ЗРАДА чи ПЕРЕМОГА?

Як на­справ­ді змі­ни­лась до­ля укра­їн­ської «Мрії» в Ки­таї

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, Іван КАПСАМУН, «День»

Перш за все — «Мрію» не про­да­ли. Укр­обо­рон­пром і ДП «АНТОНОВ» справ­ді ве­дуть пе­ре­го­во­ри про на­ла­го­дже­н­ня се­рій­но­го ви­ро­бни­цтва Ан-225 з ки­тай­ським ін­ве­сто­ром. І дій­сно 30 сер­пня во­ни ма­ли що­до цьо­го зу­стрі­чі у місті Луч­жоу з ке­рів­ни­цтвом мі­сце­во­го му­ні­ци­па­лі­те­ту та ме­не­джмен­том ком­па­ні­ї­Airspace Industry Corporation of China. Але за ре­зуль­та­та­ми ці­є­ї­зу­стрі­чі, як ві­до­мо «Дню» з до­сто­вір­но­го дже­ре­ла в «Укр­обо­рон­пром», ні­яких кон­кре­тних кон­тра­ктів що­до про­да­жу, чи ство­ре­н­ня спіль­но­го ви­ро­бни­цтва під­пи­са­но не бу­ло. Ки­тай­ці хо­ті­ли (і хо­чуть) ку­пи­ти прое­кт­ну до­ку­мен­та­цію на «Мрію», а ми — про­да­ти дру­гий не­до­бу­до­ва­ний ек­зем­пляр Ан-225, який вже май­же 30 ро­ків при­па­дає пи­лю­кою в ан­га­рах ДП «АНТОНОВ. На то­му й «ро­зі­йшлись». А щоб не по­вер­та­ти­ся до­до­му з по­ро­жні­ми ру­ка­ми, під­пи­са­ли ме­мо­ран­дум!

