Ту­ри­сти­чна укра­ї­ні­за­ція

Усе біль­ше єв­ро­пей­ських сто­лиць, де во­лон­те­ри впро­ва­джу­ють про­ект Guide-UA

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Ви по­мі­ча­ли й, мо­жли­во, ко­ри­сту­ва­ли­ся по­слу­га­ми сим­па­ти­чних одно- і дво­по­вер­хо­вих ав­то­бу­сів (city bus), які кур­су­ють ту­ри­сти­чни­ми цен­тра­ми Єв­ро­пи. Ни­ми мо­жна не тіль­ки з ком­фор­том про­їха­ти­ся мі­стом, а й про­слу­ха­ти огля­до­ву ау­діо­е­кс­кур­сію рі­зни­ми мо­ва­ми. Але до цьо­го ча­су в та­ко­му пе­ре­лі­ку не бу­ло укра­їн­ської. Ко­ман­да во­лон­те­рів взя­ла­ся ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію й вклю­чи­ти «со­лов’їну» в ту­ри­сти­чно-ін­фор­ма­цій­ну пло­щи­ну.

Пер­ша екс­кур­сія укра­їн­ською бу­ла іні­ці­йо­ва­на в Пра­зі акти­ві­стом із До­не­цька В’яче­сла­вом Редь­ком у рам­ках про­е­кту «Укра­ї­на в Єв­ро­пі» в ли­сто­па­ді 2015 ро­ку. Зго­дом до ньо­го при­єд­нав­ся Ві­та­лій Мар­ти­нюк, ана­лі­тик Укра­їн­сько­го не­за­ле­жно­го цен­тру по­лі­ти­чних до­слі­джень. Па­ра­лель­но во­лон­тер Дми­тро Гай­дук і ве­ду­ча Radio Roks Со­ня Со­тник роз­по­ча­ли пе­ре­клад на укра­їн­ську мо­ву ау­діо­гі­дів у ав­то­бу­сах Віль­ню­са. Во­лон­те­ри ви­рі­ши­ли об’єд­на­ти зу­си­л­ля. Так на­ро­див­ся про­ект Guide-UA. Де­таль­ні­ше про здо­бу­тки та пла­ни роз­по­вів «Дню» ко­ор­ди­на­тор про­е­кту Ві­та­лій МАР­ТИ­НЮК.

«НА ЧЕРЗІ — ФРАН­ЦІЯ, ПОЛЬЩА, ІСПАНІЯ»

— Як і ко­ли ви­ни­кла ідея про­е­кту з по­ши­ре­н­ня укра­їн­ської мо­ви в ту­ри­сти­чних сто­ли­цях сві­ту?

— Ту­ри­сти з Укра­ї­ни гі­дні по­чу­ва­ти­ся в Єв­ро­пі як вдо­ма, то­му вар­то ство­ри­ти ком­фор­тні умо­ви зна­йом­ства на­ших спів­ві­тчи­зни­ків з її куль­тур­ни­ми цін­но­стя­ми. Зву­ча­н­ня рі­дної мо­ви за кор­до­ном до­бав­ляє гор­до­сті укра­їн­цям, кра­ще іден­ти­фі­кує на­шу дер­жа­ву та ство­рює ефект по­стій­ної при­су­тно­сті Укра­ї­ни в ін­ших кра­ї­нах.

— Це ве­ли­ка ор­га­ні­за­цій­на ро­бо­та. Як скла­да­ла­ся ко­ман­да? Яку ме­ту ви ста­ви­те?

— Кін­це­ва ме­та про­е­кту — щоб укра­їн­ська мо­ва зву­ча­ла в усіх ау­діо­гі­дах єв­ро­пей­ських міст, ко­трі від­ві­ду­ють ту­ри­сти з Укра­ї­ни. Одно­ча­сно із за­пу­ском про­е­кту на ав­то­бу­сах і ту­ри­сти­чних об’єктах з’яв­ля­є­ться укра­їн­ська сим­во­лі­ка, а в ту­ри­сти­чних до­від­ни­ках на­да­є­ться ін­фор­ма­ція укра­їн­ською мо­вою. Так жи­те­лі та го­сті єв­ро­пей­ських ту­ри­сти­чних цен­трів мо­жуть

Pпо­ба­чи­ти, що укра­їн­ська мо­ва не є одна­ко­вою з ро­сій­ською, а сам ту­ри­сти­чний центр при­ва­блює по­тік від­ві­ду­ва­чів з Укра­ї­ни.

