«Мо­ло­дий» від­кри­ва­є­ться...

Вже у ве­ре­сні — жов­тні пу­блі­ку за­про­сять на чо­ти­ри прем’єри!

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

ве­ре­сня ки­я­ни роз­по­чнуть свій 38-й се­зон ре­зо­нан­сною ви­ста­вою «Одно­ру­кий». Цю по­ста­нов­ку у ли­сто­па­ді ми­ну­ло­го ро­ку здій­снив Ан­дрій Бі­ло­ус за п’єсою зна­но­го аме­ри­кан­сько­го дра­ма­тур­га Мар­ті­на Ма­кДо­на «Ру­ков­ти­на­н­ня в Спо­ка­ні». Го­лов­ні ро­лі грає пре­кра­сний актор­ський квар­тет: ду­ет май­стрів — Ста­ні­слав Бо­клан ( Кар­майкл) і Дми­тро Сур­жи­ков (Мер­він) і та­ла­но­ви­та мо­лодь — Дар’я Ба­рі­ха­шві­лі (Ме­рі­лін) та Ві­ктор Сто­ро­жен­ко (То­бі). До ре­чі, на Мі­жна­ро­дно­му те­а­траль­но­му фе­сти­ва­лі «Мель­по­ме­на Тав­рії-2016» «Одно­ру­кий» отри­мав кіль­ка на­го­род у но­мі­на­ці­ях «Кра­ща ви­ста­ва», «Кра­ща ре­жи­су­ра» (А. Бі­ло­ус) і «Кра­ща чо­ло­ві­ча роль» (С. Бо­клан).

■ Мо­ло­дий те­атр мо­жна на­зва­ти ре­корд­сме­ном по твор­чих екс­пе­ри­мен­тах, а та­кож май­же ко­жна їхня прем’єра не за­ли­ша­є­ться по­за ува­гою кри­ти­ків і пу­блі­ки. На­га­даю, під за­ві­су 37-го се­зо­ну від­бу­ли­ся дві зна­ко­ві но­вин­ки, які при­кра­си­ли ре­пер­ту­ар столиці: дра­ма «По­сту­пи­ся мі­сцем» В. Дель­мар (ре­жи­сер Дми­тро Ве­сель­ський, а го­лов­ні ро­лі по­друж­жя Ку­пер ви­ко­на­ли май­стри сце­ни — Те­тя­на Сте­блов­ська і Яро­слав Гав­ри­люк) і ме­ло­дра­ма Second love (по­ста­нов­ка Оле­ни Щур­сько­ї­за п’єсою Оле­ни Іса­є­вої«Я бо­ю­ся ко­ха­н­ня», в якій по­пу­ляр­ні акто­ри Рим­ма Зю­бі­на, На­та­лія До­ля, а та­кож їхні ко­ле­ги Ана­ста­сія Єв­ту­шен­ко, Олег Мо­ска­лен­ко і Ар­тем Ата­ма­нюк із драй­вом гра­ють ко­жен до де­ся­тка рі­зних ро­лей!). Якщо не ба­чи­ли ці ви­ста­ви, то ду­же ре­ко­мен­дую ( їх мо­жна по­ди­ви­ти­ся 14 і 15 ве­ре­сня).

■ А що но­во­го го­тує ко­ле­ктив? Як стало ві­до­мо «Дню», вже у ве­ре­сні — жов­тні пу­блі­ку за­про­сять на чо­ти­ри прем’єри! Пла­ну­є­ться, що у кін­ці ве­ре­сня від­бу­де­ться на Мі­кро­сце­ні ре­жи­сер­ський де­бют Ва­ле­рі­ї­Го­ро­де­цької— ви­ста­ва «Пі­а­ніст» за п’єсою «Про- ща­вай, на­ла­шту­валь­ник» В. Лє­ва­но­ва. Мо­ноп’єсу, в осно­ві яко­ї­спо­відь дів­чи­ни, що за­ко­ха­ла­ся в одру­же­но­го на­ла­шту­валь­ни­ка пі­а­ні­но, ре­жи­сер по­ста­ви­ли на трьох акто­рів: По­лі­на Сні­са­рен­ко (Дів­чи­на), Оле­ксій На­гру­дний (Він) і Ан­на Ба­ще­ва (Дру­жи­на).

■ 24 жов­тня на Ка­мер­ній сце­ні Ан­дрій Бі­ло­ус пред­ста­вить свою вер­сію ле­ген­дар­но­го «Укра­де­но­го ща­стя». Дра­му Іва­на Фран­ка ре­жи­сер при­свя­чує до 160-лі­тньо­го юві­лею кла­си­ка. По­ста­нов­ка пе­ре­не­се гля­да­чів у ли­хі 1930-і, де три го­лов­ні ге­рої— Ми­ко­ла, Ан­на та Ми­хай­ло — про­хо­дять гор­ни­ло ста­лін­сько­ї­си­сте­ми... В ро­лях: Ка­те­ри­на Кі­стень, Дми­тро Сур­жи­ков та Ан­дрій Бі­ло­ус.

— На по­ча­тку жов­тня в афі­ші на­шо­го те­а­тру з’яви­ться «Ді­во­чий ви­но­град» за п’єсою «Ди­ро­ва­тий ка­мінь» — О. Ко­ля­ди, ре­жи­сер — Сер­гій Кор­ні­єн­ко. Це теж буде по­ста­нов­ка на Ка­мер­ній сце­ні, — роз­ка­зує А. Бі­ло­ус. — Це істо­рія про лю­дей по­хи­ло­го ві­ку, яким хо­че­ться за­ли­ша­ти­ся мо­ло­ди­ми... В ро­лях: Та­ма­ра Яцен­ко, На­та­лія Кле­ні­на, Ан­на Ва­си­льє­ва, Іри­на Кравченко і Ва­ле­рій Ше­пте­кі­та.

У кін­ці жов­тня я за­про­по­ную гля­да­чам по­ди­ви­ти­ся «бру­таль­ну» кла­си­ку — «Го­ре з ро­зу­му» О. Гри­бо­є­до­ва. Ві­до­мий ще зі шко­ли твір має ба­га­то під­текс­тів та ледь вло­ви­мих від­тін­ків по­чут­тів. На пер­ший план у ви­ста­ві ви­хо­дить істо­рія за­ко­ха­них — хво­ро­бли­ва та за­плу­та­на...

■ Як стало ві­до­мо «Дню», се­ред ін­ших прем’єр, які пла­ну­ю­ться на дру­гу по­ло­ви­ну се­зо­ну: кла­си­чні тво­ри у су­ча­сно­му про­чи­тан­ні — «Бу­дів­ни­чий Соль­нес» Г. Іб­се­на ( ре­жи­сер А. Бі­ло­ус), « Ми­лий друг » Гі де Мо­па­са­на ( ре­жи­сер Ю. Лі­зін­ге­вич) та «Яма» О. Ку­прі­на (ре­жи­сер К. Швець), а та­кож п’ єса укра­їн­сько­го дра­ма­тур­га На­та­лі­ї­Во­ро­жбит « Ви­не­си смі­т­тя » ( ре­жи­сер Т. Тру­но­ва) та ко­ме­дія хор­ват­сько­го автора Мі­ро Гав­ра­на «Чо­ло­вік мо­є­ї­дру­жи­ни» (ре­жи­сер Т. Кри­во­ру­чен­ко).

ФОТО ВІОЛИ СОКОЛАН

«ОДНО­РУ­КИЙ» ВІДКРИЄ ЗА­ВІ­СУ НО­ВО­ГО СЕ­ЗО­НУ МОЛОДОГО ТЕ­А­ТРУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.