Син­дром ме­сії

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­дрій ПЛАХОНІН

Сьо­го­дні ме­ні важ­ко ви­зна­чи­ти на­пев­но, з чо­го по­ча­ла­ся ця істо­рія. На­віть її ви­ди­му ча­сти­ну одні да­ту­ють скан­да­лом дов­ко­ла «Ми­ро­твор­ця», ін­ші ба­чать ли­ше скан­дал дов­ко­ла «по­ста­но­во­чних фо­то­гра­фій» Дми­тра Му­рав­сько­го. Осо­би­сто для ме­не тіль­ки пост жур­на­ліс­тки «5 ка­на­лу» Те­тя­ни Да­ни­лен­ко, що ви­кли­кав хви­лю, роз­ста­вив усі кра­пки над «і». Ця істо­рія про те, як у від­по­відь на ціл­ком ре­зон­ні за­пи­та­н­ня укра­їн­ців про стан­дар­ти жур­на­лі­сти­ки ча­сти­на укра­їн­ських топ-жур­на­лі­стів, які при­вла­сни­ли со­бі пра­во го­во­ри­ти не ли­ше від іме­ні «ме­ді­а­спіль­но­ти», а й від іме­ні всіх укра­їн­ців, за­вда­ла удар у від­по­відь, — у випадку з Му­рав­ським зви­ну­ва­тив­ши в не­до­три­ман­ні стан­дар­тів жур­на­лі­сти­ки лю­ди­ну, яка жур­на­лі­стом не є, або, як у випадку з по­стом Те­тя­ни Да­ни­лен­ко, обру­шив­шись з пи­та­н­ням «А ти хто такий?!» одра­зу на всіх укра­їн­ських бло­ге­рів і акти­ві­стів, які по­смі­ли за остан­ні два з чи­мось там ро­ки обо­ма но­га­ми сту­пи­ти на те­ри­то­рію, де ра­ні­ше бу­ли екс­клю­зив­ні ми­слив­ські угі­д­дя для кіль­кох обра­них. Ста­ра істо­рія — ше­риф Нот­тін­ге­май і ко­ро­лів­ські оле­ні, в яких ли­ше він та ко­роль ма­ють пра­во стрі­ля­ти.

■ Так, спер­шу, на­пев­но, вар­то по­ясни­ти чи­та­чам «Дня» мою по­зи­цію що­до скан­да­лу з Му­рав­ським. Уя­віть, хтось фо­то­гра­фує сво го дру га- бій ця, як він му­жньо стро чить з ку­ле­ме­та по во ро гах, на вмис но, звіс но. По - ста­но­во­чне фото? Так. Та­кі фо­то­гра­фії ро­бля­ться ча­стень­ко. Друг по­стить фо­то­гра­фію у се­бе в со­ці­аль­ній ме­ре­жі — Instagram, Facebook, бай­ду­же. По­ши­рює він її та­ким чи­ном? Так. А по­тім який-не­будь жур­на­ліст у сво­їй ро­бо­ті ви­ко­ри­сто­вує цю фо­то­гра­фію як справ­жню, на­віть не за­пи­тав­ши у сол­да­та про об­ста­ви­ни, за яких бу­ла зро­бле­на фо­то­гра­фія. Про до­звіл я вза­га­лі мов­чу. То хто в цьому випадку не­се від­по­від­аль­ність за до­ку­мен­таль­ний під­лог? Дми­тро Му­рав­ський не є жур­на­лі­стом або фо­то­ко­ре­спон­ден­том, вла­сне, фо­то­гра­фія йо­го хо­бі. І на­віть бу­ду­чи фо­то­ама­то­ром, у се­бе в бло­зі він зав­жди вка­зу­вав, де справ­жня фо­то­гра­фія, а де по­ста­нов­ка. До­три­ма­ні стан­дар­ти фо­то­ама­то­ра? Ще одне «так». То чо­му зви­ну­ва­чу­ють йо­го, а не жур­на­лі­ста Юрія Бу­ту­со­ва, чия пі­рат­ська пу­блі­ка­ція фо­то­гра­фій Дми­тра й ста­ла пер­шо­при­чи­ною скан­да­лу?

■ Про­те, звіль­ни­ли не жур­на­лі­ста, а ра­дни­ка Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни во­лон­те­ра Дми­тра Му­рав­сько­го, ви­ко­ри­став­ши фор­му­лю­ван- ня про «здійня­тий йо­го ви­пад­ком резонанс». Ма­ло хто від­зна­чив, але це скан­даль­не звільнення збі­гло­ся в ча­сі з ін­шою від­став­кою — Мі­ні­стер­ство ін­фор­ма­ції по­ки­ну­ла за­сту­пник міністра Те­тя­на По­по­ва, яка за­сту­пи­ла­ся за жур­на лі­стів, зви­ну ва­че них у спів­пра­ці з «ДНР» і «ЛНР». При­чи­ною цьо­го звільнення ста­ла не її спро­ба по­ста­ви­ти по­за кри­ти­кою будь-яких ко­лег по це­ху, на­віть тих, хто бу­кваль­но по­го­джу­вав з «МГБ» терористів свої сю­же­ти, і на­віть не її не­д­опу­сти­мо хам­ський для дер­жав­но­го слу­жбов­ця стиль спіл­ку­ва­н­ня в со­ці­аль­них ме­ре­жах. Усе той же не­ба­жа­ний для ти­ші мі­ні­стер­ських ка­бі­не­тів «резонанс». Жур­на­лі­сти — contra бло­ге­ри і акти­ві­сти: рахунок 1:1.

