«Сти­ра­є­мо мен­таль­ні бар’єри»

У Хер­со­ні офі­цій­но від­зна­ча­ти­муть про­го­ло­ше­н­ня Акта від­нов­ле­н­ня Укра­їн­ської Дер­жа­ви

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

«По­чи­на­ю­чи з 2017 ро­ку, що­рі­чно уро­чи­сто від­зна­ча­ти на мі­сько­му рів­ні про­го­ло­ше­н­ня Акта від­нов­ле­н­ня Укра­їн­сько­ї­Дер­жа­ви (30.06.1941)», — йде­ться у рі­шен­ні Хер­сон­ської мі­сько­ї­ра­ди, під­три­ма­но­му біль­ші­стю на остан­ньо­му пле­нар­но­му за­сі­дан­ні 31 сер­пня. Від­те­пер у хер­сон­ських за­кла­дах куль­ту­ри і осві­ти ма­ють про­во­ди­ти ви­хов­ні го­ди­ни, за­сі­да­н­ня «за кру­глим сто­лом» та ін­ші те­ма­ти­чні за­хо­ди, при­уро­че­ні до по­дії. У по­ясню­валь­ній за­пи­сці до про­е­кту рі­ше­н­ня йде­ться: «Про­го­ло­ше­ний між мо­ло­том і ко­ва­длом гі­тле­рів­сько­го та ста­лін­сько­го то­та­лі­тар­них ре­жи­мів Акт від­нов­ле­н­ня Укра­їн­ської Дер­жа­ви став одним із най­яскра­ві­ших сим­во­лів укра­їн­ської на­ціо­наль­но-ви­зволь­но­ї­бо­роть­би XX сто­лі­т­тя, що на­ди­хав на бо­роть­бу за Укра­їн­ську Са­мо­стій­ну Со­бор­ну Дер­жа­ву во­я­ків Укра­їн­ської Пов­стан­сько­ї­Ар­мії , і те­пер на­ди­хає укра­їн­ських во­ї­нів, за­хи­сни­ків схі­дних кор­до­нів Укра­ї­ни, на бо­роть­бу за від­нов­ле­н­ня те­ри­то­рі­аль­но­ї­ці­лі­сно­сті на­шо­ї­дер­жа­ви».

Пі­сля прийня­т­тя де­пу­та­та­ми мі­ськра­ди цьо­го рі­ше­н­ня, на кіль­кох ін­фор­ма­цій­них ре­сур­сах Хер­со­на з’яви­ли­ся кри­ти­чні опу­си, ав­то­ри яких ти­сну­ли на ра­дян­ські істо­ри­чні сте­ре­о­ти­пи чи­та­чів що­до ді­яль­но­сті УПА. А де­пу­та­ти, на їхню дум­ку, ухва­ли­ли га­не­бне рі­ше­н­ня від­зна­ча­ти про­го­ло­ше­н­ня Акта, в яко­му зга­ду­є­ться ім’я Адоль­фа Гі­тле­ра.

«Акт від­нов­ле­н­ня Укра­їн­сько­ї­Дер­жа­ви — ви­зна­чна по­дія в на­шій істо­рії. Цей до­ку­мент є не­від’єм­ним кро­ком на шля­ху до не­за­ле­жно­сті, здо­бу­то­їу 1991 ро­ці, і йо­го тре­ба роз­гля­да­ти у кон­текс­ті бо­роть­би укра­їн­ців за свою дер­жа­ву з ча­сів уря­дів УНР і ЗУНР, — ко­мен­тує «Дню» істо­рик Та­рас Букрє­єв. — Ко­мусь мо­же не по­до­ба­ти­ся зга­ду­ва­н­ня в Акті Гі­тле­ра. Але тре­ба ро­зу­мі­ти, що на той час укра­їн­ці бу­ли одним із най­біль­ших на­ро­дів Єв­ро­пи, який не мав сво­є­ї­дер­жав­но­сті. Цим Актом бор­ці за не­за­ле­жність хо­ті­ли по­ка­за­ти це всьо­му сві­ту, що во­ни не ча­сти­на Поль­щі або СРСР, а окре­ма на­ція, що пра­гне сво­го твер­дже­н­ня. На чер­вень 1941 ро­ку ба­га­то мі­сце­во­го на­се­ле­н­ня за­хі­дної Укра­ї­ни ві­та­ли при­хід ні­ме­цьких військ, адже лю­ди вже 2 ро­ки по­тер­па­ли від біль­шо­ви­цько­го те­ро­ру і спри­йма­ли нім­ців, як ви­зво­ли­те­лів, які да­дуть шанс на са­мо­стій­ність.

Де­пу­та­ти мі­ськра­ди прийня­ли ду­же пра­виль­не рі­ше­н­ня. Вва­жаю, що в істо­рі­ї­бо­роть­би за не­за­ле­жність Укра­ї­ни про­го­ло­ше­н­ня Акту є рів­но­цін­ною по­ді­єю про­го­ло­шен­ню Акта злу­ки УНР і ЗУНР, який ми свя­тку­є­мо в День со­бор­но­сті. І те, що Хер­сон під­три­мав від­зна­че­н­ня ці­є­ї­по­ді­їв­ко­тре до­во­дить, що на­ше мі­сто — ча­сти­на єди­но­ї­Украї ни. Ми ро­зу­мі­є­мо, що це на­ша спіль­на істо­рія, а не яко­гось окре­мо­го ре­гіо­ну. І та­ким чи­ном сти­ра­є­мо мен­таль­ні бар’ єри, які ко­лись нав’язу­ва­ла ра­дян­ська, а ни­ні ро­сій­ська про­па­ган­да».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.