Cві­то­ві «ви­льо­ти» у Ве­ли­ко­му До­ро­ше­ві

На Львів­щи­ні від­був­ся чем­піо­нат сві­ту 2016 з ра­ке­то­мо­дель­но­го спор­ту. Се­ред до­ро­слих ко­манд укра­їн­ці пе­ре­мо­гли!

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Окса­на ГРУБА, Львів Фото Пав­ла ПАЛАМАРЧУКА

Гля­да­чі у на­пру­зі. Не­за­ба­ром фі­наль­ний клас — на по­лі уча­сни­ки із рі­зних кра­їн із ра­діо­ке­ро­ва­ни­ми ра­ке­то­пла­на­ми. Го­ту­ю­ться до «ви­льо­ту». Се­ред них укра­їн­ський ра­ке­то­мо­де­ліст Оле­ксандр Си­нє­ли­ций, кон­кур­сант із Ки­таю Ші­кі Лі, ла­тві­єць Ма­ріс Бра­ков­скіс, Ні­ко­ла Пад­ков із Бол­га­рії.

Ма­ріс Бра­ков­скіс на чем­піо­на­ті в Укра­ї­ні втре­тє: «Ми­ну­ли­ми ро­ка­ми я був у Льво­ві, Шос­тці та Дні­прі. І му­шу ска­за­ти, що в Укра­ї­ні до ра­ке­то­мо­дель­них кон­кур­сів ду­же го­ту­ю­ться. Ор­га­ні­за­то­ри ро­зу­мі­ють усю спе­ци­фі­ку про­ве­де­н­ня та­ко­го пла­ну по­дії. Кон­кур­си по ра­ке­то­мо­дель­но­му спор­ту про­хо­дять якнай­кра­ще». Роз­по­від­ає, що ми­ну­ло­го ро­ку на чем­піо­на­ті Єв­ро­пи мав п’ятий ре­зуль­тат. Ра­ке­то­мо­де­лю­ва­н­ня для ньо­го — осо­бли­вий спо­сіб жи­т­тя, який він ве­де уже два­над­цять ро­ків.

Спор­тив­не мо­де­лю­ва­н­ня уні­каль­не тим, що ор­га­ні­чно по­єд­нує в со­бі ін­те­ле­кту­аль­ну ді­яль­ність і фі­зи­чні на­ван­та­же­н­ня на сві­жо­му по­ві­трі: кон­стру­ю­ва­н­ня — спортс­ме­ни кон­стру­ю­ють ра­ке­ти в за­мкну­то­му ци­клі, як в ре­аль­но­му кон­стру­ктор­сько­му бю­ро, за­пуск і пі­ло­ту­ва­н­ня — спортс­мен гра­мо­тно за­пу­скає і управ­ляє мо­де­л­лю, ви­го­тов­ле­н­ня — сво­ї­ми ру­ка­ми бу­ду­ють мо­дель ра­ке­ти про­тя­гом пів­то­ра-чо­ти­рьох ро­ків, фі­зи­чне на­ван­та­же­н­ня — за день у по­шу­ках мо­де­лі спортс­мен до­лає на по­лі до 20 км бі­гом з пе­ре­шко­да­ми.

Уча­сник із Ки­таю Жа­о­ньян Жанг, який уві­йшов до фі­на­лу із ма­кси­маль­ним ре­зуль­та­том, отри­мує дис­ква­лі­фі­ка­цію. Ре­зуль­та­том за­сму­че­ний, та ра­діє са­мій уча­сті. «Для ме­не цей чем­піо­нат — ще один ща­бель до роз­ви­тку в цьо­му ви­ді спор­ту. Та­кож ду­же ба­га­то для ме­не озна­чає під­трим­ка вбо­лі­валь­ни­ків, яких ви­яви­лось ду­же ба­га­то. Укра­ї­на — одно­зна­чно спор­тив­на кра­ї­на, яка лю­бить і ці­нує спорт», — го­во­рить Жа­о­ньян Жанг.

