«На­ро­дну прин­це­су» пам’ята­ють

Бла­го­дій­ну спад­щи­ну Ді­а­ни про­дов­жу­ють її си­ни

Den (Ukrainian) - - День Планети -

По­за­вчо­ра ми­ну­ло рів­но 19 ро­ків, як прин­це­са Ді­а­на тра­гі­чно за­ги­ну­ла у ві­ці 36 ро­ків у ту­не­лі бі­ля мо­сту Аль­ма у Па­ри­жі. Ді­а­на, ві­до­ма у сві­ті як «народна прин­це­са», не бо­я­ла­ся бра­ти­ся за ви­рі­ше­н­ня скла­дних про­блем, по­до­ла­н­ня бар’єрів, по­до­ро­жу­ю­чи сві­том, на­ма­га­ю­чись по­кла­сти край за­су­джен­ню ВІЛ/Снід і при­вер­та­ю­чи ува­гу до гу­ма­ні­тар­них про­блем тих, хто не мав го­ло­су. Її до­бре сер­це і від­кри­тість змі­ни­ли жи­т­тя багатьох у сві­ті, на­зав­жди змі­нив­ши облич­чя мо­нар­хії. У Ве­ли­ко­бри­та­нії та усьо­му сві­ті її лю­би­ли за це, і то­му ії­пе­ред­ча­сна смерть бу­ла ве­ли­че­зним го­рем для лю­дей. Май­же два де­ся­ти­лі­т­тя по то­му до­бро­зи­члив­ці вша­ну­ва­ли її 31 сер­пня, по­кла­да­ю­чи ли­стів­ки, кві­ти і по­сла­н­ня лю­бо­ві бі­ля во­ріт Кен­синг­тон­сько­го па­ла­цу, так са­мо, як во­ни це ро­би­ли в той фа­таль­ний день 1997 ро­ку. За по­ві­дом­ле­н­ня­ми ЗМІ, оби­два си­ни Ді­а­ни, 34-рі­чний Ві­льям та 31-рі­чний Гар­рі, при­ва­тно вша­ну­ва­ли свою ма­тір. Во­ни про­дов­жу­ють бла­го­дій­ну спад­щи­ну Ді­а­ни, щоб світ ні­ко­ли не за­був її пра­цю. Ві­льям пе­ре­брав на се­бе її роль у бла­го­дій­но­му при­тул­ку для без­дом­них у Centrepoint і є пре­зи­ден­том ко­ро­лів­сько­го шпи­та­лю Марс­ден. Гар­рі є по­кро­ви­те­лем її між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції з гу­ма­ні­тар­но­го роз­мі­ну­ва­н­ня Halo Trust.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.