За шир­мо­ю­ре­кон­стру­кції...

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

з одно­го бо­ку, за­пла­но­ва­на ре­кон­стру­кція йо­му б не за­ва­ди­ла, а з дру­го­го — це ви­кли­ка­ло у ки­ян за­не­по­ко­є­н­ня. «Не­скла­дно здо­га­да­тись, що но­вий­зоо­парк збу­ду­ють десь у Бі­ли­чах чи Пу­щі-Во­ди­ці, а «ста­рий», те­ри­то­рія якого у центрі мі­ста, зне­суть за гро­ші ки­ян, а цю зем­лю від­да­дуть за­бу­дов­ни­ку», — так мі­стя­ни ко­мен­ту­ють в ін­тер­не­ті но­ви­ну про ймо­вір­не пе­ре­се­ле­н­ня зві­рин­ця.

Зо­о­парк справ­ді має зру­чне роз­та­шу­ва­н­ня для від­ві­ду­ва­чів і ла­се — для за­бу­дов­ни­ків. Рік то­му мі­сце­ві ме­шкан­ці та акти­ві­сти про­те­сту­ва­ли під зві­рин­цем, щоб мі­ська вла­да не допу­сти­ла бу­дів­ни­цтва 25-по­вер­хів­ки на ву­ли­ці Шу­ляв­ська, 32. Бу­ди­нок по­ча­ли зво­ди­ти за 20 ме­трів від пар­ка­ну зоо­пар­ку, фа­кти­чно у йо­го са­ні­тар­ній­зо­ні. Че­рез це з’яви­лись трі­щи­ни у су­сі­дньо­му до­мі. Та­кож акти­ві­сти на­рі­ка­ли, що у за­бу­дов­ни­ка за­кін­чив­ся тер­мін до­го­во­ру про орен­ду цієї зе­мель­ної ді­лян­ки, і про­си­ли пе­ре­ві­ри­ти цей факт пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни та Дер­жав­ну ар­хі­те­ктур­но-бу­ді­вель­ну ін­спе­кцію. Зве­де­н­ням но­во­бу­до­ви за­йма­лось ко­му­наль­не під­при­єм­ство « Жи­тло­ін­ве­ст­бу­дУКБ » , йо­го ке­рів­ник В’ яче­слав Не­поп на­го­ло­шу­вав на за­кон­но­сті бу­дів­ни­цтва. Однак акти­ві­сти по­бо­ю­ва­лись, що на одній­ви­со­тці ін­ве­стор не зу­пи­ни­ться, а під при­во­дом не­при­єм­них аро­ма­тів від тва­рин ме­шкан­ці но­во­бу­до­ви по­чнуть ви­ма­га­ти ви­се­ле­н­ня зоо­пар­ку за ме­жі мі­ста.

ДАВНІ ПЛА­НИ ЗА­БУ­ДОВ­НИ­КІВ

Влі­тку 2014 ро­ку на за­сі­дан­ні по­стій­ної ко­мі­сії Ки­їв­ра­ди з пи­тань мі­сто­бу­ду­ва­н­ня, ар­хі­те­кту­ри та зем­ле­ко­ри­сту­ва­н­ня роз­гля­да­ли пи­та­н­ня ви­не­се­н­ня зоо­ло­гі­чно­го пар­ку за ме­жі цен­тру мі­ста. Те­ри­то­рію пла­ну­ва­ли пе­ре­да­ти під зве­де­н­ня роз­ва­жаль­но­го цен­тру. Це пи­та­н­ня ло­бі­ю­ва­ли чле­ни ко­мі­сії, пов’яза­ні з бу­ді­вель­ним бі­зне­сом. Пі­сля поширення цієї ін­фор­ма­ції у ЗМІ мі­сто по­ча­ло від­хре­щу­ва­тись від та­ких на­мі­рів.

