­му чи­слі ко­му­наль­ні по­слу­ги), що мі сяч но над хо дять на ра­хун­ки Ви­кон­ко­му Вінницької мі­ськра­ди (два ін­ші кор­пу­си уні­вер­си­тет орен­дує у при­ва­тних осіб, які є пла­тни­ка­ми по­да­тків). При цьо­му До­нНУ є дер­жав­ною уста­но­вою — спла­та всіх ра хун ків від бу ва єть ся ви ключ но че рез Держ каз - на­чей ст во, міс то от ри мує всі пе­ре­ра­хо­ва­ні ко­шти як за свої по слу ги, так і у ви гля ді по­да­тків.

Се ред ня су ма по дат ків та збо рів ( єди ний со ці аль ний вне сок, війсь ко вий збір), що спла чу єть ся з фон ду за ро біт - ної пла ти ви шу- пе ре се лен ця, ста но вить 2,3 млн грн на мі - сяць, із них — біль­ше 600 тис. грн що мі сяч но над хо дить у мі­ський бю­джет. Се­ре­дня зар- пла та у До­нНУ скла дає 4150 грн. Біль­шість із цих гро­шей, пі­сля опла­ти жи­тла та «ко­му - нал­ки», йде на хар­чу­ва­н­ня та ін­ші по­слу­ги. Тоб­то всі за­ро­бле ні спів ро біт ни ка ми До­нНУ гро­ші йдуть у скар­бни­цю він - ниць кої гро ма ди. Окрім то го, її по­пов­ню­ють 1480 там­те­шніх сту­ден­тів (410 з них — пред­став ни ки Він нич чи ни), які кож но го мі ся ця ви тра ча ють близь­ко 1,2 млн грн сво­їх сти­пен­дій на хар­чу­ва­н­ня, то­ва­ри, по­слу­ги, роз­ва­ги то­що.

ІМІДЖЕВІ БОНУСИ ДЛЯ МІ­СТА

До­нНУ — на ра зі єди ний кла сич ний уні вер си тет у Він - ни­ці. У 2014 ро­ці за ре­зуль­та­та ми рей тин гу « ТОП- 200 Укра ї на » від Цен т ру між на - ро­дних про­е­ктів «Єв­ро­Осві­та» він зай няв 25- те міс це з 200 оці не них ви шів. За вер сі­єю рей­тин­гу QS World University Rankings, який вва жа ють од - ним із най впли во ві ших між - на род них що річ них рей тин - гів, До­нНУ увій шов до ТОП1000 кра щих ВНЗ сві ту, зай - няв­ши по­зи­цію 701+.

Виш-пе­ре­се­ле­нець вхо­дить у ТОП-10 уні­вер­си­те­тів Украї - ни. Це єди ний ВНЗ Укра ї ни, який став чле ном Асо ці а ції Guide (Гло­баль­ні уні­вер­си­те­ти ди­стан­цій­ної осві­ти), за­сно­ва­ної з ме тою про су ван ня ін но - ва цій них тех но ло гій у сфе рі осві ти. У 2015 ро ці за роз ви - ток сво бо ди До­нНУ от ри мав на го ро ду від Атлан тич ної ра - ди Freedom Award — це був тре тій ви па док в іс то рії ці­єї пре­мії, ко­ли її отри­ма­ла Укра­ї­на (до цьо­го «Пре­мі­єю Сво­бо­ди» на­го­ро­джу­ва­ли­ся Руслана Ли­жи­чко та На­дія Сав­чен­ко).

КЛАСИЧНИЙ ВИШ ДЛЯ МІ­СЦЕ­ВИХ АБІТУРІЄНТІВ

У 2015 ро­ці май­же 2500 пред­став­ни­ків Він­нич­чи­ни бу­ли за­ра­хо­ва­ні до сту­дент­ських лав До­нНУ. Сьо­го­дні ке­рів­ни­цтво ви­шу за­яв­ляє про зда­тність прийня­ти ще біль­ше пер­шо­кур­сни­ків під час всту­пної кам­па­нії по­то­чно­го ро­ку.

