Здо­ров’я за пар­тою

Чо­му біль­шість ви­пу­скни­ків се­ре­дні­хна­вчаль­ни­хза­кла­дів ма­ють по кіль­ка хро­ні­чних за­хво­рю­вань

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Три­ва­лий ча­слі­ка­рі б’ють на спо­лох: на­вча­н­ня у шко­лі за­би­рає здо­ров’я. Най­по­ши­ре­ні­ші па­то­ло­гії — ор­га­нів ди­ха­н­ня, ен­до­крин­ної та опор­но-ру­хо­вої си­стем, за­хво­рю­ва­н­ня зо­ру та пси­хо­нев­ро­ло­гі­чні. Ро­зван­та­же­н­ня на­вчаль­них про­грам у 2016/2017 на­вчаль­но­му ро­ці, зокрема, бу­ло зу­мов­ле­но, й ці­єю при­чи­ною: згі­дно з до­слі­дже­н­ня­ми, пов­ні­стю здо­ро­ви­ми на по­ча­тку на­вча­н­ня у шко­лі вва­жа­є­ться близь­ко 12% шко­ля­рів. До кін­ця на­вча­н­ня у че­твер­то­му кла­сі їхня кіль­кість змен­шу­є­ться до 4,4%. Існу­ють стій­кі тенденції до по­гір­ше­н­ня ста­ну здо­ров’я укра­їн­ських шко­ля­рів: сьо­го­дні хро­ні­чні за­хво­рю­ва­н­ня ді­а­гно­сту­ю­ться у 40—45% учнів.

«У початковій шко­лі — пер­ший-че­твер­тий кла­си — про­від­ною па­то­ло­гі­єю є роз­ла­ди пси­хі­ки та по­ве­дін­ки, за ни­ми йдуть роз­ла­ди ор­га­нів ди­ха­н­ня, по­тім — па­то­ло­гії кіс­тко­во-м’язо­вої сфе­ри, за ни­ми — па­то­ло­гії си­сте­ми кро­во­обі­гу та ен­до­крин­ної си­сте­ми, — роз­по­від­ає за­ві­ду­вач ка­фе­дри ди­тя­чої нев­ро­ло­гії та ме­ди­ко­со­ці­аль­ної ре­а­бі­лі­та­ції На­ціо­наль­ної ме­ди­чної ака­де­мії пі­сля­ди­плом­ної осві­ти іме­ні П. Л. Шу­пи­ка, до­ктор ме­ди­чних на­ук Ра­ї­са МОЇСЕЄНКО. — На­при­кін­ці мо­лод­шої шко­ли і на по­ча­тку се­ре­дньої — у 4—5-х кла­сах — основ­ни­ми па­то­ло­гі­я­ми, від яких стра­жда­ють учні, є па­то­ло­гії ди­халь­ної си­сте­ми. На дру­го­му мі­сці — про­бле­ми з ен­до­крин­ною си­сте­мою, на тре­тьо­му — роз­ла­ди по­ве­дін­ки, на че­твер­то­му — про­бле­ми із зо­ром. У се­ре­дніх кла­сах на пер­ше мі­сце ви­хо­дять про­бле­ми з ен­до­крин­ною си­сте­мою, на дру­го­му — роз­ла­ди по­ве­дін­ки, на тре­тьо­му — па­то­ло­гії си­сте­ми ди­ха­н­ня, на че­твер­то­му — роз­ла­ди кіс­тко­во-м’язо­вої си­сте­ми. Та­кож до­сить яскра­во ви­ра­же­ні па­то­ло­гії трав­ної си­сте­ми».

Фа­хів­ці за­ува­жу­ють, що най­не­га­тив­ні­ші тенденції спо­сте­рі­га­ю­ться під час пер­ших трьох ро­ків на­вча­н­ня, а та­кож на­при­кін­ці п’ято­го та по­ча­тку шо­сто­го, у во­сьмо­му та дев’ято­му кла­сах. Це по­ясню­ють не­об­хі­дні­стю шко­ля­рів ада­пту­ва­ти­ся до умов на­вча­н­ня та про­це­са­ми ро­сту й роз­ви­тку.

