Ки­я­ни по­бо­ю­ю­ться, що за онов­ле­н­ням існу­ю­чо­го зоо­пар­ку мі­сто хо­ває на­мі­ри­від­да­ти­йо­го те­ри­то­рію під за­бу­до­ву

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Ста­рий­зві­ри­нець ре­кон­стру­ю­ють, та ще йпо­чнуть бу­дів­ни­цтво но­во­го за ме­жа­ми столиці — та­ки­ми но­ви­на­ми не­що­дав­но по­ді­лив­ся на­ро­дний де­пу­тат, ра­дник мі­сько­го го­ло­ви Ки­є­ва Дми­тро БІ­ЛО­ЦЕР­КІ­ВЕЦЬ. Ки­їв­ський­зоо­ло­гі­чний парк, що по­руч зі стан­ці­єю ме­тро «По­лі­те­хні­чний ін­сти­тут», обі­ця­ють оно­ви­ти до 2019 ро­ку, по­пе­ре­дній бю­джет ре­кон­стру­кції — 300 міль­йо­нів гри­вень, цьо­го ро­ку пла­ну­є­ться під­го­тов­ка те­хні­чної до­ку­мен­та­ції. Кон­це­пцію но­во­го зоо­пар­ку роз­ро­бля­ли во­лон­те­ри, тож з мі­ської ка­зни не ви­тра­че­но жо­дної ко­пій­ки.

Но­вий­зві­ри­нець по­чнуть бу­ду­ва­ти 2017 ро­ку, що­прав­да, вла­да мі­ста не уто­чнює, де са­ме. Цьо­го ро­ку за­вер­шать про­е­кту­ва­н­ня, а на­сту­пно­го по­чнуть бу­дів­ни­цтво пер­шої чер­ги, за­явив Дми­тро Бі­ло­цер­кі­вець. За йо­го сло­ва­ми, фі­нан­су­ва­н­ня бу­дів­ни­цтва но­во­го зоо­пар­ку здій­сню­ва­ти­муть за рахунок пе­ре­роз­по­ді­лу бю­дже­тних ко­штів, пе­ред­ба­че­них на ре­кон­стру­кцію ста­ро­го. Де­що див­но ді­ли­ти один ко­што­рис на два зві­рин­ці. Більш того, ки­я­ни по­бо­ю­ю­ться, що під та­ким при­кри­т­тям ста­рий зо­о­парк про­сто ви­се­лять, а зем­лю від­да­дуть під за­бу­до­ву.

ЗРУ­ЧНЕ МІ­СЦЕ ДЛЯ ГОСТЕЙ І... БІ­ЗНЕ­СУ

Існу­ю­чий­зоо­ло­гі­чний­парк — не іде­аль­ний. Три­ва­лий час він змі­ню­вав ди­ре­кто­рів як ру­ка­ви­чки че­рез їхню при­че­тність до від­ми­ва­н­ня гро­шей, акти­ві­сти скар­жи­лись на не­за­до­віль­ні умо­ви утри­ма­н­ня тва­рин, жа­хли­вий­стан де­яких во­льє­рів, не­о­бла­што­ва­ну те­ри­то­рію, бо 14 із 34 ге­кта­рів у за­не­дба­но­му ста­ні. Но­ви­йди­ре­ктор уста­но­ви Ки­ри­ло Тран­тін узяв курс на ви­прав­ле­н­ня по­ми­лок. Сьо­го­дні зо­о­парк при­найм­ні не асо­ці­ю­є­ться з гу­чни­ми скан­да­ла­ми че­рез смерть тва­рин, не­які­сний корм чи фі­нан­со­ве зло­вжи­ва­н­ня ке­рів­ни­цтва. Ро­бо­ти ще чи­ма­ло, і,

ФОТО ВЕРОНІКИ БОРКОВСЬКОЇ / «День»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО ВЕРОНІКИ БОРКОВСЬКОЇ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.