Гру­па про­е­кту пов­ні­стю від­кри­та до будь-якої спів­пра­ці та до­по­мо­ги не­бай­ду­жих лю­дей. Та­ких уже не­ма­ло: на­при­клад, в Укра­ї­ні до про­е­кту при­єд­на­лись Оль­га Дуб­чак (пе­ре­кла­дач), Ми­хай­ло Ме­две­дєв (про­да­кшн), Оле­на Лу­ні­на (ли­сту­ва­н­ня з ком­па­ні­я­ми і ор­га­ні­за­ці­я­ми). Гро­мад­ський ді­яч, пе­ре­се­лен­ка з Кри­му Лю­дми­ла Ча­пли­гі­на на­ла­го­ди­ла кон­та­кти з вла­сни­ка­ми екс­кур­сій­них ав­то­бу­сів у Ри­зі, ли­тов­ськи­ми та ла­твій­ськи­ми му­зе­я­ми. Іні­ці­а­ти­ву та­кож під­три­ма­ли Оля Єм­ко­ва з Фран­ції, Окса­на Фан­та з Угор­щи­ни та Єв­ге­нія Сте­па­но­ва з Гру­зії. — Які мі­ста вже охо­пив про­ект? — На сьо­го­дні зав­дя­ки ре­а­лі­за­ції про­е­кту Guide-UA укра­їн­ська мо­ва зву­чить в екс­кур­сій­них ав­то­бу­сах Пра­ги та Віль­ню­са, з 5 ли­пня за­зву­ча­ла в Тбі­лі­сі. Крім цьо­го, екс­кур­сії укра­їн­ською мо­вою є в ав­то­бу­сах Бу­да­пе­шта та ма­лих ав­то­бу­сах Кра­ко­ва. На черзі — Фран­ція, Польща, Іспанія. З окре­ми­ми вла­сни­ка­ми екс­кур­сій­них ав­то­бу­сів, на­при­клад, у Вар­ша­ві та Лон­до­ні, до­ся­гну­то прин­ци­по­ву до­мов­ле­ність про по­ча­ток ви­ко­ри­ста­н­ня укра­їн­ської мо­ви, але ви­рі­ше­но ре­а­лі­зу­ва­ти про­ект пі­сля за­вер­ше­н­ня цьо­го ту­ри­сти­чно­го се­зо­ну, в пе­рі­од під­го­тов­ки до но­во­го.

«ДЕ­ЯКІ КОМ­ПА­НІЇ ВБАЧАЮТЬ У НАС КОНКУРЕНТІВ»

— Які тру­дно­щі зу­стрі­ча­є­те в про­це­сі ре­а­лі­за­ції про­е­кту? Чи під­три­му­ють вас про­філь­ні дер­жав­ні ві­дом­ства?