*** ■ Ще по­рів­ня­но не­дав­но ку­ми­ри на­тов­пу, пі­сля По­ма­ран­че­во­го Май­да­ну політики по­ча­ли не­стрим­но втра­ча­ти вла­ду над ро­зу­ма­ми на­ро­ду. Бе­зволь­ність Ющен­ка, без­прин­ци­пність Ти­мо­шен­ко, під­ки­ли­мо­ві ігри по­лі­ти­ків при­зо­ву 2004-го зму­си­ли укра­їн­ців шу­ка­ти ін­ших ав­то­ри­те­тів, і ли­ше жур­на­лі­сти зна­хо­ди­ли сло­ва, які укра­їн­ці так хо­ті­ли по­чу­ти. Прав­ду чи емо­ції, все одно. У се­ре­ди­ні ли­сто­па­да 2013-го па­трі­ар­хи укра­їн­ської політики Лев­ко Лук’янен­ко і Лесь Та­нюк за­пи­са­ли ві­део­звер­не­н­ня до укра­їн­ців із за­кли­ком ви­йти на Май­дан. Але ті ви­йшли не на їхній за­клик, що на­брав на YouTube тіль­ки со­тню лай­ків, а на пі­зні­ший скром­ний пост жур­на­лі­ста.

■ Це по­мі­ти­ли й оці­ни­ли, і на­сту­пно­го 2014 ро­ку жур­на­лі­сти зро­би­ли крок у вла­ду. Але в той са­мий час на хви­лі Єв­ро­май­да­ну як у ме­діа-, так і в по­лі­ти­чний про­стір увір­ва­ли­ся нові лю­ди — акти­ві­сти, во­лон­те­ри, за чи­ї­ми сло­ва­ми бу­ли ре­аль­ні спра­ви — одя­гне­ні, взу­ті, на­го­до­ва­ні сол­да­ти, від­ре­мон­то­ва­ні ди­тя­чі бу­дин­ки, за­без­пе­че­ні апа­ра­ту­рою й лі­ка­ми, а ін­ко­ли й ство­ре­ні з ну­ля лі­кар­ні й шпи­та­лі. Уже не жур­на­лі­сти, а акти­ві­сти бо­рю­ться й пе­ре­ма­га­ють ко­ру­пцію, ді­став­шись по­де­ку­ди до най­ви­щих ка­бі­не­тів не пе­ре бор них ра­ні ше мі ні­стерст в.

■ Що ще гір­ше для цієї ча­сти­ни «ме­ді­а­спіль­но­ти», во­ни не ли­ше втра­ти­ли мо­но­по­лію го­во­ри­ти від іме­ні на­ро­ду, не­спо­ді­ва­но для се­бе во­ни із суб’єктів, са­мі пе­ре­тво­ри­ли­ся на об’єкти роз­слі­ду­вань — їхнє жи­т­тя, їхні кон­та­кти, їхні до­хо­ди, їхні про­фе­сій­ні стан­дар­ти ста­ли об’єктом де­таль­но­го ви­вче­н­ня. Будь-хто, ско­ри­став­шись со­ці­аль­ним лі­фтом, не­змін­но пра­гне по­ві­си­ти на ньо­му та­бли­чку «не пра­цює». І вар­то бу­ло че­твер­тій вла­ді ста­ти вла­дою не ри­то­ри­чно, во­на за­го­во­ри­ла, як пер­ші три. «Кров­ни­ки», ка­те­го­ри­чне не­прийня­т­тя кон­стру­ктив­ної кри­ти­ки, нев­мі­н­ня слу­ха­ти й тер­пля­че по­ясню­ва­ти.

■ По­ки, роз­штов­ху­ю­чи кон­ку­рен­тів лі­ктя­ми, «ме­ді­а­спіль­но­та» за­хи­щає свої ми­слив­ські угі­д­дя, жи­т­тя не сто­їть на мі­сці, тіль­ки при­ско­рює свій біг. Уже не ли­ше жур­на­лі­сти і де­хто з акти­ві­стів Май­да­ну, на­віть на­сту­пне по­ко­лі­н­ня ме­сій вій­сько­во­го при­зо­ву за­зна­ло ціл­ком за­слу­же­них втрат. Швид­ко­плин­ні за­ко­ха­но­сті й за­ча­ро­ва­но­сті укра­їн­ців ми­на­ють де­да­лі швид­ше. Але не че­рез те, що во­ни ста­ли му­дрі­ши­ми. Про­сто ду­же хо­че­ться пе­ре­ди­хну­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.