Гра в «бла­ки­тний во­гник»

«Пре­тен­зії тре­ба ви­су­ва­ти вла­сни­кам «Ін­те­ру», які фор­му­ють ме­се­джі та спу­ска­ють їх ви­ко­нав­цям. «Суд Лін­ча» тут не­до­ре­чний», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Осінь, «Інтер», по­же­жа. Цьо­го ра­зу з «Бла­ки­тно­го во­гни­ка» по­чав­ся не ли­ше Но­вий рік, а й по­лі­ти­чний се­зон в Укра­ї­ні. В пря­мо­му сен­сі цьо­го сло­ва. Для по­ча­тку ро­бо­ти пар­ла­мен­ту, як-то ка­жуть, по­трі­бен пер­ший акорд. І цим акор­дом, при­найм­ні так ви­гля­дає, ви­яви­лась на­пів­по­ста­но­во­чна сце­на за­сма­ле­но­го телеканалу «Інтер». А то­чні­ше на­віть не са­мо­го «Ін­те­ру», а ком­па­нії, яка ви­ро­бляє для ньо­го ви­пу­ски но­вин — «На­ціо­наль­ні ін­фор­ма­цій­ні си­сте­ми». Ми­ну­ло­го ро­ку цей се­зон роз­по чав­ся більш тра­гі­чно — то­ді бі­ля стін Вер­хов­ної Ра­ди від гра­на­ти за­ги­ну­ли чо­ти­ри пра­во­охо­рон­ці. Ми­нув рік — жер­тви є, є пі­до­зрю­ва­ні, за­мов­ни­ки не­ві­до­мі, бе­не­фі­ці­а­ри в Крем­лі і се­ред окре­мих по­лі­ти­чних пар­тій. По­ка­ра­них і ви­ну­ва­тців не­має. І ось ми­ну­ли­ми ви­хід ни­ми знов ажі­о­таж — го­рить «Інтер».

Ди­ре­ктор «НІС», яка вхо­дить до Inter Media Group, Олек сандр Пи ли пець на сво їй сто рін ці у Facebook на­пи­сав, що по­же­жа від­бу­лась «на тлі не­о­ди­но­ких по­гроз в бік ка на лу » , при яких « вла да бу­ла без­ді­яль­на». До вла­ди дій­сно є пи тан ня що до її без ді яль нос ті, але не в пла­ні «по­гроз «Ін­те­ру», а в то му, чо му під час агре сії РФ про­ти Укра­ї­ни і оку­па­ції ча­сти­ни те­ри­то­рій на­шої дер­жа­ви в укра - їнсь ко му ме ді­а­прос то рі до зво ля - єть ся від вер та та за ву альо ва на про ро сійсь ка про па ган да. Тим біль­ше, що кон­кре­тні жур­на­лі­сти бу­ли спі­йма­ні «на га­ря­чо­му» у яв­них мо мен тах ко ла бо ра ції з оку - пан том. Хі ба то не при від до від - крит тя спра ви? Мож на ска за ти, що той факт, що про ти « Ін­те ру » та по діб них йо му ка на лів до сі не по­ру­ше­ні спра­ви, ли­ше спо­ну­кає до са мо віль них дій пе ре січ них гро ма дян. Тим біль ше в умо вах аб со лют ної пра во вої не ви зна че - но­сті, ко­ли під час вій­ни у нас де­ю­ре до­сі не­має ці­єї вій­ни. Але чи був під пал « НІС » іні ці а ти вою «про­стих гро­ма­дян»?

Вже мі­сяць як бло­ге­ри роз­би­ра ють на ци та ти пе ре пис ку ко - ли­шньої спів­ро­бі­тни­ці цьо­го телеканалу Сто­ля­ро­вої, де за­сві­ти­лись іме ни ті жур на ліс ти, які ви яв ля - єть ся по люб ля ють « вой нуш ки » за ра ди « вой ну шек » і лад ні ство - рю ва ти адап то ва ний для ро сі ян кон­тент, при цьо­му, не за­бу­ва­ю­чи вжи ва ти на чеб то про ук ра їнсь кі гас ла. Пі сля Коб зо нів на Но вий рік та Ба­ско­вих на День Не­за­ле­жнос ті до « Ін­те ру » все біль ше пи - тань на віть у пе ре січ них гро ма - дян, які зви­кли до та­зи­ків із са­ла­том Олів’є та тра­ди­цій­них «С лег­ким па ром » . Але ж ни ні йдеть ся про ти­ся­чі за­ги­блих і втра­че­ні те­ри­то­рії, ку­ди і Ко­бзон, і Ба­сков їздять не про­сто с кон­цер­та­ми, але й з за­ява­ми. «Вы бу­рят? О, как я рад!» — фра­за «ка­ге­бе­шно­го» співа ка Коб зо на пі сля де баль - цев­ських по­дій за­пам’ята­лась ба - га тьом. « Бой о ві бу ря ти » дав но осво­ю­ють тан­ка­ми і здо­брю­ють ті­ла­ми зем­лі Дон­ба­су. Але до бу­рят бу­ли ось та­кі «ко­бзо­ни», яких ро­тує «Інтер» в Но­вий рік, ко­ли укра їнсь кі війсь ко ві від чай душ но за­хи­ща­ли До­не­цький ае­ро­порт.