— Ге­о­гра­фія про­е­кту по­ки не­ве­ли­ка, низ­ка си­стем­них тру­дно­щів є. По-пер­ше, вла­сни­ки екс­кур­сій­них ав­то­бу­сів де­мон­стру­ють низь­ку за­ці­кав­ле­ність у вста­нов­лен­ні укра­їн­ської мо­ви. До­во­ди­ться пе­ре­ко­ну­ва­ти їх, роз­по­від­а­ти про на­шу дер­жа­ву та від­чу­т­тя укра­їн­ців, які опи­ни­лись за кор­до­ном. По-дру­ге, про­ект до­сі не має зов­ні­шніх фі­нан­со­вих над­хо­джень. Це по­зна­ча­є­ться на від­су­тно­сті мо­жли­во­сті чле­нів іні­ці­а­тив­ної гру­пи здій­сню­ва­ти по­їзд­ки до єв­ро­пей­ських сто­лиць для про­ве­де­н­ня пе­ре­го­во­рів, ви­ро­бле­н­ня ме­ха­ні­змів за­пу­ску укра­їн­ської мо­ви, ор­га­ні­за­ції та про­ве­де­н­ня пре­зен­та­цій­них за­хо­дів. Звер­та­є­мо­ся до не­бай­ду­жих укра­їн­ців, які про­жи­ва­ють за кор­до­ном або здій­сню­ють по їзд­ки в ін­ші кра їни, з про хан ням на­ла­го­ди­ти кон­та­кти з ком­па­ні­я­ми-опе­ра­то­ра­ми екс­кур­сій­них ав­то­бу­сів та екс­кур­сій у му­зе­ях.

Ба­га­то вла­сни­ків сі­ті-бу­сів не хо­чуть ви­тра­ча­ти вла­сні ко­шти на ро­бо­ти з мон­та­жу та на­ла­шту­ва­н­ня укра­ї­но­мов­них ау­діо­гі­дів у сво­їх ав­то­бу­сах, ви­ро­бни­цтво і роз­мі­ще­н­ня укра­їн­ської сим­во­лі­ки та друк бу­кле­тів з укра­їн­ськи­ми текс­та­ми. До­во­ди­ться за­пев­ня­ти в збіль­шен­ні по­то­ку укра­їн­ських ту­ри­стів та по­ясню­ва­ти, що презентації, які про­во­дить іні­ці­а­тив­на гру­па, є своє­рі­дною без­пла­тною ре­кла­мою, яка мо­же ком­пен­су­ва­ти ви­тра­ти вла­сни­ків екс­кур­сій­них мар­шру­тів.

По-тре­тє, де­які ком­па­нії не ві­рять, що до них звер­та­ю­ться укра­їн­ські во­лон­те­ри, вбачають у нас сво­їх конкурентів по бі­зне­су. Для пе­ре­ко­на­н­ня до­во­ди­ться на­да­ва­ти під­твер­дже­н­ня на­шої ді­яль­но­сті та звер­та­ти­ся за під­трим­кою до дер­жав­них ор­га­нів, ди­пло­ма­ти­чних уста­нов.

Ми отри­ма­ли ли­сти під­трим­ки від Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ і Мі­ні­стер­ства ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни. МЗС під­клю­чи­ло укра­їн­ські по­соль­ства в Лон­до­ні, Віль­ню­сі, Вар­ша­ві, Тал­лін­ні, Ри­зі, Па­ри­жі й Тбі­лі­сі, які до­по­ма­га­ють на­ла­го­ди­ти кон­та­кти з мі­сце­ви­ми ком­па­ні­я­ми та ор­га­ні­зу­ва­ти і про­ве­сти пре­зен­та­цій­ні за­хо­ди. Мі­н­ін­форм­по­лі­ти­ки до­по­ма­гає в ро­бо­ті з ді­а­спо­ра­ми і роз­по­всю­джен­ні ін­фор­ма­ції в ЗМІ.

— Які пла ни на най ближ - чий час?

— Ми по­сту­по­во, одно­ча­сно з про­дов­же­н­ням ро­бо­ти по екс­кур­сій­них ав­то­бу­сах, пе­ре­хо­ди­мо на єв­ро­пей­ські му­зеї. Окрім му­зе­їв Фран­ції, вже роз­по­чи­на­є­мо ро­бо­ту по му­зе­ях Поль­щі, зокре­ма в Освен­ци­мі, Литви та Ла­твії. З огля­ду на про­бле­ми, що ми озна­чи­ли, про­ект про­су­ва­є­ться не на­стіль­ки швид­ко, як нам би хо­ті­лось. Але іні­ці­а­тив­на гру­па не пла­нує від­сту­па­ти, по­ки у всіх єв­ро­пей­ських сто­ли­цях не за­зву­чить укра­їн­ська мо­ва.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.