Чим сильна Укра­ї­на?

Учні ху­до­жніх шкіл від­по­ві­ли­на кон­кур­сі в Кам’ян­сько­му

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Умі­сті Кам’ян­сько­му (до­ни­ні — Дні­про­дзер­жинськ) від­бу­ло­ся під­би­т­тя під­сум­ків пер­шо­го Все­укра­їн­сько­го ін­тер­не­ткон­кур­су «Моя Ба­тьків­щи­на — сильна Укра­ї­на » . У ньо­му взя­ли участь учні ху­до­жніх шкіл Дні­про­пе­тров­ської, Пол­тав­ської, Хер­сон­ської, Рів­нен­ської, За­по­різь­кої та Жи­то­мир­ської обла­стей. З по­над 200 твор­чих ро­біт ві­ді­бра­но 30 кра­щих, ав­то­ри яких ви­зна­ні пе­ре­мож­ця­ми та ла­у­ре­а­та­ми, їх тво­ри увій­дуть до те­ма­ти­чно­го ка­та­ло­гу.

Ідею кон­кур­су ви­су­нув де­пу­тат Кам’ ян­ської мі­ської ра­ди Сер­гій Мир­шав­ка, він став та­кож йо­го ме­це­на­том. Ке­рів­ни­цтво мі­ста в осо­бі мі­сько­го го­ло­ви під­три­ма­ло цей­за­хід. Ор­га­ні­за­цію йо­го про­ве­де­н­ня взя­ла на се­бе Ди­тя­ча ху­до­жня шко­ла ім. І.Г. Пер­шуд­че­ва (ди­ре­ктор С. В. Кі­я­шко). «На­ціо­наль­но-па­трі­о­ти­чний­на­пря­мок кон­кур­су був обра­нийз ме­тою фор­му­ва­н­ня у юна­цтва ша­но­бли­во­го став­ле­н­ня до на­ціо­наль­них тра­ди­цій, на­слі­ду­ва­н­ня при­кла­дів му­жно­сті бор­ців за сво­бо­ду та не­за­ле­жність Укра­ї­ни від кня­жої до­би до по­дій­сьо­го­де­н­ня, — роз­по­від­ає за­сту­пник ди­ре­кто­ра ху­до­жньої шко­ли Ста­ні­слав Абра­мов. — За­зви­чайу тра­ди­цій­них твор­чих кон­кур­сах є три основ­ні но­мі­на­ції: стан­ко­ва ком­по­зи­ція, жи­во­пис і гра­фі­ка та де­ко­ра­тив­на ком­по­зи­ція. Ро­дзин­кою цьо­го кон­кур­су є вве­де­н­ня но­мі­на­ції « Скуль­пту­ра » . Во­на за­ці­ка­ви­ла ви­хо­ван­ців на­шої шко­ли, які ви­ко­на­ли ускла­дне­не зав­да­н­ня — роз­ро­би­ли скуль­птур­ні ма­ке­ти пам’ятни­ків во­ї­нам АТО. У першому кон­кур­сі до но­вої но­мі­на­ції та­кож до­лу­чи­лись юні скуль­пто­ри ди­тя­чої ху­до­жньої шко­ли із За­по­ріж­жя».

Бе­зу­мов­но, чи­ма­ло до­ве­ло­ся по­пра­цю­ва­ти кіль­ком про­від­ним ми­тцям мі­ста, щоб ви­зна­чи­ти­ся з пе­ре­мож­ця­ми. Про те, як це від­бу­ва­ло­ся, роз­по­вів член На­ціо­наль­ної спіл­ки ху­до­жни­ків Укра­ї­ни Оле­ксандр Че­гор­ка, за­про­ше-

ЛАУРЕАТОМ КОН­КУР­СУ В МОЛОДШІЙ ВІКОВІЙ ГРУ­ПІ СТА­ЛА 12-РІ­ЧНА ГАННА ПАНЧЕНКО З РІВНОГО З АПЛІКАЦІЄЮ «КОЗАК МАМАЙ ТА ВІЛЬНИЙ КРАЙ»

нийу жу­рі: «Ми на­ма­га­ли­ся бути ма­кси­маль­но об’єктив­ни­ми, щоб твор­ча ро­бо­та бу­ла ви­зна­на як ви­твір ми­сте­цтва — ці­ка­ва про­фе­сій­но, ком­по­зи­цій­но, щоб во­на хви­лю­ва­ла і бу­ла гар­мо­ній­ною. Але, вра­хо­ву­ю­чи вік уча­сни­ків — від 10 до 16 ро­ків, — тре­ба зва­жа­ти на те, що та­ла­но­ви­ті ді­ти, якщо їх не обме­жу­ва­ти, мо­жуть ство­ри­ти тон­кі, осо­бли­ві ре­чі. І не­о­бов’ яз­ко­во па­трі­о­ти­чну те­му роз­кри­ва­ти че­рез ві­зу­аль­ні сте­ре­о­ти­пи. Мо­жна на­ма­лю­ва­ти кві­то­чку, в якій­від­чу­ва­ти­ме­ться лю­бов до рі­дної зем­лі. Це йє справ­жній­та­лант».

Кон­курс «Моя Ба­тьків­щи­на — сильна Укра­ї­на» має про­дов­жу­ва­ти­ся. На­ша дер­жа­ва ви­бо­рює свою не­за­ле­жність що­дня, на прин­ци­пах сво­бо­ди осо­би­сто­сті, ду­хов­но­сті, на­ціо­наль­ної куль­ту­ри фор­му­є­ться но­ве су­спіль­ство. Якою во­на буде зав­тра, вже те­пер за­ле­жить і від ма­лень­ких ху­до­жни­ків, які за­ми­слю­ю­ться над тим, що та­ке Ба­тьків­щи­на і як їй­до­по­мог­ти бути силь­ною. Адже, за сло­ва­ми Лі­ни Ко­стен­ко, «в ди­тин­стві від­кри­ва­єш ма­те­рик, ко­трий­на­зве­ться по­тім — Ба­тьків­щи­на».

Ма­рія СЛОБОДЯНИК, ви­пу­скни­ця Кам’ян­ської ху­до­жньої шко­ли ім.І.Г. Пер­шуд­че­ва, сту­ден­тка КДТУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.