Ва­кци­ни про­ти ту­бер­ку­льо­зу при­віз ЮНIСЕФ

А хто бу­ду­ва­ти­ме «Охмат­дит»? Нев­же укра­їн­ська фір­ма зі ста­ту­тним фон­дом у 350 гри­вень...

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Учо ра ви ко ну ю ча обо - в’ яз ки мі ніс т ра охо ро - ни здо ров’ я Укра ї ни Уля­на Су­прун в при­су­тнос ті жур на ліс тів дя ку ва ла Ди тя чо му фон ду ООН ЮНІСЕФ за плі­дну спів­пра­цю і до­став­ку до на­шої кра­ї­ни 2,5 міль йо на доз вак цин від ту - бер­ку­льо­зу (БЦЖ). Від­по­від­на пар­тія (ка­над­ський ви­ро­бник ви го тов ляє цю вак ци ну, за ре єс т ро ва ну в Укра ї ні, в Бол га рії) при бу ла ми ну ло го тижня на за­мов­ле­н­ня на­шо­го МОЗ. По­ста­ча­н­ня від­бу­ло­ся в рам ках кон кур с ної уго ди з між­на­ро­дни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми що­до дер­жав­ної за­ку­пів­лі лі­ків, у то­му чи­слі для он­ко­хво­рих ді тей, хво рих на ВІЧ/ СНІД. З слів мі ніс т ра, ра­ні­ше ЮНІСЕФ вже при­дбав для Укра­ї­ни ба­га­то ва­кцин.

■ До се ре де ни ве рес ня, обі цяє Суп рун, усі за мов ле ні Укра ї ною у 2015 ро ці вак ци - ни бу дуть до став ле ні. Ті, що вже при­бу­ли, зна­хо­дя­ться на скла дах МОЗ. Мі ністр за зна - чає, що за п’ять днів во­ни бу­дуть роз­по­ді­ле­ні між ре­гіо­на­ми і да­ні про це з’яв­ля­ться на сай ті мі ніс тер ст ва. А об лас ті вже са мі бу дуть роз по ді ля ти їх між сво ї ми лі кар ня ми. « По ста чан ня вак цин БЦЖ в Укра ї ну до зво лить по до ла ти її гос т ру не ста чу і ство рить умо ви для пов но цін ної її ре - алі­за­ції в Укра­ї­ні на шість мі­ся­ців, — вка­зує Су­прун. — А у ве­ре­сні ми бу­де­мо за­мов­ля­ти між­на­ро­дним ор­га­ні­за­ці­ям вак ци ни на 2016 рік та ін ші лі­ки. Ми вже ма­є­мо ін­фор­ма­цію про по­тре­би і за­мов­ля­є­мо не­об­хі­дну кіль­кість». Мі­ністр та­кож по­ві­до­ми­ла, що з до­по­мо­гою між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій про ве де но за ку пів лі на 2,2 мі лья р да гри вень. За - вдя­ки цьо му за ощад же но 790 міль йо нів гри вень. За ці кош ти, на го ло си ла во на, бу - де­мо за­ку­по­ву­ва­ти ва­кци­ни і лі­ки для он­ко­хво­рих ді­тей. А та­кож лі­ки для ор­фан­них за­хво­рю­вань.

■ Мі ністр ви знає, що Укра ї на має ни ні най ниж чі по­ка­зни­ки охо­пле­н­ня ва­кци­на ці­єю в Єв­ро пі. Тож по ста - чан ня вак цин є кри тич но важ ли вим для від нов лен ня про­гра­ми іму­ні­за­ції та за­без­пе чен ня ук ра їнсь ких ді тей від не­без­пе­чних за­хво­рю­вань. Во на на га дує, що в Укра ї ні є проб ле ми з про ти ді­єю по лі - омі­е­лі­ту, і вже є два ви­пад­ки за­хво­рю­ва­н­ня на пра­вець. Мі­ністр за кли кає бать ків і ке - рів­ни­ків лі­ку­валь­них уста­нов не зво лі ка ти з вак ци на ці­єю. « Ідіть до сво їх лі ка рів і вак - ци нуй те сво їх ді тей, — ра - дить во­на, — щоб збе­рег­ти їхнє здо­ров’я».

