ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1715 — по­мер Лю­до­вик ХІV Бур­бон, ко­роль Фран­ції з 1643 р., мо­нарх, за прав­лі­н­ня яко­го вплив Фран­ції в Єв­ро­пі був ду­же по­ту­жним. Са­ме йо­му на­ле­жить фра­за: «Дер­жа­ва — це я! » . На­ро­див­ся 1638 р.

1819 — на сце­ні Пол­тав­сько­го те­а­тру впер­ше по­став­ле­но п’єсу Іва­на Ко­тля­рев­сько­го (1769—1838) «На­тал­ка-Пол­тав­ка».

1870 — фран­цузь­ку ар­мію на чо­лі з ім­пе­ра­то­ром На­по­ле­о­ном ІІІ (пле­мін­ни­ком Бо­на­пар­та) роз­гром­ле­но нім­ця­ми під Се­да­ном. Сам ім­пе­ра­тор по­тра­пив у по­лон. Під впли­вом цих по­дій у Фран­ції оста­то­чно утвер­джу­є­ться ре­спу­блі­ка.

1919 — Укра­ї­на та Польща під­пи­са­ли до­го­вір про пе­ре­мир’я, який по­клав край зброй­ній бо­роть­бі між дво­ма їхні­ми ар­мі­я­ми в Га­ли­чи­ні.

1925 — на­ро­див­ся І гор Юхнов­ський, укра­їн­ський вче­ний-фі­зик, ака­де­мік НАН Укра­ї­ни, гро­мад­ський і по­лі­ти­чний ді­яч.

1939 — про­во­ка­цій­ним, бру­таль­ним на­па­дом на­цист­ської Ні­меч­чи­ни на Поль­щу роз­по­ча­ла­ся Дру­га сві­то­ва вій­на в Єв­ро­пі — най­кри­ва­ві­ша в істо­рії люд­ства.

1964 — у Ки­є­ві від­кри­то пер­ший в УРСР ши­ро­ко­фор­ма­тний кі­но­те­атр «Укра­ї­на». Че­рез рік са­ме там, на прем’єрі філь­му «Ті­ні за­бу­тих пред­ків», від­бу­ла­ся істо­ри­чна акція про­те­сту украї нської і нте­лі­ген­ції про­ти по­лі­ти­чних ре­пре­сій і ру­си­фі­ка­ції.

1983 — над Ти­хим оке­а­ном за на­ка­зом ке­рів­ни­цтва СРСР був зби­тий пів­ден­но­ко­рей­ський па­са­жир­ський лай­нер « Бо­їнг » рей­су КЕ 007. За­ги­ну­ло 246 па­са­жи­рів і 23 чле­ни екі­па­жу. Дії Ю. Ан­дро­по­ва та йо­го ото­че­н­ня спри­чи­ни­ли вкрай го­стру між­на­ро­дну кри­зу.

1996 — в Укра­ї­ні за­про­ва­дже­но на­ціо­наль­ну ва­лю­ту — грив­ню.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.