Про най­кра­щих

У ки­їв­сько­му ви­дав­ни­цтві «Atlant UMC» ви­йшла уні­каль­на кни­га, при­свя­че­на су­ча­сним ге­ро­ям укра­їн­ської куль­ту­ри

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

На­віть кіль­кі­сні па­ра­ме­три фо­лі­ан­та « Ukraine. The Best. Куль­тур­ний про­стір від А до Я » вра­жа­ють — близь­ко 600 сто­рі­нок текс­ту та ілю­стра­цій, по­над п’ ять кі­ло­гра­мів ва­ги. Ко­ле­ктив ав­то­рів го­ту­вав це ви­да­н­ня близь­ко трьох ро­ків.

За змі­стом «Ukraine. The Best» є до­бір­кою 123 твор­чих біо­гра­фій най­по­мі­тні­ших на сьо­го­дні укра­їн­ських ми­тців і мис­ткинь. По­ря­док — абе­тко­вий, по прі­зви­щах пер­со­на­лій, однак це не ен­ци­кло­пе­дія в ака­де­мі­чно­му зна­чен­ні сло­ва — ско­рі­ше ком­пен­ді­ум жи­т­тя тих, хто, по су­ті, і скла­дає сьо­го­дні сла­ву Укра­ї­ни.

Ко­жний окре­мий роз­во­рот скла­да­є­ться з біо­гра­фі­чної до­від­ки, ав­тор­сько­го есе про ге­роя стат­ті та йо­го пря­мої мо­ви, кіль­кох ці­ка­вих фа­ктів та рід­кі­сних фо­то­гра­фій — зокрема із з сі­мей­них ар­хі­вів. Мо­жна ска­за­ти, це кни­га рів­ним чи­ном і для чи­та­н­ня, і для роз­гля­да­н­ня. Окре­мо слід зга­да­ти ди­зай­нер­ське рі­ше­н­ня: спе­ці­аль­но для ви­да­н­ня роз­ро­бле­но осо­бли­вий стиль лі­тер, за­сно­ва­ний на лі­ні­ях укра­їн­ських аван­гар­ди­стів ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя — Ка­зи­ми­ра Ма­ле­ви­ча, Ге­ор­гія Нар­бу­та та ін­ших.

Фо­то­гра­фи Бо­ри­сМи­хай­лов і Оле­ксандр Гля­де­лов, ком­по­зи­то­ри Ва­лен­тин Сіль­ве­стров, Ле­о­нід Грабовський, Ві­кто­рія По­льо­ва, Свя­то­слав Лу­ньов, ре­жи­се­ри Кі­ра Му­ра­то­ва, Ми­ро­слав Сла­бо­шпи­цький, Ро­ман Ба­ла­ян, Сер­гій Ло­зни­ця, ху­до­жни­ки Ма­твій Вайс­берг, Оле­ксандр Су­хо­літ, Ана­то­лій Кри­во­лап, Оле­ксандр Жи­во­тков, акто­ри Ана­то­лій Хо­сті­ко­єв, Бо­г­дан Бе­нюк, Ада Ро­гов­це­ва... По су­ті, тут є пе­ре­ва­жна біль­шість тих, хто хоч чо­гось вар­тий у му­зи­ці, лі­те­ра­ту­рі, кі­ні, обра­зо­твор­чо­му ми­сте­цтві, фо­то­гра­фії й те­а­трі; хтось ві­до­мий ли­ше кіль­ка ро­ків, хтось уже є жи­вим кла­си­ком. На сьо­го­дні «Ukraine. The Best» існує в укра­ї­но­мов­ній вер­сії, але за­пла­но­ва­но і ан­гло­мов­ний ва­рі­ант. А во­се­ни ви­да­н­ня буде пред­став­ле­не на укра­їн­сько­му стен­ді на що­рі­чній книж­ко­во­му яр­мар­ку у Фран­кфур­ті.

Окрім того, проект не обме­жу­є­ться ли­ше па­пе­ро­вою вер­сію: є сайт, від­кри­тий для по­пов­не­н­ня, і цикл ві­део­сю­же­тів, ча­сти­на з яких уже по­ка­за­на на ТБ, а Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ спри­я­ти­ме роз­по­всю­джен­ню кни­ги се­ред ди­пло­ма­тів іно­зем­них дер­жав.

Ба­га­то ка­жуть по те, що нам по­трі­бна по­слі­дов­на стра­те­гія з підтримки і впро­ва­дже­н­ня по­зи­тив­но­го імі­джу Укра­ї­ни. « Ukraine. The Best. Куль­тур­ний про­стір від А до Я » — крок у по­трі­бно­му на­пря­мі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.