На справ ді, пи тан ня що до по - зи ції у розв’ яза ній Ро сії про ти Укра ї ни вій ни у прос тих гро ма - дян не ли­ше до «Ін­те­ру». Та конк рет ні до ка зи що до ко ла бо ра ції з’яви­лись ли­ше про­ти цьо­го телеканалу. З осо­бли­вим ци­ні­змом до укра­їн­ців звер­та­ю­ться з те­ле­е­кра­нів пер­со­на­жі, які не гре­бу­ють цю агре сію на зи ва ти « гро ма дянсь - кою вій ною » . На справ ді, че рез ЗМІ і в то му чис лі те ле ба чен ня здій­сню­є­ться ши­ро­ко­мас­шта­бна і не­ого­ло­ше­на вій­на в ти­лу. Не по­мі ти ти її в сьо год ніш ніх умо вах вкрай важ­ко. Вто­ма від жертв та ін­ших втрат при­му­шує за­гал «клю­ва­ти» на га­чки, які під­ки­ду­ю­тьде­які «жур­на­лі­сти» що­до бо­роть­би з « мо­вою не­на­ви­сті » та апе­ля­цій до « спіль­ної істо­рії » . І тут вже до ко­ла­бо­ран­тів за­пи­са­ли­сьне ли­ше «Інтер», а й на­чеб­то від­вер­то про­укра­їн­ські жур­на­лі­сти та ме­діа.

«Де­ды во­е­ва­ли» — осьтой ім­пе­ра­тив, яким го­дує, зокре­ма, «Інтер» укра­їн­сько­го гля­да­ча. То­му й не див­но, що для укра­їн­ців цей те­ле­ка­нал став чер­во­ною ган­чір­кою, яка вже на­бу­ла для оку­пан­та не ли­ше про­па­ган­дист­ський сенс. Ін­ша спра­ва, як на це ре­а­гу­ю­тьті ж са­мі про­сті укра­їн­ці? На жаль, се­ред них ін­ко­ли по­бу­тує дум­ка, що і Яну­ко­ви­ча мо­жна ви­гна­ти пля­шка­ми з « ко­ктей­ля­ми Мо­ло­то­ва», і «Інтер» пе­ре­ста­не існу­ва­ти як про­ро­сій­ський ру­пор, якщо підпалили бі­ля ньо­го ши­ни. На­го­ло­си­мо — бі­ля ньо­го, а не все­ре­ди­ні, адже са­мі ж « ін­те­рів­ці » по­спі­ши­ли зви­ну­ва­чу­ва­ти будь-ко­го в то­му, що їх нав­ми­сне підпалили са­ме зсе­ре­ди­ни. Більш то­го, актив­но пі­шла роз­кру­чу­ва- ти­сь­ін­фор­ма­ція про по­стра­жда­лих, мов­ляв, по­же­жа на « Ін­те­рі » це за ма­лим не дру­гі « оде­ські проф­спіл­ки » . На­справ­ді бу­ли ті, хто на­ди­хав­ся смо­ро­дом. Ні опі­ків, ні ін­ших травм за­фі­ксо­ва­но не бу­ло.