■ Те, що но­ве ке­рів­ни­цтво ДП «АНТОНОВ» шу­кає мо­жли­во­сті по­но­ви­ти про­гра­му се­рій­но­го ви­ро­бни­цтва Ан-225, — не но­ви­на. Ще на по­ча­тку цьо­го ро­ку про це в ін­терв’ю пор­та­лу «ЛІГА. нет» за­явив то­ді ще пер­ший віце-пре­зи­дент, а ни­ні — пре­зи­дент ДП «АНТОНОВ» Оле­ксандр Ко­цю­ба. Він оці­нив вар­тість цьо­го про­е­кту у 3—4 мі­льяр­ди до­ла­рів, і за­явив що пев­ний ін­те­рес до цьо­го про­е­кту де­мон­струє ін­ве­стор з Ки­таю. Але Ко­цю­ба сум­ні­вав­ся, що ця ком­па­нія по­тя­гне такий до ро­го вар­ті­сний і скла­дний проект. «Є пев­ний ін­те­рес з бо­ку Ки­таю. Для них та­ка су­ма ціл­ком під­йом­на. Але по­ки це на рів­ні обго­во­ре­н­ня. «Мрія» ці­ка­ва не тіль­ки як уні­каль­ний ко­мер­цій­ний пе­ре­ві­зник. Такий лі­так при­кра­сить со­бою імідж будь-якої країни. Але для одні­єї ком­па­нії та­кі су­ми не­по­мір­но ве­ли­кі. Ми ба­чи­мо це як якийсь між­дер­жав­ний проект», — по­яснив то­ді Ко­цю­ба. І в прин­ци­пі пе­ре­го­во­ри в Луч­жоу, за­пев­няє на­ше дже­ре­ло, ні­чо­го но­во­го не при­не­сли. І мо­жли­во на­віть за­ли­ши­лись би не­по­мі­че­ни­ми, як­би не жа­га жур­на­лі­стів до сен­са­цій. Спо­ча­тку ки­тай­ські жур­на­лі­сти не ро­зі­брав­шись по­да­ли ін­фор­ма­цію, що те­пер зна­ме­ни­та на увесь світ «Мрія» вже їхня. Їх по­ві­дом­ле­н­ня під­хо­пи­ли ро­сій­ські ко­ле­ги. Коли ін­фор­ма­ція ді­йшла до укра­їн­сько- го ме ді ап рос то ру, то вже бул ла ближ чою до прав ди. Укра їнсь кі ЗМІ пи­са­ли про те, ки­тай­ці ку­пи­ли пра ва на се рій ний ви пуск «Мрії». Не­вдов­зі прес-слу­жба ДП «АНТОНОВ» спро­сту­ва­ла і цю ін­фор­ма­цію, по­яснив­ши, що 30 сер­пня в Луч­жоу бу­ла під­пи­са­на уго­да про спів­пра­цю з ки­тай­ською (а по су­ті, як вда­лось з’ясу­ва­ти «Дню» — гон конгсь кою) ком па ні­єю Aerospace Industry Corporation of China (не плу­та­ти з ки­тай­ським авіа­мо­но­по­лі­стом Aviation Industry Corporation of China AVICC) та ке­рів­ни­цтвом мі­ста. «Та­ким чи­ном, сто­ро­ни ви­сло­ви­ли на­мі­ри що­до дов­го­стро­ко­во­го спів­ро бі­тни­цтва, яке пе­ред­ба­чає на першому ета­пі по­бу­до­ву дру­го­го мо­дер­ні­зо­ва­но­го ек­зем­пля­ру лі­та­ка Ан-225 «Мрія» в ДП «АНТОНОВ» і йо­го по­став­ку ком па нії AICC та ство рен ня на дру­го­му ета­пі спіль­но­го се­рій­но­го ви­ро­бни­цтва Ан-225 в Ки­таї за лі­цен зі­єю ДП « АНТОНОВ » , — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні прес-слу­жби. Та­кож в ДП «АНТОНОВ» під­крес ли ли, що на ко жен етап бу де під пи са но ще окре мий кон т ракт. Де­та­лі бу­дуть ві­до­мі від­ра­зу пі­сля по вер нен ня де ле га ції з Ки таю. Але, як під крес лив пре зи дент ДП «АНТОНОВ» Оле­ксандр Ко­цю­ба, й « мо ви про пе ре да чу прав влас нос ті, тех но ло гій, чи про даж ді­ю­чої лі­та­ю­чою «Мрії» не йде».

■ «Мрія» — це гор­дість укра­їнсь ко го аві ап ро му. По бу до ва ний у кін­ці 80-х ро­ків ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя, він і до­сі за­ли­ша­є­ться най­біль­шим і най по туж ні шим у сві ті транс пор т ним лі та ком. Від ча су сво го пер шо го по льо ту — у 1988 ро ці — аві а лай нер ви ко нав п’ яв ви хід них для кра ї ни як імід же ві так і фі нан со во кон т рак тів. Пер - ший ко мер цій ний по літ « Мрія » здій с ни ла 31 січ ня 2002 ро ку зі Штут­гар­та до ко­ро лів­ства Оман із ван та жем 187,5 тонн про дук тів хар чу ван ня для аме ри кансь ких військових, роз­та­шо­ва­них у країні. З того ча­су Ан-225 став у ря­ду з « Рус ла ном » « ро бо чою ко няч - кою » в пар ку лі та ків « Авіа лі ній Ан­то но ва » за вдя ки мож ли вос ті транс пор ту ван ня об’ єк тів, що ра - ні­ше не мо­жна бу­ло пе­ре­вез­ти по­ві­трям (ло­ко­мо­ти­ви, 150-тон­ні ге­не ра то ри то що). Мож ли вість швид ко го транс пор ту ван ня ве ли - ко га ба рит них ван та жів, що не об - хі­дні по­стра­жда­лим від сти­хій­них лих, за­без­пе­чи­ло лі­та­ку ре­пу­та­цію цін­но­го по­мі­чни­ка для гу­ма­ні тар­них ор га ні за цій. Але, по при уні - каль ність та по туж ність « Мрії » , Укра­ї­на до сьо­го­дні не ма­ла за­мов­лень на її ви­го­тов­ле­н­ня. Над­то до­ро­го ко­штує цей лі­так, з огля­ду на те, що є достатньо вузь­ко­спе­ці­а­лі­зо ва ним — Ан- 225 ро зум но ви ко - ри­сто­ву­ва­ти ли­ше коли є не­об­хі­дність транс пор ту ван ня на да ле кі від­ста­ні ве­ли­ко­га­ба­ри­тно­го ван­та­жу, або ван­та­жів над­зви­чай­но ве­ли­ких об’ємів.

