Сьо­го­дні – Все­сві­тній день бо­ро­ди

Що­рі­чно, ко­жної пер­шої п’ятни­ці ве­ре­сня, — бо­ро­да­ні з усьо­го свя­ту від­зна­ча­ють вла­сне свя­то

Den (Ukrainian) - - ПРЕС-КЛУБ -

По­ди­ви­ти­ся на ін­ших та по­ка­за­ти се­бе, бо­ро­да­ні зби­ра­ю­ться на без­лі­чі рі­зно­ма­ні­тних свя­тко­вих за­хо­дів. У Ав­стра­лії во­ни, на­при­клад, зма­га­ю­ться у ме­тан­ні со­ки­ри. До ре­чі, ав­стра­лій­ський му­зи­чний гурт The Beards («Бо­ро­да­ні») теж не оста­є­ться осто­ронь свя­та і на­ма­га­є­ться ви­пу­сти­ти до ва­жли­вої да­ти — то но­ву пі­сню, а то й на­віть аль­бом.

Ко­жен ви­га­дує свій спо­сіб від­зна­чи­ти свя­то. Окрім ме­та­н­ня со­ки­ри, по­пу­ляр­ним є при­кра­ша­н­ня бо­ро­ди усім, що зда­є­ться її но­сію кра­си­вим та до­ре­чним — від кві­тів до сер­пан­ти­ну. Тим, у ко­го не­має під ру­кою сер­пан­ти­ну, достатньо опу­блі­ку­ва­ти бо­ро­да­те сел­фі.

Але го­лов­ним і най­по­пу­ляр­ні­шим спосо­бом свя­тку­ва­н­ня є тра­ди­ція по­бу­до­ви жи­вих пі­ра­мід. До при­кла­ду, ми­ну­ло­го ро­ку у США бу­ло вста­нов­ле­но ре­корд — 29 бо­ро­да­нів утво­ри­ли со­бою п’яти­рів­не­ву пі­ра­мі­ду.

Від бо­ро­да­то­го свя­та не ли­ша­ю­ться осто­ронь і ті, хто не но­сить бо­ро­ди. Чо­ло­ві­ки, які зви­кли го­ли­ти­ся, у цей день на знак по­ва­ги про­пу­ска­ють цю процедуру.

Ан­на ГАВ­РИ­ЛЮК

МАЛЮНОК АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.