Так осьпа­трі­о­ти­чно на­ла­што­ва­ні укра­їн­ці пев­ною мі­рою по­спі­ши­ли ра­ді­ти по­лум’ ю при цьо­му не ма­ю­чи до ньо­го ні­яко­го сто­сун­ку. Хто на­справ­ді під­па­лив « НІС » , а не « Інтер » , по­ки що за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ням. Мо­жна ска­за­ти ли­ше те, що під час G20 та ви­хо­ду де­пу­та­тів з ка­ні­кул во­гонь «Ін­те­ру» дав при­від для то­го, щоб зай­вий раз уві­мкну­ти те­ле­ві­зор та по­го­во­ри­ти про «те­ра­кти» в Ки­є­ві. На жаль, Ро­сія ро­бить все для то­го, щоб са­ме так « вми­ка­ли Укра­ї­ну», як ка­зав в свій час Яну­ко­вич. І істо­рія з не­до­лу­гим під­па­лом «Ін­те­ру» то­му до­каз. Зре­штою будь- яке по­лум’ я в сто­ли­ці вко­тре є ек­за­ме­ном са­ме для укра­їн­ської спіль­но­ти, яка за остан­ні тра­гі­чні ро­ки ма­ла б вже на­вчи­ти­сьро­зрі­зня­ти ді­є­ві кро­ки роз­бу­до­ви дер­жа­ви від про­во­ка­цій.

«СПРИ­Я­Н­НЯ ТЕРОРИЗМУ — ЦЕ НЕ ЛИ­ШЕ ПРЯМІ ТЕРОРИСТИЧНІ ДІЇ, А Й ІНФОРМАЦІЙНА ПІД­ТРИМ­КА»

Ми­ко­ла КНЯ­ЖИ­ЦЬКИЙ, жур­на­ліст, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни, го­ло­ва Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань куль­ту­ри і ду­хов­но­сті:

— Що­до «Ін­те­ру», то тут не пра во ва ко лі зія, а ви ключ но ко - руп ція. Це те ле ка нал аб со лют но не за кон но от ри мав лі цен зію про що ствер­джу­вав ка­нал «Ма­ля­тко» у сво­є­му по­зо­ві до « Ін­те­ру » . Ця спра­ва до­сі в су­дах. Ка­нал « Ма­ля­тко» вже про­грав два су­ди, але не то­му, що йо­го ар­гу­мен­ти по­сту­па­ю­ться, а вна­слі­док ко­ру­пції і адмі­ні­стра­тив­но­го ти­ску на су­ди. На­справ­ді, спра­ва «Ма­ля­тка» про­ти «Ін­те­ру» аб­со­лю­тно ви­гра­шна. На жаль, су­спіль­ство ду­же ма­ло при­ді­ля­ло ува­ги цій спра­ві для то­го, щоб ро­зі­бра­ти­ся чо­му і ко­ли «Інтер» не­за­кон­но отри­мав лі­цен­зію. На­го­ло­шую, що «Інтер» отри- мав цю лі­цен­зію не­за­кон­но без жо­дно­го кон­кур­су. Ча­сти­ною «гі­бри­дної вій­ни » є ко­рум­по­ва­ність укра­їн­ської си­сте­ми, що ви­ко­ри­сто­ву­ю­ть­про­ро­сійсь кі си­ли.

І пи­та­н­ня тут не ли­ше в то­му ж Ко­бзо­ні, яко­го де­мон­стру­вав «Інтер». Ві­зьме­мо Сто­ля­ро­ву, яка в той час ко­ли ро­сі­я­ни на­ма­га­ли­ся за­хо­пи­ти Хар­ків і ство­ри­ти «ХНР», бу­ла у від­ря­джен­ні від ро­сій­ських ка­на­лів в Хар­ко­ві. В той са­мий де­ньдо неї за­те­ле­фо­ну­вав Шу­ва­лов, за­про­сив її в Ки­їв і ви­дав їй по­свід­че­н­ня «Ін­те­ру». То­ді по зав­дан­ню ро­сій­ських ка­на­лів во­на по­їха­ла в Оде­су, де на­зи­ва­ла лю­дей, які за­хи­ща­ли на­ціо­наль­ні ін­те­ре­си, «май­да­ну­ти­ми» і пов­ні­стю під­три­му­ва­ла те­ро­ризм у сво­їх ін­фор­ма­цій­них сю­же­тах. Спри­я­н­ня тероризму — це не ли­ше прямі терористичні дії, а й інформаційна під­трим­ка. І в цьо­му пла­ні ма­ють ді­я­ти пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни, які на жаль­та­кої актив­но­сті по­ки що не про­яв­ля­ють. Пра­во­ві під­ста­ви до та­ко­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня є, адже існує ста­т­тя за фі­нан­су­ва­н­ня і під­трим­ку тероризму. Сто­ля­ро­ва під­три­му­ва­ла те­ро­ризм під по­свід­че­н­ням, яке бу­ло ви­да­не те­ле­ка­на­лом «Інтер». Тоб­то і ті, хто Сто­ля­ро­вій ви­да­вав ці по­свід­че­н­ня, і ті, хто на­прав­ляв її ін­фор­ма­цій­но ви­сві­тлю­ва­ти по­дії в Оде­сі, всі во­ни ма­ю­тьне­сти від­по­від­аль­ні­стьтак са­мо як і во­на.