■ На­ві­що Ан-225 зна­до­бив­ся ки­тай­цям? Ек­сперт у сфе­рі рин­ку авіа­ції Бо­г­дан До­лін­це у ко­мен­та­рі «Дню» при­пу­скає, що ін­ве­стор хо­че за­стов­пи­ти за со­бою те­хно­ло­гію по­ві­тря­но­го стар­ту в ко­смос. «Ця те­хно­ло­гія по­ві­тря­но­го пу­ску в Ки­таї сьо­го­дні вже апро­бо­ву­є­ться. Не­ве­ли­кі лі­таль­ні апа­ра­ти во­ни вже за­пу­ска­ють в Ко­смос з тих лі­та­ків, які во­ни са­мі ви­ро­бля­ють. Мо­жли­во, їм по­трі­бна «Мрія», щоб справ­ді за­пу­ска­ти ра­ке­ти», — роз­по­від­ає ек­сперт. При­найм­ні в цьому він, за йо­го сло­ва­ми, ба­чить біль­ше ло­гі­ки, аніж в при­пу­ще­н­нях, що Ки­тай буде йо­го ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти як за­сіб для транс­пор­ту­ва­н­ня ван­та­жів. На­га­да­є­мо, що Ан-225 бу­ло ство­ре­но в пер­шу чер­гу для по­треб ра­дян­ської ко­смі­чної про­гра­ми в ча­сти­ні транс­пор­ту­ва­н­ня ван­та­жів, зокрема, ко­смі­чних ко­ра­блів ба­га­то­ра­зо­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня «Бу­ран» і ком­по­нен­тів ра­ке­тної си­сте­ми «Енер­гія».

■ За сло­ва­ми До­лін­це, якщо укра­їн­ській сто­ро­ні та­ки вда­сться пе­ре­ко­на­ти Airspace Industry Corporation of China, і во­на та­ки вкла­де гро­ші в до­бу­до­ву дру­го­го ек­зем­пля­ра «Мрії» — то це буде одно­зна­чна «перемога» для укра­їн­ської авіа­ції. Адже, са­мо­туж­ки ми цьо­го зро­би­ти не мо­же­мо, че­рез брак ко­штів. «І я бо­юсь, що коли в нас та­кі гро­ші з’яв­ля­ться, Ан-225 уже не бу- де акту­аль­ним лі­та­ком», — ка­же ек­сперт. А так, під­кре­слює До­лін­це, ми маємо шанс за­ро­би­ти гро­ші. які вкла­сти в роз­ви­ток се­рії лі­та­ків, які в нас актив­но роз­ви­ва­ю­ться: Ан-178, Ан-70, то­що. Але, йду­чи на цю спів­пра­цю, ми справ­ді ри­зи­ку­є­мо. З огля­ду на те, що не­має ні­якої кон­кре­тної ін­фор­ма­ції що­до кон­тра­кту, ка­же ек­сперт, є ймо­вір­ність, що проект буде ре­а­лі­зо­ва­ний час­тко­во: ки­тай­ці отри­ма­ють те, що їм бу­ло по­трі­бно — якусь те­хно­ло­гі­чну, чи кон­стру­ктор­ську ін­фор­ма­цію, ви­ко­ри­ста­ють для ви­ро­бни­цтва сво­їх про­е­ктів, і в якийсь мо­мент від­мо­ви­тись від спів­пра­ці з укра­їн­ця­ми. «Я не знаю, чи вра­хо­ва­ний цей ри­зик в ме­мо­ран­ду­мі, чи ні. Бо цей до­ку­мент ні­хто ще не ба­чив», — під­кре­слює ек­сперт.

