Обла­ска­ні Крем­лем,

Або Де­що про те­ле­де­з­ін­фор­ма­то­рів...

Den (Ukrainian) - - ПРЕС-КЛУБ - Ігор ЛО­СЄВ

Як те­ле­о­гля­да­че­ві ме­ні до­во­ди­ться ко­ри­сту­ва­ти­ся по­слу­га­ми ти­жне­ви­ка « TV- ПАРК » з йо­го про­гра­ма­ми май­же всіх те­ле­ка­на­лів. Во­дно­ча­ся ви­му­ше­ний тер­пі­ти ма­ло­при­єм­ний дух чу­жої мен­таль­но­сті. І спра­ва не в ро­сій­ській мо­ві, якою ви­да­є­ться жур­нал, а в іде­о­ло­гі­чних тен­ден­ці­ях, без яких не об­хо­ди­ти­ся це ви­да­н­ня. Утім, су­ди­те са­мі. В одно­му з остан­ніх но­ме­рів з’ яви­ла­ся не під­пи­са­на ав­то­ром ста­т­тя « Ма­ти Ла­твії » про ві­до­му актри­су Вію Ар­тма­не. У стат­ті є па­са­жі, що ви­да­ють, так би мо­ви­ти, гео­по­лі­ти­чне ав­тор­ство, без­від­но­сно до кон­кре­тно­го ін­ди­ві­да, який на­ти­ску­вав на кла­ві­ші комп’юте­ра. Ось, на­при­клад, та­кий: «Пі­сля роз­па­ду СРСР Вія Ар­тма­не під­да­ла­ся го­ні­н­ням у на­ціо­на­лі­сти­чно на­ла­што­ва­ній Ла­твії » . Усе. Уже біль­ше ні­чо­го не тре­ба, щоб від­чу­ти «отку­да дро­ви­шки » . Але « на­ціо­на­лі­сти­чно на­ла­што­ва­на Ла­твія» чо­мусь за всі ро­ки не­за­ле­жно­сті жо­дно­го ра­зу не на­па­ла на су­сі­дню Есто­нію, су­сі­дню Ли­тву й су­сі­дню Ро­сію. За­те «ін­тер­на­ціо­наль­но на­ла­што­ва­на Ро­сія » вже всти­гла пу­сти­ти кров ба­га­тьом сво­їм су­сі­дам. І да­лі ски­глить жур­нал «TVПАРК». «Її пе­ре­слі­ду­ва­ли за те, що во­на до­зво­ли­ла со­бі зня­ти­ся у філь­мі за ро­сій­ською про­зою». Ста­т­тя не кон­кре­ти­зує, в чо­му ж по­ля­га­ли пе­ре­слі­ду­ва­н­ня: актри­су по­са­ди­ли до в’ язни­ці, за­а­ре­шту­ва­ли, ви­гна­ли з ро­бо­ти, по­зба­ви­ли шма­тка хлі­ба?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.