Рі­ше­н­ня про­во­ди­ти чем­піо­нат са­ме в Укра­ї­ні прийня­ли в штаб-квар­ти­рі Мі­жна­ро­дно­ї­фе­де­ра­ці­їа­віа­цій­них ви­дів спор­ту в Швей­ца­рії12 кві­тня 2014 ро­ку. Орі­єн­тов­но 300 уча­сни­ків із 19 кра­їн сві­ту, біль­ше 3000 гля­да­чів на по­лі, біль­ше 1000 ви­до­ви­щних за­пу­сків ста­ли істо­рі­єю цьо­го­рі­чно­го чем­піо­на­ту. Ор­га­ні­зу­ва­ли чем­піо­нат Фе­де­ра­ція ра­ке­то­мо­дель­но­го спор­ту Укра­ї­ни — Все­укра­їн­ська гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція, між­на­ро­дна ком­па­нія з управ­лі­н­ня акти­ва­ми Noosphere, за­сно­ва­на у 2012 ро­ці ви­хід­цем з Укра­ї­ни Ма­кси­мом По­ля­ко­вим.

Від уча­сті від­мо­ви­ла­ся тіль­ки Япо­нія, Мі­ні­стер­ство спор­ту якої не ре­ко­мен­ду­ва­ло сво­їм спортс- ме­нам ви­їжджа­ти на зма­га­н­ня пі­сля се­рі­ї­те­ра­ктів у Єв­ро­пі. Офі­цій­на Ро­сія чем­піо­нат сві­ту в Укра­ї­ні про­і­гно­ру­ва­ла.

Усі на­ші спортс­ме­ни ма­ють за пле­чи­ма до­свід уча­сті у все­укра­їн­ських та між­на­ро­дних зма­га­н­нях. Пол­та­вець Оле­ксандр Си­нє­ли­ций стає єди­ним фі­на­лі­стом, яко­му по­ща­сти­ло на­бра­ти ма­кси­мум — 1000 очок, та вре­шті бу­ти срі­бним при­зе­ром. Впе­ред про­ри­ва­є­ться і отри­мує «зо­ло­то» Ма­ріс Бра­ков­скіс із Ла­твії: «Ця пе­ре­мо­га — це вті­ле­н­ня мо­є­їм­рії . Дя­кую усім, хто при­че­тний до ор­га­ні­за­ці­ї­цьо­го спор­тив­но­го свя­та».

Але вре­шті у зма­га­н­нях до­ро­слих ко­манд укра­їн­ці отри­ма­ли зва­н­ня аб­со­лю­тно­го чем­піо­на сві­ту! На дру­го­му мі­сці — ко­ман­да Бол­га­рії, тре­тє — у збір­ної США. У ко­ман­дно­му за­лі­ку збір­на Укра­ї­ни за­во­ю­ва­ла 3 зо­ло­тих і 1 срі­бну ме­даль. В осо­би­сто­му за­лі­ку троє укра­їн­ських спортс­ме­нів за­во­ю­ва­ли срі­бло, двоє — брон­зу.

Юні­ор­ська збір­на Укра­ї­ни від­мін­но ви­сту­пи­ла у кла­сі S9A (на три­ва­лість по­льо­ту з ро­то­ром). У ньо­му во­на за­ро­би­ла 1 зо­ло­ту ме­даль у ко­ман­дно­му за­лі­ку, а та­кож 1 зо­ло­ту та 1 брон­зо­ву ме­да­лі в осо­би­сто­му. Це по­да­ру­ва­ло їй че­твер­те мі­сце в аб­со­лю­тно­му за­лі­ку, а кра­щи­ми юні­ор­ськи­ми збір­ни­ми ста­ли ко­ман­ди Сло­вач­чи­ни, Поль­щі і Ки­таю.

Ви­кла­дач з ра­ке­то­мо­де­лі­зму, ре­корд­смен Укра­ї­ни, кни­ги Гін­не­са Юрій Кру­пи­цький ра­діє успі­шно ор­га­ні­зо­ва­но­му чем­піо­на­ту і вва­жає ду­же до­ре­чним про­ве­де­н­ня йо­го са­ме в нас: «Во­че­видь, ми пе­ре­ко­на­ли ко­мі­сію FAI в уні­каль­но­сті про­ве­де­н­ня зма­гань. Увесь світ міг спо­сте­рі­га­ти ре­зуль­та­ти по­льо­тів, див­ля­чись он­лайн-транс­ля­цію в You tube. На­сту­пно­го ро­ку чем­піо­нат Єв­ро­пи про­во­ди­ти­муть в Поль­щі і, мо­жли­во, по­ля­ки, як ор­га­ні­за­то­ри фо­ру­му, теж за­сто­су­ють цю си­сте­му. А спортс­ме­ни з но­ви­ми си­ла­ми та ен­ту­зі­а­змом зно­ву змо­жуть про­я­ви­ти се­бе».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.