Уні­вер­си­тет під­три­мує зв’яз­ки з про­від­ни­ми на­у­ко­во­до­слі­дни­цьки­ми за­кла­да­ми Укра­ї­ни, уста­но­ва­ми та ор­га­ні­за­ці­я­ми ін­ших кра­їн, а та­кож актив­но спів­пра­цює з 33 уні­вер­си­те­та­ми сві­ту. До­нНУ є чле­ном асо­ці­а­ції уні­вер­си­те­тів Єв­ро­пи та двох між­на­ро­дних асо­ці­а­цій (Єв­ра­зій­ської та AIMOS). При цьо­му виш-пе­ре­се­ле­нець — уча­сник чи­слен­них єв­ро­пей­ських на­у­ко­вих і осві­тніх про­грам за лі­ні­єю ТЕМРUS, Шо­стої та Сьо­мої Рам­ко­вих про­грам ЄС, Мі­жна­ро­дно­го фон­ду «Ві­дро­дже­н­ня», Бри­тан­ської ра­ди.

У До­нНУ сту­ден­ти мо­жуть отри­му­ва­ти основ­ні спе­ці­аль­но­сті, ча­сти­на яких від­су­тня в ін­ших ВНЗ Він­нич­чи­ни («еко­но­мі­ка», «ме­не­джмент», «по­лі­то­ло­гія», «хі­мія», «ста­ти­сти­ка», «комп’ютер­ні на­у­ки та ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії», «при­кла­дна ма­те­ма­ти­ка» то­що), і здій­сню­ва­ти на­вча­н­ня за до­да­тко­ви­ми осві­тні­ми про­гра­ма­ми — та­ки­ми як «По­лі­ти­чна жур­на­лі­сти­ка», «Комп’ютер­на лін­гві­сти­ка», «Ту­ри­сти­чний бі­знес» та ін­ші.

Вла­шту­вав­шись на но­во­му мі­сці, уні­вер­си­тет ство­рив роз­га­лу­же­ну ба­зу для про­хо­дже­н­ня сту­ден­та­ми пра­кти­ки: на­ціо­наль­ні ВНЗ, ко­мі­те­ти Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни, Ка­бмін Укра- їни, управ­лі­н­ня і де­пар­та­мен­ти ор­га­нів мі­сце­вої вла­ди, під­при­єм­ства ве­ли­ко­го, се­ре­дньо­го і ма­ло­го бі­зне­су, за­галь­но­укра­їн­ські та ре­гіо­наль­ні ЗМІ — за­га­лом біль­ше 60 уста­нов і під­при­ємств, які при­йма­ють сту­ден­тів До­нНУ на пра­кти­ку.

НАУКОВИЙ ПО­ТЕН­ЦІ­АЛ ДЛЯ МІ­СТА І КРА­Ї­НИ

У ви­ші пра­цю­ють спе­ці­а­лі­зо­ва­ні ра­ди із за­хи­сту ди­сер­та­цій по та­ких на­у­ко­вих спе­ці­аль­но­стях, які не пред­став­ле­ні в ін­ших ВНЗ мі­ста. А са­ме: «укра­їн­ська мо­ва», «го­спо­дар­ське пра­во, го­спо­дар­сько­про­це­су­аль­не пра­во», «сві­то­ве го­спо­дар­ство і між­на­ро­дні еко­но­мі­чні від­но­си­ни», «де­мо­гра­фія, со­ці­аль­на еко­но­мі­ка і по­лі­ти­ка» та ін­ші. Та­ким чи­ном, він­ни­ча­ни, зокре­ма мо­ло­ді на­у­ков­ці та аспі­ран­ти, ма­ють мо­жли­вість не тіль­ки всту­пи­ти на бю­дже­тні мі­сця в аспі­ран­ту­ру, а й за­хи­сти­ти ди­сер­та­ції зі спе­ці­аль­но­стей, не­об­хі­дних на­у­ко­во­му та ака­де­мі­чно­му то­ва­ри­ствам як Він­ни­ці, так і Укра­ї­ни за­га­лом.