Ба­жає бути кра­щою й так зва­на хар­чо­ва по­ве­дін­ка — що ді­ти їдять і п’ють що­дня. Мі­жна­ро­дна до­слі­дни­цька ком­па­нія IPSOS до­слі­ди­ла, що п’ють укра­їн­ські ді­ти ві­ком від 7 до 17 ро­ків. Результати нев­ті­шні: за­га­лом ді­ти спо­жи­ва­ють за­ба­га­то цукру.

«На за­пи­та­н­ня: «Які на­пої ви спо­жи­ва­є­те?» — ма­є­ться на ува­зі, будь-коли — 94% ді­тей від­по­ві­ли, що — па­ке­то­ва­ні со­ки. Це най­по­ши­ре­ні­ший на­пій се­ред на­ших шко­ля­рів. 80% від­по­ві­ли, що вжи­ва­ють со­лод­ку во­ду, 74% — бу­ти­льо­ва­ну во­ду. Що­до ча­сто­ти спо­жи­ва­н­ня, то 4% ді­тей спо­жи­ва­ють па­ке­то­ва­ні со­ки і со­лод­ку во­ду ду­же ча­сто — один раз на день і ча­сті­ше, ча­сто — від двох до шести ра­зів на ти­ждень — 42%. При цьому со­лод­ку во­ду ча­сто п’ють — 29% учнів, бу­ти­льо­ва­ну во­ду — 54%. Ду­же ча­сто п’ють бу­ти­льо­ва­ну во­ду 23% учнів. Ді­є­то­ло­ги і пе­ді­а­три ка­жуть, що це — ду­же ма­лий про­цент, оскіль­ки во­ду слід пи­ти ко­жній лю­ди­ні що­дня», — акцен­тує ме­не­джер з до­слі­джень ІPSOS Окса­на БОГОЛЮБОВА.

«Про­сто кон­ста­ту­ва­ти факт не­до­ста­тньо — тре­ба ді­я­ти в усіх на­прям­ках. Слід пла­ну­ва­ти за­хо­ди на рів­ні дер­жа­ви та їх ре­а­лі­зо­ву­ва­ти, як це ро­блять країни ко­ли­шньо­го ра­дян­сько­го та­бо­ру. На­при­клад, Ла­твія 2002 ро­ку вве­ла по­да­ток на со­лод­кі на­пої, і та­ким чи­ном рі­вень спо­жи­ва­н­ня цьо­го про­ду­кту там ни­ні є одним із най­ниж­чих у Єв­ро­пі», — на­го­ло­сив пре­зи­дент Асо­ці­а­ції ді­є­то­ло­гів Укра­ї­ни Олег ШВЕЦЬ.

Те­му здо­ро­во­го спосо­бу жи­т­тя як одної з обов’яз­ко­вих ком­пе­тен­цій май­бу­тньо­го ви­пу­скни­ка шко­ли у нас на­ра­зі на­ма­га­ю­ться впро­ва­ди­ти завдяки за­ко­но­про­е­кту «Про осві­ту», що че­кає на роз­гляд у Вер­хов­ній Раді. А по­ки фа­хів­ці по­кла­да­ють спо­ді­ва­н­ня на здо­ро­вий глузд ба­тьків, від яких май­же пов­ні­стю за­ле­жить здо­ров’я шко­ля­ра. Ре­ко­мен­да­ції ду­же про­сті: здо­ро­вий сон (для мо­лод­ших шко­ля­рів це близь­ко 10—11 го­дин), си­сте­ма­ти­чна пе­ре­вір­ка зо­ру і слу­ху ди­ти­ни, які­сне хар­чу­ва­н­ня, осо­би­ста гі­гі­є­на, си­сте­ма­ти­чні фі­зи­чні на­ван­та­же­н­ня, ру­хли­ві ігри на сві­жо­му по­ві­трі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.