РЕЗОНАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Ві­дгук на до­пис «Ро­змо­ва з жур­на­лі­стом газети«День» Ва­лен­ти­ном Тор­бою на Гро­мад­сько­му ра­діо про під­сум­ки ти­жня» (facebook-сто­рін­ка «Дня»)

«День» — укра­їн­ське ВВС. До ін­фор­ма­ції з цьо­го дже­ре­ла є до­ві­ра.

Facebook-ко­ри­сту­вач Сер­гій ЩОКІН

азі­ро­ві з яро­шен­ком та зо­ло­то­ба­тон­ни­ка­ми — рі­жуть ви­тра­ти на ме­ди­ци­ну, на­у­ку, осві­ту та куль­ту­ру. Про­сто ні­чо­го ін­шо­го во­ни не вмі­ють і не хо­чуть на­віть ду­ма­ти про те, що мо­жна ро­би­ти щось іна­кше. Ота­кі во­ни, « су­тін­ки » спро­фа­но­ва­ної лю­ста­ції від так зва­ної «но­вої» вла­ди...

Facebook-ко­ри­сту­вач Сві­тла­на МИХАЛЮК

го пле­мін­ни­ка — Юрія Ан­дрі­йо­ви­ча Сі­кор­сько­го, до якого хо­ди­ли у го­сті, — во­ни ра­зом із дру­жи­ною На­та­лі­єйСер­гі­їв­ною, бу­ли на­ши­ми су­сі­да­ми та дру­зя­ми! Ма­ма за ни­ми до­гля­да­ла до їхньої смер­ті.

Facebook-ко­ри­сту­вач Otto STOYKA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.