У Хер­со­ні від­бу­де­ться дру­гий OPEN DATA FORUM

Те­ма — ан­ти­ко­ру­пцій­ні про­е­кти і кон­троль за пу­блі­чни­ми ко­шта­ми

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Із 8 по 9 ве­ре­сня у при­мі­щен­ні се­сій­ної за­ли хер­сон­ської мі­ської ра­ди від­бу­де­ться дру­гий ре­гіо­наль­ний фо­рум від­кри­тих да­них, який ор­га­ні­зо­вує фонд « Об’ єд­на­н­ня » за під­трим­ки пар­тнер­ських ор­га­ні­за­цій та мі­ської ра­ди. II OPEN DATA FORUM має на ме­ті пре­зен­ту­ва­ти гро­ма­ді Хер­сон­щи­ни мо­жли­во­сті ви­ко­ри­ста­н­ня від­кри­тих дер­жав­них да­них у рі­зних сфе­рах жит­тє­ді­яль­но­сті за­для під­ви­ще­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті та ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті ре­гіо­нів, а та­кож сти­му­лю­ва­н­ня від­кри­то­сті вла­ди.

Ми­ну­ло­го ро­ку фо­рум від­ві­да­ли із до­кла­да­ми пред­став­ни­ки та­ких ор­га­ні­за­цій, як Google Ukraine, Бри­тан­ська ра­да, Про­гра­ма роз­ви­тку ООН в Укра­ї­ні та ін­ші. Цьо­го ра­зу ор­га­ні­за­то­ри фо­ру­му за­лу­чи­ли вдві­чі біль­ше екс­пер­тів. Це пред­став­ни­ки успі­шних укра­їн­ських та між­на- ро­дних ор­га­ні­за­цій: ProZorro, Open Data Incubator 1991 (пер­ший в Укра­ї­ні не­ко­мер­цій­ний ін­ку­ба­тор ви­ко­ри­ста­н­ня від­кри­тих дер­жав­них да­них), Між­на­ро­дно­го фон­ду «Ві­дро­дже­н­ня», Аме­ри­кан­ських Рад з між­на­ро­дної осві­ти, Центр Ей­дос, IGov, UkraineArgo та ін­ші.

Під час фо­ру­му уча­сни­ки обго­во­рю­ва­ти­му­ть­про­е­кти від­кри­тих бю­дже­тів у рі­зних ре­гіо­нах, впро­ва­дже­н­ня си­сте­ми еле­ктрон­них за­ку­пі­вель ProZorro, ан­ти­ко­ру­пцій­ні про­гра­ми і роз­слі­ду­ва­н­ня, кон­тро­лю над ви­ко­ри­ста­н­ням пу­блі­чних ко­штів, ви­ко­ри­ста­н­ня еле­ктрон­них ау­кціо­нів, он­лайн-ре­сур­си для ко­ри­сту­ва­н­ня істо­ри­чни­ми ар­хі­ва­ми та ін­ші те­ми.

Під час фо­ру­му ор­га­ні­за­то­ри та­кож упер­ше пред­став­ля­ти­му­тьон­лайн- си­сте­му від­кри­тих бю­дже­тів на­вчаль­них за­кла­дів, яку роз­ро­би­ли в Хер­со­ні. Про цю іні­ці­а­ти­ву «День» пи­сав у ма­те­рі­а­лі « Рух до про­зо­ро­сті » ( № 72- 73 від 22 кві­тня 2016) (http://day.kyiv.ua/uk/article/ cuspilstvo/ruh-do-prozorosti). На ба­зі окре­мо­го сайта си­сте­ма до­зво­ляє ві­зу­а­лі­зу­ва­ти над­хо­дже­н­ня бла­го­дій­них вне­сків ба­тьків на по­тре­би на­вчаль­них за­кла­дів. Та­ким чи­ном роз­ро­бни­ки спо­ді­ва­ю­ться пов­ні­стю при­бра­ти го­тів­ко­ві роз­ра­хун­ки з цьо­го про­це­су і змен­ши­ти ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.