На хви­лі знань

Den (Ukrainian) - - Суспільство - ФОТО З САЙТА WWW.POSIBL.COM

Дві­чі на рік у Бан­гла­де­ші, що в Пів­ден­ній Азії, тра­пля­ю­ться по­ве­ні. То­ді міль­йо­ни лю­дей ста­ють від­рі­за­ни­ми від сві­ту, зокре­ма ти­ся­чі ді­тей не мо­жуть ді­ста­ти­ся шко­ли. Не­ко­мер­цій­на ор­га­ні­за­ція Shidhulai Swanirvar Sangstha за­про­по­ну­ва­ла ори­гі­наль­не ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми: ро­би­ти пла­ва­ю­чі бу­дин­ки, шко­ли і ме­ди­чні цен­три. Зав­дя­ки бла­го­дій­ни­кам про­ект вті­ли­ли у жи­т­тя. Так, пер­шу пла­ва­ю­чу шко­лу спу­сти­ли на во­ду у 2002 ро­ці.

Сьо­го­дні в кра­ї­ні пра­цює по­над 100 чов­ни­ко­вих на­вчаль­них за­кла­дів, по­ві­дом­ляє ком­па­нія Logitech, де до 1 ве­ре­сня зро­би­ли під­бір­ку най­більш не­зви­чних шкіл сві­ту. Обла­дна­ні шко­ли-чов­ни су­ча­сно: на ко­жній вста­нов­ле­ні со­ня­чні ба­та­реї, є до­ступ до ін­тер­не­ту, комп’ютер і не­ве­ли­ка бі­бліо­те­ка. Зран­ку чо­вен за­би­рає учнів з до­му, а пі­сля уро­ків від­во­зить на­зад — ду­же зру­чно, та й на за­ня­т­тя ні­хто не спі­зню­є­ться. А ще, пев­но, у та­кій шко­лі скла­дно про­гу­ля­ти урок...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.