Окрім цьо­го, вар­то за­ува­жи­ти, що пред­став­ни­ки на­у­ко­вої шко­ли До­нНУ вже ста­ли пов­но­цін­ни­ми чле­на­ми екс­пер­тно­го се­ре­до­ви­ща, яке здій­снює кон­суль­та­ції та дає оцін­ки з пи­тань еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку обла­сті, брен­дин­гу мі­ста, стан­дар­тів жур­на­лі­сти­ки, ін­фор­ма­цій­но­го роз­ви­тку мі­сце­во­го ме­діа-рин­ку, про­во­дить фа­хо­ві екс­пер­ти­зи про­ду­ктів то­що.

ЧИННИК СТУСА ДЛЯ ВІН­НИ­ЦІ

До­нНУ під­три­мує спів­пра­цю з він­ни­цькою гро­ма­дою у кон­текс­ті со­ці­аль­них про­е­ктів, гран­то­вих про­грам, до­да­тко­вих осві­тніх по­слуг, що на­да­ю­ться уні­вер­си­те­том. Зокре­ма, центр без­пе­рерв­ної осві­ти До­нНУ здій­снює під­го­тов­ку шко­ля­рів до ЗНО, на­дає по­слу­ги пе­ре­пі­дго­тов­ки та під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції управ­лін­ців, за­сво­є­н­ня ба­зо­вих еле­мен­тів ди­стан­цій­ної осві­ти для вчи­те­лів обла­сті. Не­що­дав­но уні­вер­си­тет при­єд­нав­ся до На­ціо­наль­ної ме­ре­жі ви­шів-пар­тне­рів про­е­кту ЄС/ПРООН «Мі­сце­вий роз­ви­ток, орі­єн­то­ва­ний на гро­ма­ду», який ре­а­лі­зу­є­ться в дев’яти ра­йо­нах Вінницької обла­сті.

10 черв­ня цьо­го ро­ку рі­ше­н­ням ко­ле­кти­ву До­нНУ ви­шу при­сво­є­не ім’я укра­їн­сько­го по­е­та Ва­си­ля Стуса, який на­ро­див­ся на Він­нич­чи­ні та сво­го ча­су вчив­ся у До­не­цько­му уні­вер­си­те­ті. На по­ча­тку ли­пня Мі­ні­стер­ство осві­ти і на­у­ки по­го­ди­ло це рі­ше­н­ня. На­ра­зі ви­шу за­ли­ши­ло­ся прой­ти де­які фор­маль­но­сті, щоб офіційно оно­ви­ти свою на­зву.

Для Він­ни­ці це є по­пов­не­н­ням мі­сце­вих куль­тур­но-істо­ри­чних тра­ди­цій (у мі­сті вже є ву­ли­ця Стуса). До то­го ж де­які до­нор­ські ор­га­ні­за­ції, які пред­став­ля­ють пів­ні­чно­а­ме­ри­кан­ську ді­а­спо­ру укра­їн­ців, оці­ни­ли, що ко­ле­ктив До­нНУ до кін­ця до­вів спра­ву з пе­ре­йме­ну­ва­н­ням на честь ви­да­тно­го ди­си­ден­та. Для уні­вер­си­те­ту це мо­же озна­ча­ти до­да­тко­ву і не­об­хі­дну фі­нан­со­ву під­трим­ку. Що у свою чер­гу під­си­лить усі ви­ще­за­зна­че­ні пе­ре­ва­ги, які отри­ма­ла Він­ни­ця з пе­ре­їздом До­нНУ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.