■ « День » по ці ка вив ся у екс пер та ЮНІСЕФ Ка те ри ни Бу­ла­ві­ної, чи є в укра­їн­сько­му МОЗ про­грам­ма про­па­ган­ди не об хід нос ті вак ци ну ван - ня та бо­роть­би з роз­по­від­я­ми де яких лі ка рів та екс пер тів про йо го не без печ ність. Во на під­твер­ди­ла, що та­кі не­га­тив­ні що до щеп лень ді тей ви - слов лю ван ня, на жаль, іс ну - ють, але не змо­гла щось по­ві­до­ми­ти від­но­сно дій мі­ні­стер­ства на цьо­му на­пря­мі. Однак роз по ві ла, що ЮНІСЕФ цим актив­но опі­ку­є­ться, ре­гу­ляр­но про­во­дить кам­па­нії на ко­ристь вак ци на ції. Бу ла ві на за­зна­чи­ла, що лі­ка­рі по­вин­ні біль­ше чи­та­ти й, від­так, кра­ще роз­би­ра­ти­ся у цих про­бле­мах. Во­на на­га­да­ла, що ме­ди­ки ча­сто гу­сто пе­ред ще­пле­н­ня ми ре ко мен ду ють зро би ти ана ліз се чі, що, на її дум ку, зов сім не по тріб но, а та кож рі­зні мо­но­гра­ми, огля­ди нев­ро ло га. « Це не по тріб но. І за кор­до­ном так не ро­блять», — вка­за­ла во­на.

■ Тим ча сом но ве ке рів - ни­цтво МОЗ отри­ма­ло від по­пе­ре­дни­ків не тіль­ки про­бле­му щеп лень, а й не до бу до ва - ний су­ча­сний лі­ку­валь­но-ді­а­гнос тич ний ком п лекс « Ох - мат­дит». Що­прав­да, 16 сер­пня був укла де ний до го вір ге - не раль но го під ря ду між держп під п ри єм ст вом « Укр - мед п ро ек т буд » , яке ви ко нує фун к ції за мов ни ка цьо го бу - дів­ни­цтва, та ТОВ «Рі­о­ла-Мо­дуль ЛТД » . ( На га да є мо, за роз­кра­да­н­ня май­же 9 міль­йо­нів гри вень на до бу до ві « Охмат­ди­ту » у лип ні цьо го ро ку трьом фі гу ран там з « Укр­мед п ро ек т бу­ду » ого ло - ше­но пі­до­зру.) Про­те «Рі­о­ла­Мо­дуль» ви­гра­ла від­по­від­ний тен­дер.

■ Та як ста­ло­ся, що пе­ре - мож­цем ста­ло са­ме це під­при­єм­ство, ста­ту­тний фонд яко­го ста­но­вить 375 гри­вень?! На це за пи тан ня « Дня » в. о. мі ніс тра Су­прун, по­слав­шись на ін­шу те му бри фін га, не змог ла да­ти від­по­відь і адре­су­ва­ла до сво го прес- сек ре та ря. Ми ло - вид на дів чи на Вік то рія, зви - чай­но ж, не мо­гла зна­ти біль­ше, ніж її ке­рів­ник. Ми обмі­ня ли ся но ме ра ми те ле фо нів. У піс ля обід ній час, ко ли цей ма­те­рі­ал вже був май же го­то­вий, за те ле фо ну ва ла ін ша спів ро біт ни ця прес- служ би мі­ні­стер­ства і по­обі­ця­ла за го­ди ну на ді сла ти від по відь еле­ктрон­ною по­штою. Пі­дма­ну­ла? Ні. На­ді­сла­ла не дум­ку мі ніс тер ст ва, а ко мен тар ди - ре­кто­ра то­го ж та­ки «Укр­медп ро ек т бу ду » Дмит ра Шу - тов­сько­го: «Тен­дер­не за­ко­но­дав ст во міс тить пе ре лік ква - лі фі ка цій них ви мог, які за - мов­ник мо­же ви­су­ва­ти пе­ред учас ни ка ми тен де ру. Роз мір ста тут но го ка пі та лу не мо же бу ти ква лі фі ка цій ною ви мо - гою до ген під ряд ни ка бу дів - ниц т ва. А ком па нію- пе ре - мож ця від би ра ли на від кри - то му тен де рі від по від но до чин­но­го за­ко­но­дав­ства. Крім то­го, не слід під­мі­ня­ти по­ня­т­тя і плу та ти вза єм но не пов’ яза ні ре чі — ста тут ний ка­пі тал та ак ти ви під при - єм­ства».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.