«За­мість двох ти­жнів – 3–4 дні на від­нов­ле­н­ня»

Вій­сько­вий шпи­таль у Дні­прі отри­мав су­ча­сні ме­ди­чні ін­стру­мен­ти

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Во­ни до­зво­ля­тьзмен­ши­ти кіль­кість хі­рур­гів, за­ді­я­них під час опе­ра­ції, ско­ро­ти­ти тер­мін лі­ку­ва­н­ня та ре­а­бі­лі­та­ції па­ці­єн­та. Це — ча­сти­на гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги, яку лі­кар­ням обла­сті пе­ре­да­ла фран­цузь­ка до­бро­дій­на ор­га­ні­за­ція. Про це по­ві­до­мив го­ло­ва Дні­про­пе­тров­ської ОДА Ва­лен­тин Ре­зні­чен­ко. «З по­ча­тку бо­йо­вих дій лі­кар­ні Дні­пра не­суть по­двій­не на­ван­та­же­н­ня. Во­ни при­йма­ю­тьне ли­ше ци­віль­них па­ці­єн­тів, а й по­ра­не­них вій­сько­вих. Щоб ря­ту­ва­ти жи­т­тя, ме­ди­кам по­трі­бні су­ча­сні ін­стру­мен­ти. Їх ми ку­пу­є­мо за обла­сні ко­шти й за до­по­мо­гою іно­зем­них пар­тне­рів. «Асо­ці­а­ція ме­ди­чної і до­бро­дій­ної до­по­мо­ги Фран­ція— Укра­ї­на» пе­ре­да­ла гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу чо­ти­рьом ме­д­уста­но­вам ре­гіо­ну», — ска­зав гу­бер­на­тор. За йо­го сло­ва­ми, вій­сько­вий шпи­та­льо­три­мав су­ча­сні ін­стру­мен­ти для ма­ло­ін­ва­зив­них опе­ра­цій. Це озна­чає, що втру­ча­н­ня про­во­ди­ти­му­тьне че­рез ве­ли­кі роз­рі­зи, а че­рез па­ру про­ко­лів.

На­чаль­ник ме­ди­чної ча­сти­ни Дні­про­пе­тров­сько­го вій­сько­во­го шпи­та­лю Юрій Ла­за­рен­ко за­зна­чає, що та­ка до­по­мо­га для ме­д­уста­но­ви вкрай не­об­хі­дна й акту­аль­на. За час про­ве­де­н­ня бо­йо­вих дій вій­сько­вий шпи­таль­прийняв май­же 9 ти­сяч бій­ців. «Ме­дін­стру­мен­ти у шпи­та­лі за­ста­рі­ли й швид­ко зно­шу­ю­ться. Від Фран­ції ми отри­ма­ли су­ча­сні ін­стру­мен­ти. Во­ни до­зво­ля­тьі­сто­тно ско­ро­ти­ти тер­мін лі­ку­ва­н­ня па­ці­єн­тів і при­ско­ри­ти ре­а­бі­лі­та­цію. За­мість20-сан­ти­ме­тро­во­го роз­рі­зу — два не­ве­ли­кі про­ко­ли, за­мі­стьдво­ти­жне­во­го від­нов­ле­н­ня — 3—4 дні», — роз­по­вів Ю.Ла­за­рен­ко. Спів­пра­ця Дні­про­пе­тров­ської ОДА з « Асо­ці­а­ці­єю ме­ди­чної і до­бро­дій­ної до­по­мо­ги Фран­ція— Укра­ї­на » що­до за­без­пе­че­н­ня ме­ди­чним уста­тку­ва­н­ням ста­ла мо­жли­вою зав­дя­ки во­лон­те­ро­ві Ді­а­ні Долс. Ра­ні­ше во­на жи­ла у Дні­прі, кіль­ка ро­ків то­му пе­ре­їха­ла до Фран­ції. За­раз до­по­ма­гає Укра­ї­ні з- за кор­до­ну.

ФО­ТО З САЙТА HOSPITAL.DP.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.