Бі­знес – на сміт­ті

Во­ни­с­про­бу­ва­ли , але в них не ви­йшло. Чо­му?

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

Учерв­ні 2013 ро­ку в Рів­но­му від­бу­ло­ся офі­цій­не від­кри­т­тя сміт­тє­пе­ре­ро­бно­го заводу. Дій­ство бу­ло пом­пе­зне, з пе­ре­рі­за­н­ням стрі­чки, ві­зи­том то­ді­шньо­го міністра еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів. Та й проект анон­су­вав­ся мас­шта­бний. Адже за­вод мав пе­ре­ро­бля­ти смі­т­тя не ли­ше з Рів­нен­ської, а йіз су­сі­дніх обла­стей. Біль­ше того, пла­ну­ва­ло­ся, що він ви­ро­бля­ти­ме аль­тер­на­тив­не па­ли­во у ви­гля­ді сор­то­ва­них по­бу­то­вих від­хо­дів, яке ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­муть на ПАТ «Во­линь-Це­мент». Цей­про­ект був пер­шим та­ким у за­хі­дно­му ре­гіо­ні. Але вже в гру­дні того ж ро­ку сміт­тє­пе­ре­ро­бний за­вод у Рів­но­му зу­пи­нив­ся. Акціо­не­ри прийня­ли та­ке рі­ше­н­ня че­рез від­су­тність за­ко­но­дав­чо за­твер­дже­но­го по­ряд­ку вста­нов­ле­н­ня та­ри­фу на пе­ре­роб­ку по­бу­то­вих від­хо­дів.

«Бу­дів­ни­цтво сміт­тє­пе­ре­ро­бно­го заводу три­ва­ло впро­довж трьох ро­ків. На час вкла­де­н­ня ін­ве­сти­цій­за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни бу­ло ін­шим і не пе­ред­ба­ча­ло жо­дних пе­ре­шкод: та­риф на ви­ве­зе­н­ня від­хо­дів та всі опе­ра­ції по­во­дже­н­ня з ни­ми вста­нов­лю­вав­ся ор­га­ном мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Від­по­від­но, всі пла­но­ві еко­но­мі­чні по­ка­зни­ки ін­ве­сто­рам до­сить бу­ло по­го­ди­ти з мі­ським го­ло­вою, — по­яснює ек­сперт із пи­тань жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Сер­гійПін­чук. — То­ді як бу­дів­ни­цтво уже під­хо­ди­ло до завершення, 21 трав­ня 2012 ро­ку на­ро­дні де­пу­та­ти Укра­ї­ни Юлія Льо­во­чкі­на та ЮрійМі­ро­шни­чен­ко за­ре­є­стру­ва­ли за­ко­но­про­ект «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі ко­му­наль­них по­слуг», у яко­му пе­ред­ба­че­но пе­ре­да­ти фун­кції ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ку пе­ре­ро­бле­н­ня та за­хо­ро­не­н­ня по­бу­то­вих від­хо­дів На­ціо­наль­ній­ко­мі­сії ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ку ко­му­наль­них по­слуг Укра­ї­ни як та­кі, що на­ле­жать до при­ро­дних мо­но­по­лій (за­хо­ро­не­н­ня) та ді­яль­но­сті на су­мі­жно­му рин­ку (пе­ре­роб­ка). На всіх ета­пах про­хо­дже­н­ня за­ко­но­про­е­кту Го­лов­не юри­ди­чне управ­лі­н­ня Вер­хов­ної Ра­ди да­ва­ло йо­му не­га­тив­ну екс­пер­тну оцінку, про­по­ну­ю­чи де­пу­та­там не під­три­му­ва­ти йо­го ні в першому чи­тан­ні, ні під час подаль­ших роз­гля­дів. Але у жов­тні 2012 ро­ку Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни ухва­ли­ла цей­за­ко­но­про­ект, а вже 3 ли­сто­па­да 2012 ро­ку він на­брав чин­но­сті. З огля­ду на пра­кти­ку за­сто­су­ва­н­ня цьо­го за­ко­ну, не­узго­дже­но­сті з ін­ши­ми за­ко­на­ми Укра­ї­ни в хо­ді йо­го ухва­ле­н­ня так і не усу­ну­ли».

Сьо­го­дні сміт­тє­пе­ре­ро­бний­за­вод у Рів­но­му зно­ву пра­цює. Що­прав­да, йо­го ро­бо­ту ко­мен­ту­ють не­охо­че. Так, як по­ві­дом­ля­ло­ся на сай­ті Рів­нен­ської мі­ської ра­ди у черв­ні, тут за мі­сяць пе­ре­ро­бля­є­ться 2500 тонн твер­дих по­бу­то­вих від­хо­дів, які при­во­зять із мі­ста йо­ко­лиць.

«Рів­нен­ський­сміт­тє­пе­ре­ро­бний за­вод — це успі­шний­про­ект для мі­ста. І хай­би як там бу­ло, він пра­цює. А про­бле­ми в цій­га­лу­зі в Україні і те, що рів­нен­ський­за­вод за­ли­ша­є­ться єди­ним та­ким під­при­єм­ством, зво­дя­ться до того, що за по­слу­гу пе­ре­роб­ки від­хо­дів тре­ба пла­ти­ти, — по­яснює ко­ор­ди­на­тор бу­дів­ни­цтва заводу з пе­ре­роб­ки по­бу­то­вих від­хо­дів у місті Рів­но­му, де­пу­тат мі­ської ра­ди Свя­то­слав Єв­ту­шен­ко. — Так, змі­ни в за­ко­но­дав­стві, які від­бу­ли­ся 2012 ро­ку, да­ли мо­жли­вість ор­га­нам мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня не вста­нов­лю­ва­ти та­ри­фів на пе­ре­роб­ку смі­т­тя. Мов­ляв, це ком­пе­тен­ція На­ціо­наль­ної ко­мі­сії з пи­тань жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства (НКРЕКП). Однак во­на до­сі не має пра­ва за­твер­джу­ва­ти цей­та­риф. Сво­го ча­су бу­ло від­прав­ле­но низ­ку звер­нень до ке­рів­ни­цтва країни з про­ха­н­ням ви­рі­ши­ти про­бле­му. У результаті Мі­ні­стер­ство ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та ЖКГ да­ло роз’ясне­н­ня, в яко­му за­зна­че­но, що вста­нов­ле­н­ня та­ри­фів на по­слу­ги з ви­ве­зе­н­ня по­бу­то­вих від­хо­дів здій­сню­ю­ться ви­ко­нав­чи­ми ор­га­на­ми мі­сце­вих рад рі­зних рів­нів».

Однак, за сло­ва­ми Свя­то­сла­ва Єв­ту­шен­ка, Рів­нен­ський­мі­ськви­кон­ком до­во­лі по­лі­ти­зо­ва­нийі не ба­жає ухва­лю­ва­ти не­по­пу­ляр­ні рі­ше­н­ня. На­при­клад, про під­ви­ще­н­ня та­ри­фу на по­слу­ги по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми.

«Ви­рі­ши­ти це пи­та­н­ня мо­жна ли­ше шля­хом пе­ре­да­чі пов­но­ва­жень що­до вста­нов­ле­н­ня та­ри­фів за по­слу­ги по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми НКРЕКП — так, як це зро­бле­но з ін­ши­ми ко­му­наль­ни­ми по­слу­га­ми, — про­дов­жує де­пу­тат Рів­нен­ської мі­ськра­ди. — Якщо ж це буде ком­пе­тен­ція ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, то це то­чно не при­ве­де до по­кра­ща­н­ня еко­ло­гі­чної си­ту­а­ції в Україні».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.