Три укра­їн­ки — у тре­тьо­му ко­лі US Open

На­ші те­ні­сис­тки впев­не­но ви­сту­па­ють в оди­но­чно­му роз­ря­ді

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» -

Уніч на 1 ве­ре­сня в Нью-Йор­ку (США) на тур­ні­рі се­рії Grand Slam — Від­кри­то­му чем­піо­на­ті США з те­ні­су се­ред жі­нок в оди­но­чно­му роз­ря­ді про­хо­ди­ли ма­тчі дру­го­го ко­ла. 59-та ра­ке­тка сві­ту, 30рі­чна укра­їн­ка Ка­те­ри­на Бон­да­рен­ко, отри­ма­ла во­льо­ву пе­ре­мо­гу над 22-рі­чно­ю­ки­та­ян­ко­ю­Чжен Сай­сай, що по­сі­дає у сві­то­во­му рей­тин­гу 61-ше мі­сце, з ра­хун­ком 5:7, 7:6(5), 7:5, по­ві­дом­ляє www.sportonline.ua. За ви­хід в 1/8 фі­на­лу тур­ні­ру Бон­да­рен­ко по­зма­га­є­ться із 48-м но­ме­ром сві­то­во­го рей­тин­гу Ана­ста­сі­є­ю­Се­ва­сто­во­юз Ла­твії, яка за­вда­ла по­раз­ки тре­тій ра­ке­тці сві­ту іспан­ці Гар­бін Му­гу­ру­се, — 7:5, 6:4. На да­ний час в осо­би­сто­му

ЩОДЕННА ВСЕУКРАЇНСЬКА ГА­ЗЕ­ТА

про­ти­сто­ян­ні — Бон­да­рен­ко і Се­ва­сто­ва — укра­їн­ка по­пе­ре­ду — 3:0.

Ра­ні­ше ін­ша на­ша те­ні­сис­тка Елі­на Сві­то­лі­на у трьох се­тах пе­ре­мо­гла 21-рі­чну аме­ри­кан­ку Ло­рен Де­віс, яка по­сі­дає у сві­то­во­му рей­тин­гу 105-те мі­сце, з ра­хун­ком 6:1, 4:6, 6:3. У тре­тьо­му ко­лі Сві­то­лі­ній на­ле­жить зма­га­ти­ся з че­шко­ю­Пе­тро­ю­Кві­то­вою , яка пе­ре­мо­гла тур­ке­ню­Ка­глу Бу­ю­ка­ксай, — 7:6(2), 6:3.

Тре­тя пред­став­ни­ця Укра­ї­ни на цьому тур­ні­рі, Ле­ся Цу­рен­ко, яка по­сі­дає у сві­то­во­му рей­тин­гу 99-те мі­сце, отри­ма­ла пе­ре­мо­гу над ки­та­ян­ко­ю­Ван Яфань, яка про­йшла че­рез ква­лі­фі­ка­ці­ю­та по­сі­дає в рей­тин­гу WTA 163-ту по­зи­цію, з ра­хун­ком 7:5, 6:3.

Го­лов­ний ре­да­ктор Ла­ри­са IВШИНА

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.