«АКТИВІСТАМ ТРЕ­БА ВИ­МА­ГА­ТИ У ВЛА­ДИ, ЩОБ ВО­НА ВИКОНУВАЛА СВОЇ ОБОВ’ЯЗ­КИ»

Де­нис КАЗАНСЬКИЙ, бло­гер, жур­на­ліст:

— Якщо го­во­ри­ти кон­кре­тно про «Інтер», то в да­но­му ви­пад­ку є кон­кре­тні до­ка­зи спів­ро­бі­тни­цтва цьо­го телеканалу та узго­дже­н­ня ре­да­кцій­ної по­лі­ти­ки з лю­дьми з яки­ми ми во­ю­є­мо. Вва­жаю, що це до­ста­тній при­від для кар­ної спра­ви і від­по­від­но­го роз­слі­ду­ва­н­ня по лі­нії пра­во­охо­рон­ців. Зви­чай­но, з ін­ши­ми ка­на­ла­ми в пра­во­во­му сен­сі бо­ро­тись до­сить важ­ко, адже там йде­ться ли­ше про ви­сві­тле­н­ня пев­них ду­мок. Там по­ки що мо­же йтись про мо­раль­ну від по­від­аль­ність, але не про кар­ну. Але з «Ін­те­ром», по­вто­рюю, вже є кон­кре­тні до­ка­зи.

Я про­ти всі­ля­ких під­па­лів, але ме­не ди­вує чо­му під­па­лю­ва­чі пі­шли до «Ін­те­ра». Адже «Інтер» — це ви­ко­на­вець. А оче­ви­дно зло — це Льо­во­чкін і Фір­таш, які є вла­сни­ка­ми цьо­го ре­сур­су. Який сенс бо­ро­тись з ви­ко­нав­ця­ми, тим біль­ше та­ки­ми спосо­ба­ми? Пре­тен­зії тре­ба ви­су­ва­ти вла­сни­кам, які фор­му­ють ме­се­джі і спу­ска­ють ви­ко­нав­цям. Окрім то­го, що до Фір­та­ша і Льо­во­чкі­на є пи­та­н­ня що­до їхньої ді­яль­но­сті, до них є пи­та­н­ня як во­ни отри­ма­ли «Інтер». Цей те­ле­ка­нал во­ни отри­ма­ли не­за­кон­но і на це є від­по­від­ні роз­слі­ду­ва­н­ня. То­му активістам тре­ба ви­ру­ша­ти не під «Інтер», а ви­ма­га­ти у про­ку­ра­ту­ри і вла­ди, щоб во­ни ви­ко­ну­ва­ли свої обов’яз­ки і ка­ра­ли зло­чин­ців. «Суд Лін­ча» тут зов­сім не­до­ре­чний.

Що­до під­па­лу «Ін­те­ра», то все ду­же не­о­дно­зна­чно. В да­но­му ви­пад­ку все ви­гля­дає, як са­мо­під­пал. Той, хто не був на те­ле­ка­на­лах, мо­же га­да­ти, що ту­ди мо­жна лег­ко зай­ти, підпалили і ви­йти. На­справ­ді все не так. До «Ін­те­ру» про­сто так не зай­деш і не вте­чеш. То­му я маю ве­ли­кі сум­ні­ви, що це був під­пал яки­мось не­вло­ви­ми­ми ме­сни­ка­ми. Ця істо­рія перш за все ви­гі­дна Льо­во­чкі­ну, пі­сля чо­го від­бу­де­ться ці­ле шоу за уча­стю «Опо­зи­цій­но­го бло­ку». Та­ким чи­ном во­ни вхо­дять в но­вий по­лі­ти­чний се­зон. А втра­ти від ці­єї по­же­жі мі­ні­маль­ні, адже Льо­во­чкін в день біль­ше за­ро­бляє ніж те, що він втра­тив вна­слі­док по­же­жі. Ін­фор­ма­цій­ний же ефект аб­со­лю­тно ши­кар­ний.

ФО­ТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

ФО­ТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.