Бі­блі­о­те­ка завдяки... смі­т­тю

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ма­рія ГЕНИК, Оде­са

УСві­тло­му про­вул­ку в Оде­сі роз­та­шо­ва­ний­не­зви­чний­бу­ди­нок. На остан­ньо­му по­вер­сі одно­го з під’їздів мо­жна на­тра­пи­ти на спор­тив­ний­ку­ток зі швед­ською стін­кою. Тро­хи ниж­че на схо­до­вій­клі­тці обла­што­ва­на не­ве­ли­ка бі­блі­о­те­ка з лі­те­ра­ту­рою для до­ро­слих та ді­тейі на­стіль­ни­ми ігра­ми. Усе це вла­сно­руч ство­ри­ли ме­шкан­ці но­во­бу­до­ви завдяки сор­ту­ван­ню і пе­ре­роб­ці смі­т­тя.

Ідея сор­ту­ва­ти від­хо­ди і зда­ва­ти їх на ути­лі­за­цію спа­ла на дум­ку жи­тель­ці бу­дин­ку Ка­те­ри­ні Гре­чко. Во­на вста­но­ви­ла окре­мі кон­тей­не­ри для скла, пла­сти­ку та кар­то­ну бі­ля вхо­ду до вла­сної квар­ти­ри. Су­сі­ди сприйня­ли ідею не одра­зу: спо­ча­тку від­сор­то­ва­не смі­т­тя при­но­си­ли жи­те­лі во­сьми-де­ся­ти квар­тир. Але зго­дом до іні­ці­а­ти­ви стало до­лу­ча­ти­ся де­да­лі біль­ше ме­шкан­ців бу­дин­ку, а по­тім кон­тей­не­ри для роз­діль­но­го збо­ру смі­т­тя вста­но­ви­ли і у дво­рі. «Су­сі­дам ду­же спо­до­ба­ла­ся ідея, що смі­т­тя мо­жна про­да­ва­ти. Це до­да­тко­ва мо­ти­ва­ція для пев­но­го від­со­тка жи­те­лів», — по­смі­ха­є­ться Ка­те­ри­на.

«Ця ідея з’яви­ла­ся у нас дав­но, і ми на­віть звер­та­ли­ся до на­шо­го де­пу­та­та. Ми про­си­ли зро­би­ти бі­ля га­ра­жів про­сті кон­тей­не­ри для всьо­го мі­кро­ра­йо­ну. Ми го­то­ві бу­ли са­мі цим за­йма­ти­ся. Де­пу­тат спо­ча­тку ні­би­то по­го­ди­ла­ся, а по­тім при­сла­ла сво­го по­мі­чни­ка. Він по­ди­вив­ся і ска­зав, що це не­ре­аль­но, що буде без­ліч про­блем з мі­ською вла­дою», — роз­по­від­ає ме­шкан­ка бу­дин­ку Окса­на Сту­пни­цька.

Від­хо­ди по­ча­ли сор­ту­ва­ти в бе­ре­зні, і за цей­час зібрали май­же ти­ся­чу кі­ло­гра­мів. Ка­те­ри­на до­мо­ви­ла­ся з мі­сце­вою ком­па­ні­єю, яка ви­во­зить від­сор­то­ва­не смі­т­тя з бу­дин­ку йу­ти­лі­зує йо­го. Так, за кі­ло­грам пла­сти­ко­вих пля­шок ме­шкан­ці до­му отри­му­ють від 2,5 до 4,5 грив­ні, за кі­ло­грам ма­ку­ла­ту­ри — від 1,8 до 2 гри­вень.

Отри­ма­ні ко­шти іні­ці­а­тив­ні ме­шкан­ці ви­рі­ши­ли спря­му­ва­ти на облаш- ту­ва­н­ня під’їзду. По­чи­на­ли з ма­ло­го. «За пер­шу зда­чу втор­си­ро­ви­ни ми отри­ма­ли 168 гри­вень. То­ді ми зда­ва­ли її че­рез по­се­ре­дни­ка. Це ду­же ма­ло, і ми ку­пи­ли для під’їзду дві енер­го­о­ща­дні лам­пи. По­тім лю­ди по­ча­ли під­тя­гу­ва­ти­ся, і вдру­ге нам вда­ло­ся отри­ма­ти вже 450 гри­вень», — роз­по­від­ає Окса­на Сту­пни­цька. Зго­дом Ка­те­ри­на і Окса­на при­дба­ли спор­тив­ний­ку­ток за 1600 гри­вень, отри­ма­них зі зда­чі смі­т­тя. Ще 400 гри­вень ви­тра­ти­ли на текс­тиль, з якого по­ши­ли фі­ран­ки. На до­да­чу су­сі­ди при­не­сли йпо­фар­бу­ва­ли по­ли­ці для кни­жок. Лі­те­ра­ту­ру та­кож зби­ра­ли всім під’їздом. А одна із су­сі­док на­віть на­пи­са­ла кар­ти­ну, яка те­пер ви­сить на сті­ні бібліотеки.

Ка­те­ри­на Гре­чко спо­ді­ва­є­ться, що істо­рія їхньо­го під’їзду ста­не при­кла­дом для ре­шти оде­си­тів. «Пі­сля ажі­о­та­жу з бі­бліо­те­кою до ме­не по­ча­ли звер­та­ти­ся жур­на­лі­сти і за­пи­ту­ва­ти, чи не знаю я ін­ших лю­дей, які сор­ту­ють смі­т­тя. Во­ни хо­чуть ро­би­ти ре­пор­та­жі на цю те­му. Для на­шо­го оби­ва­те­ля ва­жли­во, щоб ко­ман­ду да­ли з те­ле­ві­зо­ра. І я так ро­зу­мію, що най­ближ­чим ча­сом ця ко­ман­да буде», — вва­жає Ка­те­ри­на.

«Ра­ні­ше я ме­шка­ла у п’яти­по­вер­хів­ці в ін­шо­му ра­йо­ні. Я маю трьох ді­тей. У них є ма­шин­ки на ба­та­рей­ках, які швид­ко ви­хо­ди­ли з ла­ду. У ме­не ру­ка не під­ні­ма­ла­ся ви­ки­ну­ти ці ба­та­рей­ки у смі­тник. І ось ми пе­ре­їха­ли, і я ді­зна­ла­ся, що тут вже сор­ту­ють смі­т­тя. Я бу­ла мо­раль­но до цьо­го го­то­ва. Якщо уже в на­шо­му місті цю ідею хтось вті­лив, то, га­даю, з’яви­ться ба­га­то одно­дум­ців. Тим па­че, у мо­ло­ді вже ін­ша сві­до­мість. Ду­маю, якщо спра­цю­ють за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції, все зре­а­гує, як від сір­ни­ка в ко­пи­ці сі­на. Цю те­му тре­ба під­ні­ма­ти, щоб на­ша кра­ї­на ста­ва­ла чи­сті­шою, а лю­ди — здо­ро­ві­ши­ми», — пе­ре­ко­на­на Окса­на Де­мі­ро­ва, яка пе­ре­їха­ла до бу­дин­ку у Сві­тло­му про­вул­ку мі­сяць то­му.

Ав­то­ри іні­ці­а­ти­ви спо­ді­ва­ю­ться, що в май­бу­тньо­му роз­ши­рять бі­бліо­те­ку і на ре­шту по­вер­хів.

ФОТО АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.