«Осо­бли­ві» ді­ти ма­ють від­чу­ва­ти се­бе по­трі­бни­ми»

Ма­ри­на По­ро­шен­ко від­ві­да­ла уро­чи­сто­сті з на­го­ди по­ча­тку но­во­го на­вчаль­но­го ро­ку в двох шко­лах-уча­сни­ках пра­кти­чно­го на­у­ко­во­пе­да­го­гі­чно­го екс­пе­ри­мен­ту в За­по­різь­кій обла­сті

Den (Ukrainian) - - День України - Пі­дго­ту­вав Іван КАПСАМУН, «День»

Са­ме За­по­різь­ку ЗОШ № 66 та Ба­ла­бин­ський НВК « Пре­стиж» сьо­го­дні впер­ше від­кри­ли сво­ї­две­рі для « осо­бли­вих » пер­шо­кла­сни­ків. Учні з ін­ва­лі­дні­стю отри­ма­ли мо­жли­вість із пер­шо­го до остан­ньо­го кла­су на­вча­ти­ся в се­ре­до­ви­щі одно­лі­тків, по­ві­дом­ляє сайт гла­ви дер­жа­ви.

У ві­таль­но­му сло­ві Ма­ри­на По­ро­шен­ко на­го­ло­си­ла, що ін­клю­зив­на осві­та — це не про­сто ру­ка до­по­мо­ги « осо­бли­вим » ді­тям, це при­клад по­ва­ги один до одно­го та дже­ре­ло чуй­но­сті й лю­дя­но­сті для всіх нас. «І ме­ні б ду­же хо­ті­ло­ся, щоб ці ді­ти від­чу­ва­ли се­бе по­трі­бни­ми у ко­лі дру­зів. До­по­ма­гай­те їм та під­три­муй­те один одно­го. Будь­те гі­дни­ми си­на­ми і донь­ка­ми рі­дно­ї­Украї ни», — ска­за­ла дру­жи­на Пре­зи­ден­та.

Ма­ри­на По­ро­шен­ко ви­сло­ви­ла вдя­чність пе­да­го­гам та ба­тькам за те, що ви­хо­ву­ють ді­тей у ду­сі вза­є­мо­по­ва­ги та рів­них прав і мо­жли­во­стей, за те, що ві­рять у них та по­ка­зу­ють гі­дний при­клад для на­слі­ду­ва­н­ня.

В свою чер­гу, ма­ти одно­го з учнів шко­ли № 66 На­та­лія Швець при­ві­та­ла шко­ля­рів зі свя­том Пер­шо­го дзво­ни­ка та по­дя­ку­ва­ла всім за ро­зу­мі­н­ня, під­трим­ку та ві­ру в по­тен­ці­ал та­ких осо­бли­вих ді­тей. « Я ду­же ра­да, що мій син, як і всі ді­ти, став шко­ля­рем. Це при­клад для всіх, хто йти­ме да­лі до­ро­гою до­по­мо­ги ді­тям з осо­бли­во­стя­ми роз­ви­тку, як мо­жна змі­ни­ти до­лю ко­жно­го з них » , — ска­за­ла во­на.

З Днем знань шко­ля­рів та­кож при­ві­та­ли сво­ї­ми твор­чи­ми ви­сту­па­ми ви­хо­ван­ці Цен­тру со­ці­аль­но­ї­ре­а­бі­лі­та­цій­но­ї­до­по­мо­ги «Про­ме­тей», з яки­ми шко­ла спів­пра­цює про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су.

У Ба­ла­бин­сько­му на­вчаль­но­ви­хов­но­му ком­пле­ксі « Пре­стиж » пе­ред при­су­тні­ми ви­сту­пив йо­го ви­пу­скник та зо­ло­тий ме­да­ліст Ген­на­дій Кі­сі­льов. Він по­дя­ку­вав сво­їй рі­дній шко­лі за те, що сво­го ча­су йо­го сприйня­ли та да­ли по­штовх для ре­а­лі­за­ці­їу жит­ті: «Ін­клю­зив­на осві­та да­ла ме­ні мо­жли­вість отри­ма­ти які­сні зна­н­ня та ма­ти ба­га­то дру­зів. Я впев­не­ний, що це не ли­ше крок до успі­шно­го май­бу­тньо­го та­ких ді­тей, як я, а й шлях до роз­ви­тку всі­є­ї­краї ни».

ФОТО МИХАЙЛА МАРКІВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.