«Ми за­зна­ли най­біль­ших втрат...»

На Дні­про­пе­тров­щи­ні ство­ри­ли «Кни­гу пам’яті» про за­ги­блих ге­ро­їв АТО

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Уній со­тні істо­рій, в ко­жній з яких ге­ро­ї­чна до­ля бій­ців, що від­да­ли жи­т­тя за Укра­ї­ну. Кни­гу пред­став­лять гро­мад­сько­сті на по­ча­тку ве­ре­сня — у Дні­прі та Кри­во­му Ро­зі. Про це по­ві­до­мив го­ло­ва Дні­про­пе­тров­ської ОДА Ва­лен­тин Ре­зні­чен­ко. « Дні­про­пе­тров­щи­на одні­єю з пер­ших ста­ла на за­хист не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни. Са­ме з на­шо­ї­о­бла­сті в зо­ну АТО від­пра­ви­ли­ся най­біль­ше хло­пців, і ми за­зна­ли най­біль­ших втрат. Ми пам’ята­є­мо за­ги­блих ге­ро­їв. Ме­шкан­ці Дні­про­пе­тров­сько­ї­о­бла­сті вже не раз зна­йо­ми­ли­ся з ви­да­н­ня­ми про по­ді­ї­на Схо­ді. На по­ча­тку ве­ре­сня у Дні­прі і Кри­во­му Ро­зі від­бу­де­ться ще одна пре­зен­та­ція — книж­ки про тих, хто за­ги­нув за сво­бо­ду і не­за­ле­жність на­шо­ї­Украї ни » , — роз­по­вів Ва­лен­тин Ре­зні­чен­ко.

За сло­ва­ми укла­да­чів ви­да­н­ня, «Кни­га пам’яті» — це роз­по­відь про май­же 800 за­ги­блих бій­ців АТО. Близь­ко по­ло­ви­ни з них — ви­хід­ці з Дні­про­пе­тров­щи­ни, ре­шта — з Він­ни­цької, Во­лин­ської, За­кар­пат­ської, До­не­цької, Жи­то­мир­сько­ї­о­бла­стей. У кни­зі є біо­гра­фія і фото ко­жно­го вій­сько­ви­ка. Про де­яких ге­ро­їв роз­мі­сти­ли спо­га­ди рі­дних і дру­зів. «Кни­гу пам’яті» ви­да­ли під егі­дою Мі­н­обо­ро­ни Укра­ї­ни. Над її ство­ре­н­ням На­ціо­наль­ний вій­сько­во-істо­ри­чний му­зей і во­лон­те­ри пра­цю­ва­ли близь­ко ро­ку. Зі­бра­ти ін­фор­ма­цію і фо­то­гра­фі­ї­до­по­мо­гли жур­на­лі­сти, рі­дні, дру­зі та ко­ле­ги за­ги­блих.

До кін­ця ро­ку у Дні­прі та­кож з’яви­ться муль­ти­ме­дій­на сте­ла пам’яті ге­ро­їв АТО, яку вста­нов­лять бі­ля діо­ра­ми «Би­тва за Дні­про». «По­ки роз­ро­бля­ти­ме­ться мо­ну­мент за­ги­блим в АТО ми вста­но­ви­мо гра­ні­тну сте­лу. В не­їв­мон­то­ва­но муль­ти­ме­дій­ний екран, на яко­му мо­жна по­ба­чи­ти фото за­ги­блих», — ска­за­ла ра­дник мі­сько­го го­ло­ви Дні­пра Юлія Дми­тро­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.