■ Го­ло­ва ко­мі­те­ту ВРУ з пи­тань про­ми­сло­вої політики та під­при­єм­ни­цтва Ві­ктор Га­ла­сюк вже зро­бив де­пу­тат­ське звер­не­н­ня на пре­зи­ден­та ДП «Антонов», щоб той роз’яснив що під­пи­са­ли в Ки­таї. В ко­мен­та­рі «Дню» він за­зна­чив, що за на­яв­ною у ньо­го ін­фор­ма­ці­єю по­ві­дом­ле­н­ня роз­по­всю­дже­ні ра­ні­ше ЗМІ не від­по­від­а­ють дій­сно­сті, але щоб оста­то­чно з’ясу­ва­ти си­ту­а­цію він зро­бив де­пу­тат­ське звер­не­н­ня. «Бе­зу­мов­но, без між­на­ро­дної ко­о­пе­ра­ції укра­їн­ське лі­та­ко­бу­ду­ва­н­ня не­має на­ле­жної пер­спе­кти­ви. Але це не озна­чає, що ми мо­же­мо пі­ти на по­сту­пки, які зро­блять нас не­по­трі­бни­ми за­кор­дон­ним пар­тне­рам че­рез 5—10 ро­ків. То­му це ду­же тон­ка справа. Клю­чо­ві те­хно­ло­гії та ви­ро­бни­цтво ма­ють бути в Україні», — під­кре­слив де­пу­тат.

■ В ке­рів­ни­цтві «Укр­обо­рон­про­мі» за­пев­ни­ли «День», що «ми збе­рі­га­є­мо і не про­да­є­мо свої те­хно­ло­гії, осо­бли­во «за­кри­ті». «В рам­ках спіль­но­го до­го­во­ру, який укла­да­є­ться між уря­да­ми одної і дру­гої дер­жа­ви, є ре­жим се­кре­тно­сті. У цьому ре­жи­мі ми і пра­цю­є­мо. Всі те­хно­ло­гії, не­об­хі­дні Україні, збе­рі­га­ю­ться. Якщо зга­ду­ва­ти при­клад авіа­но­сця «Ва­ряг», то у нас не бу­ло не­об­хі­дно­сті в ньо­му, тим біль­ше — ми не зби­ра­ли­ся їх бу­ду­ва­ти. То­му бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня — про­да­ти, — по­яснив за­сту­пник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра «Укр­обо­рон­про­му» Оле­ксандр Сте­цен­ко. — Сьо­го­дні ні­ме­цький Deutsch про­дав сер­ти­фі­кат на ви­пуск дви­гу­нів, пов­ні­стю збу­ду­вав­ши ви­ро­бни­цтво в Ки­таї. І в цьому ні­чо­го стра­шно­го не­ма. Я хо­чу чі­тко ска­за­ти, що позиція Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни — ті те­хно­ло­гії, які ма­ють се­кре­тність для на­шої армії, зви­чай­но, збе­рі­га­ю­ться».

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО НАДАНО ДП «АНТОНОВ»

УЖЕ МАЙ­ЖЕ 30 РО­КІВ НА ЗАВОДІ АНТОНОВА ЗНАХОДИТЬСЯ ДРУ­ГИЙ, НЕ­ДО­БУ­ДО­ВА­НИЙ ПЛАНЕР ЛІ­ТА­КА АН-225 «МРІЯ», ЯКИЙ КЕ­РІВ­НИ­ЦТВО ЗАВОДУ АНТОНОВА ПЛАНУЄ ДОБУДУВАТИ ЗА РАХУНОК ІНОЗЕМЦІВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.