«Пла­ни за­бу­ду­ва­ти цю те­ри­то­рію дав­но існу­ють, — ко­мен­тує Іван СІКОРА, ек­сперт з пи­тань бю­дже­тної та ан­ти­ко­ру­пцій­ної політики фун­да­ції «Від­кри­те сус- піль­ство» . — Зви­чай­но, є ри­зик, що коли зве­дуть но­вий­зоо­парк, ста­ри­йо­пи­ни­ться під за­гро­зою. Але де йо­го пла­ну­ють бу­ду­ва­ти? Це на­га­дує спро­бу по­да­ти ки­я­нам ін­фор­ма­цію, а там, мо­же, і так прой­де. Швид­ше за все, це буде Ки­їв­ська область, адже чин­ний ген­план пе­ред­ба­чав, що Ки­їв має роз­ви­ва­тись за рахунок обла­сті, та ви­яви­лось, що зем­лі вже роз­па­ю­ва­ли та за­бу­ду­ва­ли. Або схе­ма та­ка: за­бу­дов­ник, який­хо­че збу­ду­ва­ти той­но­вий­зоо­парк, зро­бить це, а в обмін отри­має зе­мель­ну ді­лян­ку з ни­ні­шнім зві­рин­цем».

«ГОТУЮТЬ ҐРУНТ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ЗОО­ПАР­КУ»

Як на­го­ло­шує Дми­тро Бі­ло­цер­кі­вець, за остан­ні два ро­ки справ­ді з’яви­лось ба­га­то спе­ку­ля­цій­на те­му зоо­пар­ку, в яких ста­вить кра­пку но­ва кон­це­пція йо­го роз­ви­тку. На­га­да­є­мо, на її вті­ле­н­ня по­трі­бно 300 міль­йо­нів гри­вень. Сто­ли­чний мер Ві­та­лійКли­чко за­про­шує ме­це­на­тів до­лу­чи­тись до онов­ле­н­ня зві­рин­ця че­рез Фонд «Май­бу­тній Ки­їв». На­то­мість обі­цяє прозорі та від­кри­ті тен­де­ри. Однак перш ніж бра­тись за та­ку іні­ці­а­ти­ву, мі­сто ма­ло по­ці­ка­ви­тись дум­кою ки­ян: хо­чуть во­ни но­вий­зоо­парк або осу­ча­сне­ний­ста­рий ? Адже за ме­жа­ми Ки­є­ва є кіль­ка при­ва­тних зві­рин­ців, і ді­ста­ти­ся до них без вла­сно­го транс­пор­ту не­про­сто, ці­ни зна­чно ви­щі тих, що у ко­му­наль­но­му, не­хайі за ін­ший­рі­вень по­слуг.

Як вва­жає Ві­та­лій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ, ко­ор­ди­на­тор гро­мад­ської кам­па­нії «Фо­рум по­ря­тун­ку Ки­є­ва» , но­ви­на­ми про зо­о­парк мі­сто са­ме і ви­вчає дум­ку ки­ян. «Ці­єю ін­фор­ма­ці­єю пе­ре­ві­ря­ють ре­а­кцію лю­дей, чи буде резонанс. Якщо гро­ма­да не від­ре­а­гу­ва­ла на бу­дів­ни­цтво ви­со­тки за 20 ме­трів від пар­ка­ну, зна­чить, мо­жна бу­ду­ва­ти да­лі, — вва­жає Ві­та­лійЧер­ня­хів­ський . — Вла­да хо­че імі­ту­ва­ти но­ве бу­дів­ни­цтво, при­чо­му з мі­сько­го бю­дже­ту, а тут все зне­сти під за­бу­до­ву. Але це ж не тіль­ки зві­рі, це і де­ре­ва — тоб­то пов­но­цін­ний­парк. І яка не­об­хі­дність бу­ду­ва­ти но­вий­зоо­парк? Хто буде ту­ди їзди­ти? Яка не­об­хі­дність ре­кон­стру­кції? Якщо тре­ба ре­мон­ту­ва­ти па­віль­йо­ни, то ро­біть це. Так го­ту­є­ться ґрунт, щоб зни­щи­ти зо­о­парк у центрі Ки­є­ва».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.