Каз­ка про най­кра­що­го ба­тька

Ре­жи­се­ро­ві філь­му «Ка­пі­тан Фан­та­стік» Мет­ту РОССУ вда­ло­ся зня­ти кі­но зво­ру­шли­ве, але не вуль­гар­не

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День» КАДР З ФІЛЬ­МУ «КА­ПІ­ТАН ФАН­ТА­СТІК»

Во­че­видь, са­ме та­ке спо­лу­че­н­ня при­не­сло стрі­чці приз Канн­сько­го кі­но­фе­сти­ва­люв про­гра­мі « Осо­бли­вий погляд » . ■ Го­лов­ний ге­рой — лі­вак і бун­тів­ник Бен (Віг­го МОРТЕНСЕН) жи­ве зі сво­ї­ми ші­стьма ді­тьми в бу­ди­но­чку в го­рах шта­ту Ва­шинг­тон. Він ви­хо­вує си­нів і до­чок як справ­жніх на­длю­дей: во­ни мо­жуть впо­лю­ва­ти оле­ня з са­мим ли­ше но­жем, по­го­во­ри­ти про кван­то­ву фі­зи­ку, про­ана­лі­зу­ва­ти «Ло­лі­ту» На­бо­ко­ва, до­по­ві­сти про осно­ви кон­сти­ту­цій­но­го пра­ва в США. Бре­хня, ли­це­мір­ство, зверх­ність чи сю­сю­ка­н­ня ви­клю­че­ні, ма­лі зна­ють все те ж са­ме, що й до­ро­слі.

■ Тем­ний бік цієї уто­пії — пов­на від­су­тність со­ці­а­лі­за­ції; ді­ти про­сто не розуміють зов­ні­шньо­го сві­ту, їхні го­ло­ви на­би­ті га­сла­ми, ко­трі да­ле­ко не зав­жди від­по­від­а­ють ре­а­лі­ям. По­ді­єю, яка, вла­сне, за­пу­скає сю­жет, стає смерть Ле­слі — дру­жи­ни Бе­на, ма­те­рі сі­мей­ства. Бен з ді­тьми від­прав­ля­є­ться на похо­рон, щоб по­хо­ва­ти Ле­слі згі­дно з її за­по­ві­том, хо­ча тесть за­гро­жує йо­го аре­штом в ра­зі при­їзду. По­до­рож стає ви­кли­ком для всіх.

■ Для Мет­та Рос­са, в пер­шу чер­гу успі­шно­го акто­ра, це ли­ше дру­га ре­жи­сер­ська ро­бо­та. По­пе­ре­дній до­свід дав­ся взна­ки в то­му, що ви­ко­нав­ський склад у «Ка­пі­та­ні Фан­та­сті­ку» май­же без­до­ган­ний, ко­жний пер­со­наж є пси­хо­ло­гі­чно і ха­ра­ктер­но об’єм­ним; що ж до Мор­тен­се­на, то він оче­ви­дно в чу­до­вій актор­ській фор­мі.

■ По­тен­цій­но сльо­зо­гін­них мо­мен­тів тут удо­сталь, однак Россу ви­ста­чає сма­ку й та­лан­ту утри­ма­ти­ся від впа­ді­н­ня в су­ціль­ні сен­ти­мен­ти: гля­да­ча він усе ж та­ки по­ва­жає й про­по­нує йо­му ро­ман виховання за­мість ме­ло­дра­ми. При­чо­му це виховання до­ро­слої лю­ди­ни. Бо, зда­є­ться, най­біль­ша ди­ти­на се­ред усіх ге­ро­їв — сам Бен. Са­ме транс­фор­ма­ція йо­го ге- роя, та­ко­го со­бі хі­пі-ка­пі­та­на, у від­по­від­аль­ну лю­ди­ну — вку­пі з до­те­пним і до­бре скон­стру­йо­ва­ним сце­на­рі­єм Рос­са — й три­ма­ють фільм ближ­че до сер­йо­зної дра­ми, аніж до «сі­мей­но­го кі­на», як за­зна­че­но в анон­сах.

■ Є кі­но­про­ду­кти, що і мі­ту­ють емо­ції че­рез при­мі­тив­ний тиск на фі­зіо­ло­гі­ю­за­лу, а є та­кі кар­ти­ни, на яких і роз­чу­ли­ти­ся не гріх; « Ка­пі­тан Фан­та­стік » — з остан­ніх.

ФОТО З САЙТА KINOAFISHA.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.