Оба­ма спро­бує се­бе в ро­лі ре­да­кто­ра ЗМI

Пре­зи­дент Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки по­го­див­ся ви­пу­сти­ти но­мер про вплив IT-те­хно­ло­гій на по­лі­ти­ку

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма ста­не ре­да­кто­ром аме­ри­кан­сько­го жур­на­лу Wired, по­ві­дом­ляє сайт ЗМІ. Ра­ні­ше у цьому ста­ту­сі для окре­мих но­ме­рів ви­сту­па­ли ре­жи­сер Джей Абрамс — про ма­гію, за­гад­ки і го­ло­во­лом­ки, Білл Гейтс— про рі­ше­н­ня гло­баль­них сві­то­вих про­блем, кі­но­ре­жи­сер і сце­на­рист Крі­сто­фер Но­лан — про про­стір, час і ба­га­то ви­мір­ність, і, зовсім не­що­дав­но, — те­ні­сис­тка Се­ре­на Ві­льямс — про рів­ність у ци­фро­ву епо­ху.

«Коли ба­тьки-за­снов­ни­ки пи­са ли Де кла ра цію не за леж нос ті і Кон­сти­ту­цію, во­ни бу­ли у пе­ре­дніх ря­дах фі­ло­со­фії Про­сві­тни­цтва, — по­яснює го­лов­ний ре­да­ктор жур на лу Скотт Да діч. — Фран к - лін го во рив про та кі бо же віль ні ре­чі для сво­го ча­су, як еле­ктри­ка і ко­му­ні­ка­цій­ні ме­ре­жі. Пейн від­мо вив ся від ав торсь ких прав на здо­ро­вий глузд, щоб ідеї мо­гли отри­ма­ти більш ши­ро­ке роз­по­всю­джен ня. Джеф фер сон ра ди каль но пе ре ос мис лив ди зайн і зем ле ко - рис ту ван ня. А ми зро зу мі ли, що ідеї то го, як су час ні тех но ло гії мо жуть впли ва ти на по лі тич не ке­рів­ни­цтво, за­раз є май­бу­тнім. І хто кра­ще до­по­мо­же нам їх ося­гну­ти, ніж пре­зи­дент Оба­ма?» .

Отже, Ба рак Оба ма бу де ре - да­кто­ром ли­сто­па­до­во­го но­ме­ру і зо се ре дить ся на труд но щах, які люд­ству не­об­хі­дно по­до­ла­ти, щоб ру ха ти ся да лі. Це бу де пер ший ви­па­док, коли за­про­ше­ним ре­да­кто­ром жур­на­лу ста­не чин­ний пре­зи­дент, на­го­ло­шує Wired.

Крім то го, по ві дом ля єть ся, що 13 жов т ня Бі лий дім про ве де спе­ці­аль­ну кон­фе­рен­цію, що при­свя­че­на тій же те­мі ли­сто­па­до­во­го но ме ру. На га да є мо, Ба ра ка Оба му на зи ва ють пре зи ден том США, яко му вда ло ся пе ре мог ти на ви­бо­рах не в остан­ню чер­гу завдяки актив­ній при­су­тно­сті в со - ці­аль­них ме­ре­жах, до­ко­рін­но змі­ни ти ро бо ту із ЗМІ і по ста ви ти у прі­о­ри­тет ін­тер­нет-ме­діа.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.