Все­укра­їн­ський «оку­пен­дум»

Є про­по­зи­ції, які не вар­то ви­но­си­ти на роз­гляд на­віть те­о­ре­ти­чно

Den (Ukrainian) - - ПРЕС-КЛУБ - Ла­ри­са ВО­ЛО­ШИ­НА

На­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни Ві­кто­рія Сю­мар в ефі­рі ка­на­лу «112 Укра­ї­на » за­яви­ла, що подаль­ша до­ля Кри­му й оку­по­ва­ної ча­сти­ни Дон­ба­су має бу­ти ви­не­се­на на все­укра­їн­ський ре­фе­рен­дум. «Ска­жу кра­моль­ну річ, яку всі бо­я­ться ска­за­ти, бо ча­сто за­йма­є­мо­ся ша­пко­за­ки­да­цтвом, ко­ли го­во­ри­мо «всю зем­лю по­вер­не­мо». Най­ближ­чим ча­сом по­вер­ну­ти Дон­ба­са­бо Крим бу­де над­зви­чай­не скла­дно. На­віть у п’яти­рі­чній пер­спе­кти­ві це бу­де зро­би­ти ду­же скла­дно». За її сло­ва­ми, на­се­ле­н­ня Дон­ба­су два ро­ки обро­бля­ло­ся ро­сій­ською про­па­ган­дою й те­пер не­на­ви­дить Укра­ї­ну. «Це об’єктив­но. То­му, на мій по­гляд, це пи­та­н­ня не­об­хі­дно ви­не­сти на ре­фе­рен­дум, яким укра­їн­ці ба­чать май­бу­тнє Дон­ба­су, і да­лі вже, ви­хо­дя­чи з во­лі на­ро­ду, бу­ду­ва­ти по­лі­ти­ку що­до цих те­ри­то­рій. Іна­кше бу­де ду­же ба­га­то зло­вжи­вань дов­ко­ла ці­єї си­ту­а­ції», — ска­за­ла Сю­мар.

Пі­зні­ше у сво­є­му Facebook на­ро­дний де­пу­тат по­ясни­ла, що вій­на на Дон­ба­сі — це рак, який осла­блює, ви­мо­тує й за­би­рає най­до­рож­че. «Еко­но­мі­ка, ін­ве­сти­ції, по­лі­ти­чна ста­біль­ність — усе це за­ру­чни­ки вій­ни. Так, я вва­жаю, що кра­ї­ні не­об­хі­дні кон­кре­тні рі­ше­н­ня й пла­ни що­до розв’яза­н­ня про­бле­ми Дон­ба­су. То­му що по­стій­не за­тя­гу­ва­н­ня з від­по­від­я­ми ли­ше по­гли­блює кри­зу. Ва­рі­ан­ти рі­шень на­стіль­ки кон­тро­вер­сій­ні, що ре­аль­но ви­рі­ши­ти їх мо­жна ли­ше на ре­фе­рен­ду­мі пі- сля сер­йо­зної за­галь­но­на­ціо­наль­ної дис­ку­сії. Так ро­блять усі ци­ві­лі­зо­ва­ні на­ро­ди. Якщо кра­ї­на го­то­ва во­ю­ва­ти за Дон­бас, то по­лі­ти­ка має бу­ти спря­мо­ва­на на ма­кси­маль­не за­без­пе­че­н­ня й по­си­ле­н­ня ар­мії. І це має бу­ти ма­кси­маль­но прі­о­ри­те­тна спра­ва для по­лі­ти­ків і на­ро­ду. Якщо ми шу­ка­є­мо ін­ших ва­рі­ан­тів розв’яза­н­ня про­бле­ми, то на це теж має бу­ти за­галь­но­на­ціо­наль­ний кон­сен­сус, — на­пи­са­ла во­на й до­да­ла: — P.S. Так, я не спри­ймаю по­пу­лізм і по­пу­лі­стів, які ви­ма­га­ють одно­ча­сно­го під­ви­ще­н­ня всім зар­плат і пен­сій, змен­ше­н­ня та­ри­фів, не­гай­но­го ви­гра­шу у вій­ні то­що. Вій­на ко­штує до­ро­го. І ви­ма­гає мо­бі­лі­за­ції всіх і ко­жно­го».

Ну що, по­чне­мо?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.